อยากทราบ%Tranexamic ในAmela-X

[21 กุมภาพันธ์ 2551 : 23:59:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Tranexamic มีข้อบ่งใช้ในการรักษาHaemorrhage ในรูปรับประทานและยาฉีด จึงสงสัยว่าในรูปTopical มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดที่ใช้ในการรักษาฝ้าอย่างไร และอันตรายจากการใช้ยากล่มนี้ในรูป Topical เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ในAmela-Xมีกี่%
จาก ภัควดี สุวรรณรัตน์ Pat...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านยา กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 125.27.1xxx.xxx ]

[3 เม.ย. 61 : 16:04:28] นศภ. ปาริชาติ แซ่ตั้ง / รศ.ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการหาข้อมูล ไม่พบข้อมูลของ Amela-X แต่พบของ Amela-EX® โดยมี tranexamic acid เป็นส่วนประกอบ แต่ไม่พบความแรงของ tranexamic acid ในผลิตภัณฑ์นี้

Tranexamic acid (trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid: TNA) เป็นสารสังเคราะห์ lysine ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง fibrin โดยเข้าไปขัดขวางการจับที่ตำแหน่ง lysine-binding sites บนโมเลกุลของ plasminogen นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้ง plasmin ด้วย และเนื่องด้วยการฉายรังสี UV จะกระตุ้นการสังเคราะห์และการทำงาน plasmin ในเซลล์เพาะเลี้ยง keratinocyte หลังจากนั้น plasmin จะกระตุ้นสารตั้งต้นให้หลั่ง phospholipase A2 ซึ่งสามารถสร้าง arachidonic acid จากเยื่อบุผิว phospholipid โดย arachidonic acid เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง prostalglandins E2 และ Leukotrienes ซึ่งนำไปสู่การเกิด melanogenesis และเกิดฝ้าขึ้น [1]

จากการศึกษา 3 การศึกษาที่ศึกษาในความแรงที่แตกต่างกัน แต่ให้ผลการวิจัยที่คล้ายกันดังนี้ การศึกษาที่ 1 ในผู้หญิง 23 คน ทา 2% tranexamic acid ทั่วทั้งใบหน้า เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในตำแหน่งที่เกิดฝ้า พบว่าปริมาณฝ้าลดลงจากค่า Melasma Area and Severity Index (MASI) score ที่ก่อนใช้ยา 10.15 เหลือ 7.30 และไม่พบผลข้างเคียง คือ skin irritation และอาการข้างเคียงที่รุนแรงอื่นๆ [2]

การศึกษาที่ 2 ศึกษาในผู้ป่วย 50 คน พบว่าการใช้ 3% tranexamic acid รูปแบบ topical solution ทา 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในบริเวณที่เกิดฝ้าพบว่า ปริมาณฝ้าลดลง โดยมีค่า Melasma Area and Severity Index (MASI) score ก่อนใช้ยา 31.68 ± 10.32 และลดเหลือ 10.76 ± 9.43 หลังจากใช้ยาไป 12 สัปดาห์ โดยพบผลข้างเคียง คือ erythema, skin irritation, xerosis และ scailing แต่ไม่พบอาการข้างเคียงในทางเดินอาหารและอาการข้างเคียงที่รุนแรงอื่นๆ [3]

การศึกษาที่ 3 ในผู้หญิง 60 คน พบว่าการทา 5% tranexamic acid วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน ในตำแหน่งที่เกิดฝ้า พบว่าปริมาณฝ้าลดลงจากค่า Melasma Area and Severity Index (MASI) score ที่ก่อนใช้ยา 4.80 ± 1.06 ลดเหลือ 2.33 ± 0.71 ไม่พบอาการข้างเคียง คือ skin irritation และอาการข้างเคียงที่รุนแรงอื่นๆ [4]

จากการศึกษาทั้ง 3 การศึกษาสรุปได้ว่าการใช้ 2% tranexamic acid , 3% tranexamic acid และ 5% tranexamic acid มีประสิทธิภาพสามารถใช้รักษาการเกิดฝ้าได้ และพบอาการข้างเคียง คือ erythema, skin irritation, xerosis และ scailing แต่ไม่พบอาการข้างเคียงในทางเดินอาหารและอาการข้างเคียงที่รุนแรงอื่นๆ

เอกสารอ้างอิง
[1] Gharib K, Nasr M. Tranexamic for treatment of melasma. Pigmentary disorder. 2015;2(6):1-2

[2] Kim SJ, Park JY, Shibata T, Fujiwara R, Kang HY. Efficacy and possible mechanism of topical tranexamic acid. Clinical and experimental dermatology. 2016;41:480-5.

[3] Ebrahimi B, Naeini FF. Topical tranexamic acid as a promising treatment of melisma. Research in medical sciences. 2014;8:753-7.

[4] Atefi R, Dalvand B, Ghassemi M, Mehran G, Heydarian A. Therapeutic effect of topical tranexamic acid in comparison with hydroquinone in treatment of women with melasma. Dermatol ther. 2017;7:417-424.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : topical tranexamic acid , melasma , Amela-EX

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved