วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

[9 มีนาคม 2551 : 9:27:57]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
สอบถามว่าถ้า มีคนไข้ ที่ฉีดวัคซีนตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 เป็นตัว Engerix (ซึ่งเป็น purified sAg)มาแล้วจะมาฉีดยาที่รพ.เรา แต่เราไม่มีของGSK มีเป็นอีกบริษัทซึ่งเป็น แบบRecombinant จะฉีดให้ต่อเลยได้หรือไม่
แต่ผมดูในหนังสือเท่าที่มีอยู่เลยตัดสินใจให้ไปแล้ว แต่อยากได้ความรู้ครับ
จาก ภก.นิทัศน์ ชินอนุรักษ์ tru...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.ประชารักษ์เวชการ ศรีสะเกษ
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 125.25.1xxx.xxx ]

[7 ก.พ. 53 : 18:25:56] นศภ.นัดดาภรณ์ บัวศรี/รศ.วิบูล วงศ์ภูวรักษ์ ampm_narak@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่แน่ชัดว่าสามารถใช้วัคซีนตับอักเสบบีต่างชนิดกันร่วมกันได้ แต่จากการศึกษาพบว่ามีการศึกษาการใช้ hepatitis B immunoglobulin (HBIG) ร่วมกับ hepatitis B vaccine ในทารกแรกเกิด โดยมี 1 กลุ่มจากการศึกษาทั้งหมดได้รับ HBIG ร่วมกับ hepatitis B vaccine และมีการติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนหลังจากการได้รับวัคซีนเป็นเวลา 3 ปี พบว่า ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มทารกที่ทำการศึกษาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นที่ได้รับ โดยมีค่า seroconversion rates หลังจากการใช้วัคซีนเป็นเวลา 3 ปี อยู่ในช่วง 63.6-92.9 % และมีค่าประสิทธิภาพในการป้องกันตับอักเสบในเด็ก 3 ปี อยู่ในช่วง 69.7-100% [2]
และจากการค้นหาข้อมูลโดยใช้หนังสือพบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีต่างกัน โดยการฉีดวัคซีนเบื้องต้นด้วยวัคซีนชนิดหนึ่งแล้ว สามารถกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างชนิดกันได้ [1]
เอกสารอ้างอิง
1.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์และคณะ. วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส , 2548 หน้า 54
2. Assateerawatt A. et al. Long term efficacy of hepatitis B immunoprophylaxis in neonates at risk: using different vaccine and schedule. J Med Assoc Thai. 1992 Jun;75(6):328-36.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : Engerix

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved