กิน Phenobarb แล้วทำไมถึงยังเป็น trigeminal neuralgia ง่ะ

[7 กรกฎาคม 2551 : 16:31:12]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
กิน Phenobarb แล้วทำไมถึงยังเป็น trigeminal neuralgia อีก ในเมื่อ phenobarb ก็ออกฤทธิ์กดระบบประสาทเหมือนกันอ่ะคะ
จาก devil bon...
ทันตแพทย์ โรงพยาบาล
ม.ช. เชียงใหม่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.28.2xxx.xxx ]

[21 เม.ย. 61 : 16:05:48] นศภ.วราพร-นศภ.อมรา/ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ mook.amara@gmail.com IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Trigeminal neuralgia (TN) เกิดจากมีการสร้างกระแสประสาท (action potential) ที่ผิดปกติ ในเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดของ Cranial nerve คู่ที่ 5 [1] Phenobarbital เป็นยากลุ่ม antiepileptic drugs ที่มีกลไก คือ ยับยั้ง voltage activated calcium channels ส่งผลไปลด excitability transmitter release, รองลงมาคือมีผลต่อ GABAA receptor ส่งผลเพิ่ม synaptic inhibition และเพิ่ม threshold ของการชัก[2],[3] ทำให้มีฤทธิ์กดประสาท แต่ไม่สามารถรักษาอาการของ trigeminal neuralgia ได้ เนื่องจากยา Phenobarbital ไม่มีกลไกยับยั้ง gamma aminobutyric acid (GABA) receptors ส่งผลต่อ alpha1, beta2, และ gamma2 subunits และ voltage-gated sodium channels ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลดการสร้าง action potential เพื่อลดอาการ neuropathic pain ที่เป็นอาการสำคัญของ trigeminal neuralgia ขอขยายความเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ แนวทางในการรักษาโรค American Academy of Neurology (AAN) ได้แนะนำยาทางเลือกในการรักษาลำดับแรกคือ carbamazepine [4] เนื่องจากยามีกลไกไปยับยั้ง voltage-gated sodium channels ส่งผลไปลด excitability ของ neural membranes, เสริมฤทธิ์ gamma aminobutyric acid (GABA) receptors ส่งผลต่อ alpha1, beta2, และ gamma2 subunitsซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการลด neuropathic pain [5]
Reference
1. Beal M, Hauser SL. Trigeminal Neuralgia, Bell’s Palsy, and Other Cranial Nerve Disorders. In:
Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 18e New York, NY: McGraw-Hill; 2011: 3360
2. Smith MD, Metcalf CS, Wilcox KS. Pharmacotherapy of the Epilepsies. In: Brunton LL, Hilal-
Dandan R, Knollmann BC. eds. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e New York, NY: McGraw-Hill; 593.
3. Kwan P, Sills GJ, Brodie MJ. The mechanisms of action of commonly used antiepileptic drugs. In: Enna Sj, LeCount L, McNichols J, Curtis MJ, Hardwick JP, Holzer P. eds. Pharmacology & Therapeutics. 90ed. Kansas City: Elsevier Inc; 2001:21-34.
4. American Academy of Neurology. AAN Summary of Evidence-based Guideline for CLINICIANS. TRIGEMINAL NEURALGIA. Available at: https://www.aan.com/Guidelines/Home/GetGuideline Content/303. Accessed April 19, 2018.
5. Al-Quliti KW. Update on neuropathic pain treatment for trigeminal neuralgia.The pharmacological and surgical options. Neurosciences . 2015. Apr;20(2):107-14.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved