ขนาดของ Colchicine ที่ทำให้ท้องเสีย

[23 มกราคม 2551 : 11:40:38]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
1. อยากทราบขนาดยาของ colchicine ที่มีผลให้เกิดอาการท้องเสีย
2. ทำไมผู้ป่วยที่เป็น acute gout attack ถึงห้ามให้ยาที่มีผลต่อการสร้างและขับกรดยูริก ผู้ป่วยจะปวดมากขึ้นเพราะอะไร
จาก เมธา c_m...
เภสัชกร สถานศึกษา
นิสิต กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 119.42.6xxx.xxx ]

[17 ก.พ. 52 : 15:14:36] น้องเรียนเภสัช he-.-@hotmail.com IP [ 58.136.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ระดับกรดยูริคที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้นได้ครับ

[3 เม.ย. 61 : 22:07:56] นศภ.วิยะกาญจน์ หวานดี/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.29.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1.อยากทราบขนาดยาของ colchicine ที่มีผลให้เกิดอาการท้องเสีย
ไม่มีข้อมูลของขนาดยา Colchicine ว่าเป็นเท่าใดจึงทำให้เกิดอาการท้องเสีย แต่จากงานวิจัย High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare 2010 พบว่าอาการท้องเสียขึ้นอยู่กับขนาดยา โดยขนาดยา 1.8 มก./วัน ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้น้อยกว่าการใช้ยาในขนาด 4.8 มก./วัน (เกิดร้อยละ23.0, 76.9 ตามลำดับ) แต่ประสิทธิภาพในการรักษานั้นยังคงดีเท่ากัน[1] ดังนั้นในทางปฏิบัติทั้งแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเกาต์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 และ American College of Rheumatology Guidelines for the Management of Gout 2012 จึงแนะนำให้ใช้ Colchicine ในขนาด 1.8 มก./วัน[2,3]
เอกสารอ้างอิง
[1] Terkeltaub RA, Furst DE, Bennett K, Kook KA, Crockett RS, Davis MW. High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare: Twenty-four-hour outcome of the first multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-comparison colchicine study. Arthritis Rheum. 2010 Apr;62(4):1060-8. doi: 10.1002/art.27327.
[2] สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเกาต์. 2012. Available at: http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-Gout.pdf. Accessed February, 20, 2018
[3] Khanna D, Khanna PP, FitzGerald JD, et al. 2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout Part II: Therapy and Anti-inflammatory Prophylaxis of Acute Gouty Arthritis. Arthritis care & research. 2012;64(10):1447-1461
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : colchicine, low - dose colchicine, high - dose col

[3 เม.ย. 61 : 22:16:19] นศภ.วิยะกาญจน์ หวานด/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.29.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
2. ทำไมผู้ป่วยที่เป็น acute gout attack ถึงห้ามให้ยาที่มีผลต่อการสร้างและขับกรดยูริก ผู้ป่วยจะปวดมากขึ้นเพราะอะไร
กรณีที่ผู้ป่วยเป็น acute gout attack โดยยังไม่เคยได้รับยาลดระดับกรดยูริกมาก่อนในกรณีนี้ guideline ได้แนะนำแตกต่างกันออกไป โดยในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเกาต์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 และ 2016 EULAR evidence-based recommendations for the management of gout แนะนำว่าไม่ควรเริ่มให้ยาลดกรดยูริกในเลือดในขณะที่ยังมี acute gout attack อยู่[1,2] แต่ 2012 American College of Rheumatology Guidelines for the Management of Gout แนะนำว่าสามารถใช้ Allopurinol ในขณะที่เป็น acute gout attack ได้[3]
การแนะนำให้ผู้ป่วยที่มี acute gout attack หายจากข้ออักเสบก่อนที่จะใช้ยา ด้วยเหตุผลที่ว่าการใช้ allopurinol ทำให้ serum uric acid ลดลง จึงทำให้เกิดการเคลื่อนของผลึก urate ออกจาก tissue มีผลทำให้ผลึกของ urate แตกออกแล้วผลึก urate เหล่านั้นจะรวมตัวกัน เกิดการตกตะกอนอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นได้[4] แต่การศึกษาในปัจจุบันของ Hill EM และคณะ โดยศึกษาการใช้ Allopurinol ในขณะที่เป็น acute gout attack เป็นเวลา 28 วัน พบว่าระยะเวลาในการหายจากอาการปวด gout ในกลุ่มที่ได้รับ Allopurinol ร่วมกับ Colchicine (หรือยาในกลุ่ม NSAIDs) ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ได้รับ placebo ร่วมกับ Colchicine (หรือยาในกลุ่ม NSAIDs) (กลุ่ม Allopurinol 15.4 วัน, กลุ่ม placebo 13.4 วัน ; p=0.5) และยังพบว่าระดับความปวดของทั้ง 2 กลุ่มจะลดลงในวันที่ 3 และวันที่ 4 หลังจากที่เข้าทำการรักษา และมีค่าเฉลี่ยของระดับความปวดที่ไม่แตกต่างกัน ( กลุ่มที่ได้รับ Allopurinol 2.0, กลุ่มที่ได้รับ placebo 1.79 )[5] ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Taylor TH และคณะ โดยศึกษาผลการใช้ Allopurinol ร่วมกับ Indomethacin และ Colchicine ในระยะ acute gout attack เป็นระยะเวลา 10 วัน พบว่ามีค่า mean VAS pain ลดลงไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ได้รับ Indomethacin และ Colchicine ( กลุ่มที่ได้รับ Allopurinol ร่วมด้วยมีค่า mean VAS pain ลดลง 0.18, กลุ่มที่ไม่ได้รับ Allopurinol มีค่า mean VAS pain ลดลง 0.27 ; p=0.54 )[6]
จากข้อมูลในปัจจุบันการเริ่มใช้ Allopurinol ในขณะที่เกิด acute gout attack หรือรอให้การอักเสบของข้อหายก่อนไม่ได้ทำให้เกิดผลเสียที่แตกต่างกัน แต่แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเกาต์ของประเทศไทยในปัจจุบันยังแนะนำว่าไม่ควรเริ่มให้ยาลดกรดยูริกในเลือดในขณะที่ยังมีข้ออักเสบอยู่
เอกสารอ้างอิง
[1] สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเกาต์. 2012. Available at: http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-Gout.pdf. Accessed February, 20, 2018
[2] Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J, Coyfish M, Guillo S, Jansen TL, Janssens H, Lioté F, Mallen C, Nuki G, Perez-Ruiz F, Pimentao J, Punzi L, Pywell T, So A, Tausche AK, Uhlig T, Zavada J, Zhang W, Tubach F, Bardin T. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017 Jan;76(1):29-42. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209707. Epub 2016 Jul 25. Review.
[3] Khanna D, Fitzgerald J, Khanna P, Bae S, Singh M, Neogi T et al. 2012 American College of Rheumatology guidelines for management of gout. Part 1: Systematic nonpharmacologic and pharmacologic therapeutic approaches to hyperuricemia. Arthritis Care & Research. 2012;64(10):1431-1446.
[4] McEvoy GK. AHFS Drug Information 2001. Bethesda: the American society of health-System Pharmacist; 2001
[5] Hill EM, Sky K, Sit M, Collamer A, Higgs J. Does starting allopurinol prolong acute treated gout? A randomized clinical trial. J Clin Rheumatol. 2015 Apr;21(3):120-5.
[6] Taylor TH, Mecchella JN, Larson RJ, Kerin KD, Mackenzie TA. Initiation of allopurinol at first medical contact for acute attacks of gout: a randomized clinical trial. Am J Med. 2012 Nov;125(11):1126-1134.e7. Doi: 10.1016/j.amjmed.2012.05.025.


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : acute gout attack, allopurinol, uricosuric drug, u

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved