ปริมาณFBCที่เหมาะสมในหญิงตั้งครรภ์

[24 เมษายน 2551 : 8:56:42]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
หญิงตั้งครรภ์ที่ผลHCT33%ควรได้FBCวันละกี่เม็ดจึงจะพอเพียงไม่เกิดภาวะซีดหลังจากเจาะเลือดซ้ำในอีก3เดือนและปกติหญิงตั้งครรภ์ควรได้ปริมาณธาตุเหล็กกี่mgหลังจากร่างกายดูดซึมยาแล้ว
จาก พริบดาว pan...
พยาบาล หน่วยงานอื่นทางเอกชน
โรงพยาบาลศรีวิชัย กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 125.26.7xxx.xxx ]

[8 มี.ค. 52 : 16:31:25] นศภ.กวินทร์ ราชภักดี/ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล r_kavin@hotmail.com IP [ 58.147.5xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
FBC 1 เม็ดประกอบด้วย Ferrous fumarate 200 mg, vitamin B1 2 mg, vitamin B2 2 mg, vitamin B12 5 mcg, vitamin C 20 mg, niacin 10 mg, folic acid 100 mcg
และ Calcium phosphate tribasic 100 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันหรือรักษา ภาวะโลหิตจาง (anemia) [1]
สาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางคือ การขาดสารอาหารจำพวก Iron, Vitamin B12 หรือ Folic acid ซึ่งหญิงตั้งครรภ์อายุ 19-50 ปี
แนะนำให้ได้รับสารอาหารเหล่านี้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของแม่และทารกในครรภ์ รวมถึงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง ดังนี้ [2]
- Iron 27 mg/day
- Vitamin B12 2.6 mcg/day
- Folic acid 600 mcg/day
ซึ่งการใช้ FBC ในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อการป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง และเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ใน FBC นั้น ขนาดยาที่เหมาะสมคือครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ร่วมกับการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้ว แต่ในหญิงตั้งครรภ์ผู้นี้มีค่า Hematocrit (Hct) 33% ซึ่งต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติในผู้หญิงคือ 37-48%)[2]
บ่งบอกว่าอาจจะมีภาวะโลหิตจางร่วมด้วย ซึ่งต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวกับเลือดในการพิจารณาร่วม เช่น Complete blood count(CBC), Hemoglobin(Hb),
Mean corpuscular volume(MCV), Mean corpuscular hemoglobin(MCH), Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC),
Red cell distribution width (RDW) เป็นต้น [2] และต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ในการวินิจฉัยโรค ซึ่งหากแพทย์วินิจฉัยว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาด
ธาตุเหล็กแล้วนั้น การรักษาจะเหมือนกับภาวะโลหิตจางในผู้หญิงทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ผู้หญิงหลังคลอด ผู้หญิงก่อนหมดประจำเดือน และผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน[3]
โดยขนาดของ ferrous fumarate ที่เหมาะสมในการรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดยคิดเป็น elemental iron คือ 150-200 mg ต่อวันโดยอาจแบ่งให้
ในขนาดที่เป็น elemental iron 60-100 mg วันละ 2 ครั้ง หรือให้ได้มากที่สุด คิดเป็น elemental iron 60 mg วันละ 4 ครั้ง [4]
ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณากับ ferrous fumarate ที่มีอยู่ใน FBC 1 เม็ด ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ 200 mg จะให้เป็น elemental iron 33%[4] คิดเป็น 66 mg ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ผู้นี้
ควรได้รับ FBC วันละ 3 เม็ด(คิดเป็น elemental iron198 mg) จึงจะเพียงพอในการรักษาภาวะโลหิตจาง
ในส่วนของปริมาณของธาตุเหล็กที่ร่างกายได้รับหลังจากดูดซึมยาแล้ว พิจารณาได้จาก เกลือของเหล็กที่ได้รับเข้าไปและความสามารถของร่างกายในการดูดซึมยาของร่างกาย ซึ่ง FBC
มีธาตุเหล็กอยู่ในรูป Ferrous fumarate จะให้ปริมาณธาตุเหล็ก (Elemental iron) เท่ากับ 33% และร่างกายของคนที่มีธาตุเหล็กในเลือดปกติจะดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายผ่าน
Duodenum และ Upper jejunum ได้ 10% แต่ในคนที่มีธาตุเหล็กในเลือดต่ำ ร่างกายจะดูดซึมได้สูงขึ้นเป็น 20-30% [5] ดังนั้นหากนำมาพิจารณาต่อ FBC 1 เม็ด
ซึ่งมี ferrous fumarate ที่ให้เป็น Elemental iron ได้เท่ากับ 66 mg (33%) และหญิงตั้งครรภ์ผู้นี้น่าจะมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร่วมด้วยซึ่งจะดูดซึม iron
เข้าสู่ร่างกายได้ 13.2-19.8 mg (20-30%) ต่อ 1 เม็ด และหากรับประทานวันละ 3 เม็ดเพื่อรักษาภาวะโลหิตจาง จะได้ iron เข้าสู่ร่างกายประมาณ 39.6-59.4 mg ต่อวัน
สรุปว่าขนาดของ FBC ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแนะนำครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง โดยต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ด้วย
และปริมาณธาตุเหล็กที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในผู้ที่มีภาวะโลหิตจางจากธาตุเหล็กในเลือดต่ำเมื่อได้รับ FBC วันละ 3 เม็ดคือ 39.6-59.4 mg
เอกสารอ้างอิง
[1] MIMS Thailand (Beta). Drug information. 2008. Available from: URL: http://www.mims-online.com. Cited 2008 Dec 30.
[2] Helms R.A.,et al. Textbook of therapeutics : drug and disease management. 8th ed. Lippincott Williams&Wikins, Philadelphia.2006;771-9
[3] Up to date. Treatment of anemia due to iron deficiency[homepage on the internet].USA : Up to date Inc; 2551[cited 2009 Jan 12].Available
from : www.uptodate.com
[4] Up to date. Ferrous fumarate : Drug information [homepage on the internet].USA : Up to date Inc; 2551[cited 2009 Jan 12].Available from
: www.uptodate.com
[5] Lacy C.F., Armstrong L.A., Goldman M.P., Lance L.L. Drug Information Handbook International. 12th ed. Ohio:Lexi –Comp Inc; 2004.633

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : DISdatabase
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Pregnancy&Lactation : Pregnancy&Lactation
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : FBC, anemia, iron, ferrous fumarate

[5 มิ.ย. 52 : 15:07:31] gg snookernaya@yahoo.com IP [ 125.26.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นธาลัสซีเมียให้ เหล็กได้หรือไม่ ปริมาณเท่าไรคะ

[5 มี.ค. 58 : 11:45:59] Palm Lookjan palm18t@hotmail.com IP [ 110.77.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การใช้ Triferdine + Ferrous
ผู้ป่วยที่มีค่า Hct >36%, 33-35%, <32%
มีแนวทางอย่างไร
และ Ferrous จะมากเกินไปหรือไม่ครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved