Skin test

[10 กรกฎาคม 2544 : 16:08:56]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เดิมการทำ skin desensitization ของ TAT ERIG และ Penicillin ที่รพ.ใช้ SWI เป็น control sol ภายหลังห้องยาจัดทำ Protocol ใหม่ ซึ่งวิธีการเหมือนเดิมแต่แนะนำให้ใช้ 0.9 %NSS แทน SWI (ค้นจาก references ต่างๆ ก็ระบุว่าใช้ NSS) ซึ่งเมื่อเริ่มใช้แล้วได้รับการร้องเรียนจากพยาบาลว่า 0.9%NSS ไม่ practical โดยทำให้เกิดรอยนูนขึ้นที่แขนทั้งสองข้างไม่แตกต่างกัน ทั้งๆที่การใช้ SWI ไม่เคยเกิดปัญหาเช่นนี้มาก่อน ไม่ทราบว่ามาตรฐานควรใช้สารตัวไหน หากมีเอกสารอ้างอิงด้วยจะขอบคุณมากครับ
จาก ภก.สัญชัย คมขำ sad...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.148.xxx.xxx ]

[2 ต.ค. 44 : 14:39:07] นักศึกษาเภสัช รหัส4050084  winatp@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้

ก) การทำ Penicillin Skin Testing Protocol มีการกล่าวไว้ใน Drug Information Handbook,2000-2001,p.1382-1384.

Skin tests evaluate the patient for the presence of penicillin IgE-sensitive mast cells which are responsible for anaphylaxis and other immediate hypersensitivity reactions. Local or systemic allergic reactions rarely occur due to skin testing, therefore. A tourniquet, I.V., and epinephrine should be at the bedside. The breakdown products of penicillin provide the antigen which is responsible for the allergy. Testing is performed with benzylpenicilloyl-polylysine (Pre-Penโ), the major determinnant, penicillin G which provides the minor determinants and the actual penicillin which be administered.

Controls are important if the patient is extremely ill or is taking antihistamines, codeine, or morphine. Normal saline is the negative control. Morphine sulfate, a mast cell degranulator, can be used as a positive control, if the patient is not on morphine or pharmaceutical formulation anymore. A false-positive or false-negative will make further skin testing invalid.

Control Solutions
Normal saline = negative control
Morphine sulfate (10 mg/100ml 0.9% NaCI, 0.1 mg/ml)=positive control
Test Solutions

Order the necessary solutions as 0.5 ml in a tuberculin syringe. Note: May need to order 2 syringe of each - one for scratch testing and one for intradermal skin testing.

I. Pre-Penโ : Benzylpenicilloyl-polylysine (0.25 ml ampul)=MAJOR DETERMINANT
A. Undiluted Pre-Penโถ
B 1 : 100 concentration
To make : Dilute 0.1 ml of Pre-Penโ in 10 ml of 0.9 % NaCI
C 1:100 concentration
(Only necessary in patients with a history of anaphylaxis)
To make: Dilute 1 ml of the 1: 100 solution in 100 ml of 0.9% NaCI

II. Penicillin G sodium / potassium = MINOR DETERMINANT
A. 5000 units/ml concentration
B. 5 units/ml concentration
(Only necessary in patient with a history of anaphylaxis
To make: Dilute 0.1 ml of a 5000 units/ml solution in 100 ml of 0.9% NaCI

III. Penicillin product to be administered - if not penicillin G
A. Ampicillin 2.5 mg/ml concentration
To make: Dilute 250 mg in 100 ml of 0.9 % NaCI
B. Nafcillin 2.5 mg/ml concentration
To make: Dilute 250 mg in 100 ml of 0.9 % NaCI

Order for placement / avilallability at the bedside in the event of a hypersensitivity reaction during scratch/skin testing and desensitization:
Hydrocortisone: 100 mg IVP
Diphenhydramine: 50 mg IVP
Epinephrine: 1 : 1000 S.C.

Scratch/skin Testing Protocol : Must Be Done by Physician!
1. Begin with the control solutions (ie, normal saline and morphine).
2. Administer scratch test in the following order (beginning with the most dilute solution):

Pre-Penโ Syringes: C,B,A
Penicillin G Syringes: E,D
Ampicillin/Nafcillin Syringe:F

The inner volar surface of the forearm is usually used.
A nonbleeding scratch of 3-5 mm in length is made in the epidermis with a 20 gauge needle
If bleeding occurs, another site should be selected and another scratch made using less pressure
A small drop of the test solution is then applies and rubbed gently into the scratch using an applicator, toothpick, or the side of the needle.
The scratch test site. Should be observed for the appearance of a wheal, erythema, and pruritis.

A positive reaction is signified by the appearance within 15 minutes of a pale wheal (usually with pseudopds) ranging from 5-15 mm or more in diameter.
As soon as a positive response is elicited. Or 15 minutes has elapsed, the solution should be wiped off the scratch.
If the scratch test is negative or equivocal (ie, a wheal of <5 mm in diameter with little or no erythema or itching appears) an intradermal test may be performed.
If signification reaction, treat and proceed to desensitization

3. Administer Intradermal tests in the following order (beginning with the most dilute solution):
Pre-Penโ Syringes:C,B,A
Penicillin G Syringes:E,D
Ampicillic/Nafcillin Syringe:F
Intradermal tests are usually performed on a sterilizes area of the upper outer arm at a sufficient distance below the deltoid muscle to permit proximal application of a tourniquet if a severe reaction occurs.
Using a tuberculin syringe with a 3/8-5/8 inch 26 -to30- gauge needle, an amount of each teat solution sufficient to raise the smallest percepitble bled (usually 0.01-0.02 ml) is injected immediately under the surface of the skin.
A separate needle and syringe must be used for each solution.
Each test and control site should be at least 15 cm apart.
Positive reactions are manifested as a wheal at the test site with a diameter at least 5 mm larger than the saline control, often accompanied by itching and a marked increase in the size of the bleb.
Skin responses to penicillin testing will develop within 15 minutes.
If no significant reaction, may challenge patient with reduced dosage of the penicillin to be administered.
Physician should be at the bedside during this challenge dose!
If significant reaction. Treat and begin desensitizaton

Reference อื่นๆ ยังมีการกล่าวถึงการใช้ normal saline เป็น control solution ดังนี้
1.Pharmacotherapy,1993,p 1528-1529.
2.http://cbshealthwatch.medscape.com/cx/viewarticle/170044
3.http://www.australianprescriber.com/magazines/vol17no3/drug_allergy.htm
Method
Prick testing should be done initially. The drug is appropriately diluted (e.g. 1:1000) with normal saline, a drop placed on the ventral surface of the forearm and the skin pricked through the drop. A positive response, read at 20 minutes, is a wheal 2 mm or greater than that of a normal saline control, and a surrounding flare. If negative, intradermal tests are done with serial dilutions. The forearm is injected intradermally with 0.05 mL of the lowest concentration (1:10 000 to 1:100 depending on the drug and the patient's history). A positive response at 20 minutes is a wheal and flare, with the wheal being larger than that raised by the initial injection and the normal saline control. If negative, the next (higher, usually 10-fold) concentration is injected.


นอกเหนือจากนีตำราอื่นๆ กล่าวไว้ดังนี้
1.Pharmacotherapy,1999,p1402 ใช้ 0.03% albumin-saline เป็น control solution
2.http://129.109.12.73/jailhouse/SYPHILIS/9allergi.htm
Penicillin Allergy Skin Testing
Patients at high risk for anaphylaxis (i.e., a history of penicillin-related anaphylaxis, asthma or other diseases that would make anaphylaxis more dangerous, or therapy with beta-adrenergic blocking agents) should be tested with 100-fold dilutions of the full-strength skin-test reagents before testing with full-strength reagents. In these situations, patients should be tested in a monitored setting in which treatment for an anaphylactic reaction is possible. If possible, the patient should not have taken antihistamines (e.g., chlorpheniramine maleate or terfenadine during the past 24 hours, diphenhydramine HCl or hydroxyzine during the past 4 days, or astemizole during the past 3 weeks).

Reagents (Adapted from Beall [14])*
Major Determinant
Benzylpenicilloyl poly-L-lysine (Pre-Pen [Taylor Pharmacal Company, Decatur, Illinois]) (6 x 10-5M).
Minor Determinant Precursors
Aged penicillin is not an adequate source of minor determinants. Penicillin G should be freshly prepared or should come from a fresh-frozen source.
Benzylpenicillin G (10-2M, 3.3 mg/mL, 6000 U/mL),
Benzylpenicilloate (10-2M, 3.3 mg/mL),
Benzylpenilloate (or penicilloyl propylamine)(10-2M, 3.3 mg/mL).
Positive Control
Commercial histamine for epicutaneous skin testing (1 mg/mL).
Negative Control
Dilutent used to dissolve other reagents, usually phenol saline.

ข) การทำ Tetanus antitoxin skin testing มีการกล่าวไว้ดังนี้
1.MICROMEDEX(R) Healthcare Series Integrated Index :
การทำ skin test โดยการฉีดเข้า intracutaneous ขนาด 0.1 ml จากdilution 1:1000ของ0.05ml หรือ 1:1000 ของซีรั่มของม้าใน 0.9% sodium chloride

2.http://www.aarogya.com/conditions/communicablediseases/immunoglobin.asp
Precautions to be taken :

Before administration of the antiserum or antitoxin it is necessary to test for sensitivity reaction. Testing is by intra-dermal injection of a small quantity of the antiserum (0.2 ml of antiserum diluted 1:10 with saline) A skin reaction at the site of injection called wheal and flare is seen if the person is sensitized.

จากการค้นข้อมูลพบว่าการทำ tat skin test ส่วนใหญ่ใช้ normal saline เป็น control ครับ

ค) การทำ ERIG skin test มีการกล่าวไว้ดังนี้
1.http://www.aventispasteur.com.ph/news13.html
Wilde et. al. reported in the WHO Bulletin OMS. Vol. 67 1989 a retrospective study conducted in Thailand which utilized ERIG and anti-rabies vaccine exclusively in 3156 patients. All patients in this study were skin tested prior to ERIG administration. A 1:10 dilution of the ERIG was used. This was injected intradermally to make a weal of 3 mm diameter. If within 15 minutes, the weal became larger than 6 mm, the patient was considered to have a positive skin test provided that a subsequent saline test was negative. Skin test positive patients were not given the ERIG.

2.http://www.who.int/emc/diseases/zoo/slides/tsld008.htm
dose : 20IU/kg body weight of human rabies immunoglobulin (HRIG) or 40 IU/ kg body weight of equine rabies immunoglobulin (ERIG)
the total recommended dose should not be exceeded
if the calculated dose is insufficient to infiltrate all wounds, sterile saline may be used to dilute it 2 to 3 fold to permit thorough infiltration
ERIG: skin test must be performed prior to administration. However a negative skin test must never reassure the physician that no anaphylactic reaction will occur. Adrenaline/epinephrine should always be ready to treat early anaphylactic reactions.

2.http://www.thaiclinic.com/education/rabies_prophylaxis.html
ขนาดของ RIG ที่ให้ ดังนี้ : ERIG ( from horse ) 40 IU / kg. หรือ HRIG 20 IU / kg. ฉีดเข้าที่แผลที่ถูกกัดให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดยาที่คำนวณได้ ที่เหลือให้ฉีดเข้ากล้ามสะโพก กรณีที่มีบาดแผลถูกกัดหลายแผล จนปริมาณยาไม่อาจครอบคลุม ได้หมด อาจให้เจือจางด้วย normal saline จนสามารถฉีดได้ครบทุกแผล

กรณีที่ใช้ ERIG ให้ทำ skin test ก่อน โดยการฉีด 0.1 ml.ของส่วนผสมเจือจาง 1 : 10 เข้าชั้นผิวหนัง และรอดูผลสิบห้านาที ( ดูได้ตามใบกำกับยา ) ผลิตภัณฑ์ ERIG ในปัจจุบันพบการแพ้ได้น้อย เพียงประมาณ 1 % และเป็นปฏิกิริยาไม่รุนแรง เช่น ผื่นไข้ แต่อาจมีปฏิกิริยาคล้าย serum sickness ได้ แม้กระทั่ง anaphylaxis กรณีที่การทดสอบผิวหนังด้วย ERIG ให้ผลบวก แต่ไม่มีทางเลือกเนื่องจากไม่มี HRIG ใช้ อาจยังคงใช้ ERIG ได้ แต่ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังสูงสุด และมีความพร้อมในการแก้ไขปฏิกิริยาแพ้เฉียบพลัน

ดังนั้นการเลือกใช้ control solution ในการทำ erig skin test ควรจะเป็น 0.9% normal saline ครับ


Reference:

Drug Information Handbook,2000-
2001,p.1382-1384

Pharmacotherapy,1999,p1402

Pharmacotherapy,1993,p 1528-1529.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series Integrated Index

http://www.aarogya.com/conditions/communicablediseases/immunoglobin.asp

http://www.aventispasteur.com.ph/news13.html

http://www.australianprescriber.com/magazines/vol17no3/drug_allergy.htm

http://cbshealthwatch.medscape.com/cx/viewarticle/170044

http://www.who.int/emc/diseases/zoo/slides/tsld008.htm

http://129.109.12.73/jailhouse/SYPHILIS/9allergi.htm[26 ก.ย. 49 : 14:39:47] เภสัชกร Pharmacy IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารละลายที่จะใช้เป็น negative control ต้องเป็นสารละลายเดียวกันกับ ตัวทำละลายของยาที่ใช้ทดสอบ..ในกรณีของ pen G...ตัวทำละลายคือ 0.9%NSS ดังนั้น ตัว Negative control ก็ต้องเป็น 0.9%NSS เวลาอ่านผล...ด้านที่เป็น ยา มีรอยนูนแดงมากกว่าตัว negative cotrol มากกว่า 3-5 mm. จึงจะ positive.......เหตุที่ต้องใช้สารละลายเดียวกันกับตัวทำละลายยาเนื่องจากจะสามารถเปรียบเทียบได้จริงๆว่าสาเหตุที่การการบวมแดง(ที่มากกว่าอีกด้าน)เป็นเพราะตัวยาจริงๆไมไช่เพราะสารละลาย ดังนั้นการที่ตัว negative control จะนูนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved