ยาsulbactam

[15 กรกฎาคม 2551 : 20:58:00]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าข้อมูลของการใช้ยา sulbactam ในการฆ่าเชื้อ acinitobacter ค่ะ
จาก นางสาวนันทิชา บุญปั๋น tic...
พยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 61.7.231xxx.xxx ]

[15 ก.ค. 51 : 22:24:51] ทัศนัย วงศ์เจริญไชย nongjiew.hi5.com IP [ 202.91.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากเว็บบอร์ดมัน post รูปไม่ได้ ทำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ใส่ลิงค์อะไรไม่ได้ทั้งนั้น
ผมก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ทนๆอ่านไปแล้วกันนะครับ
แล้วผมจะพิมพ์เป็น pdf ไฟล์ให้อ่านด้วย

ปัจจุบันในประเทศไทย ยังไม่มี sulbactam เดี่ยวๆ จำหน่าย จึงมีเพียง sulbactam รูปแบบผสมกับยาต้านจุลชีพตัวอื่น ในประเทศไทยจะมี 2 สูตรด้วยกันได้แก่ [1]
1. Ampicillin/sulbactam (Unasyn®; Pfizer, Sulam®; Siam Pharmaceutical) รูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือด สัดส่วน ampicillin:sulbactam คือ 2:1 มีในขนาด 1.5 กรัม และ 3 กรัมต่อ 1 vial ราคาต่อ 1.5 กรัมเท่ากับ 197.95 บาทต่อ 1 vial2 รูปแบบรับประทานจะอยู่ในรูปของ sultamicillin 375 มก. ต่อเม็ดเทียบเท่ากับ ampicillin 220 มก. และ sulbactam 147 มก.
2. Cefoperazone/sulbactam (Sulperazon®; Pfizer, Sulcef®; Siam Pharmaceutical) รูปแบบผสมจะมีสัดส่วนของ Cefoperazone:Sulbactam คือ 1:1 (Sulbactam Na 500 มก. Cefoperazone Na 500 มก.) และสัดส่วน 2:1 ( Sulbactam Na 500 มก. Cefoperazone Na 1,000 มก.) ราคาอ้างอิงของรูปแบบ 1:1 เท่ากับ 535 บาทต่อ 1 vial[2]

รายงานการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของ sulbactam ต่อการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii

1. การศึกษาประสิทธิภาพของยา sulbactam เทียบกับ ampicillin ร่วมกับ sulbactam ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายขนานแต่อาการไม่รุนแรง (non-life-threatening)[4]

มีการศึกษาประสิทธิภาพของยา sulbactam เทียบกับ ampicillin ร่วมกับ sulbactam ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายขนานแต่อาการไม่รุนแรง (non-life-threatening) โดยวินิจฉัยว่าอาการไม่รุนแรงโดยผู้ป่วยจะต้องไม่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

มีค่า systolic blood pressure น้อยกว่า 90 mmHg หรือน้อยกว่า 40 mmHg ของความดันปกติเดิมของผู้ป่วย
มีภาวะ oliguria หรือ anuria
respiratory rate มากกว่า 30 ครั้งต่อนาที
มีค่า PaO2 น้อยกว่า 60 mmHg หรือมี PaO2/Fi(O2) น้อยกว่า 250 ที่ room air
มีการติดเชื้อลุกลามไปยังปอดหลาย lobe (สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ pneumonia) หรือติดเชื้อลุกลามเข้าไปยังระบบประสาทส่วนกลาง

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ป่วยที่มีภาวะดังต่อไปนี้ออกจากการศึกษาด้วย ได้แก่

ติดเชื้อ Acinetobacter baumannii แบบรุนแรง
มีประวัติแพ้ beta - lactam antibiotics
มีภาวะ glycogenosis หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็น glycogen storage disease,
มีสภาวะหัวใจและหลอดเลือดไม่คงที่
มีโรคตับ โรคไตหรือโรคในระบบประสาท
มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
ผู้ป่วยที่เคยหรือมีประวัติเคยได้รับ imipenem ในการรักษาอาการติดเชื้อ A. baumannii ในครั้งนี้

คัดเลือกผู้ป่วยได้จำนวนทั้งสิ้น 47 ราย คัดออก 5 รายเนื่องจากมีการใช้ยา sulbactam เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยทั้งหมด 42 รายแบ่งเป็นชาย 27 ราย หญิง 15 ราย อายุเฉลี่ย 60 ± 15 ปี มีภาวะติดเชื้อต่างๆดังนี้

ติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด (surgical wound) 19 ราย
หลอดคอและหลอดลมปอดอักเสบ (tracheobronchitis) 12 ราย
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 7 ราย
catheter-related bacteraemia 2 ราย
ปอดอักเสบ (pneumonia) 2 ราย

ผู้ป่วยในจำนวนนี้ มี 18 รายที่ได้รับ sulbactam เดี่ยวรูปแบบยาฉีดในขนาด 1 กรัมทุก 8 ชั่วโมง และผู้ป่วยอีก 24 รายได้รับ sulbactam/ampicillin 1 กรัม : 2 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง ทั้งสองกลุ่มให้ยาด้วยวิธี intermittent intravenous infusion (15 – 30 นาที) โดยผู้วิจัยจะถือว่าหากให้ยาไปแล้ว 72 ชั่วโมง sign และ symptom ของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นจะถือว่าการรักษาล้มเหลว ในระหว่างการรักษาไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สำคัญเกิดขึ้น (ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาก complete blood count, prothrombin time, AST, ALT, alkaline phosphatase, bilirubin, serum creatinine และ blood urea nitrogen)

ผู้ป่วย 39 รายจากจำนวนทั้งหมดมีอาการดีขึ้นหลังจากการรักษาและผลตรวจยืนยันว่าสามารถฆ่าเชื้อ A. baumannii มีผู้ป่วย 1 รายที่ยังคงมีการติดเชื้อหลังจากวันที่ 8 ของการรักษาด้วย sulbactam/ampicillin จึงต้องมีการทำ surgical debridement ผู้ป่วยอีกสองรายเสียชีวิตหลังจากวันที่สามของการรักษา โดยมี 1 รายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากสาเหตุของการติดเชื้อ A. baumannii infection

จากการทำการศึกษาแบบ in vitro ในเชื้อ A. baumannii CSUB118900 (clone A) ที่ไวต่อยา imipenem sulbactam polymyxin และ A. baumannii CSUB12973 (clone D) ที่ไวต่อ sulbactam แต่ไวต่อ imipenem น้อยลง (MIC 4–16 มก./ลิตร) ให้ผล bactericidal activity

ผล bactericidal activity ต่อเชื้อ A. baumannii CSUB118900 (clone A) และ A. baumannii CSUB12973 (clone D) พบว่าทั้ง ampicillin เดี่ยว sulbactam เดี่ยว และ ampicillin ร่วมกับ sulbactam ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ (bactericidal) ลักษณะของการออกฤทธิ์จะเป็นการยับยั้งเชื้อ (bacteriostatic) และไม่มีผลของการเสริมฤทธิ์กันระหว่าง ampicillin และ sulbactam ดังนั้นกลไกของการเป็น bacteriostatic น่าจะมาจากฤทธิ์ของ sulbactam

ผลการทดลองในการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยา sulbactam ทั้งแบบเดี่ยวๆและให้ร่วมกับ ampicillin ในขนาด 3 กรัมของ sulbactam ต่อวัน ต่อการรักษาการติดเชื้อ A. baumannii ที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า ยา sulbactam จะยังคงประสิทธิภาพในกรณีที่เป็นการติดเชื้อแบบรุนแรง (severe infection) หรือไม่ ผลของการยับยั้งเชื้อ A. baumannii มาจากฤทธิ์ของยา sulbactam เป็นหลัก2.การศึกษาผลของการรักษาด้วยยา ampicillin/sulbactam ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลแบบรุนแรง (severe nosocomial infection) ที่ดื้อต่อยา imipenem [5]


การศึกษานี้คัดเลือกผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infection) จากเชื้อ multidrug-resistant Acinetobacter baumannii (MRAB) ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Penicillins Cephalosporins Aminoglycosides Fluoroquinolone imipenem และ aztreonam และไม่มียาต้านจุลชีพตัวอื่นๆให้เลือกใช้ได้อีก อย่างไรก็ตาม เชื้อยังคงไวต่อยา colistin แต่เป็นยาที่ไม่มีใช้ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ทำการศึกษาชิ้นนี้

คัดเลือกผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 40 ราย อายุเฉลี่ย 44.5 ปี (ช่วงอายุ 8 – 83 ปี) แบ่งเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดร้อยละ 32.5 pneumonia ร้อยละ 30 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร้อยละ 15 ติดเชื้อในช่องท้อง ร้อยละ 7.5 ติดเชื้อแผลผ่าตัด ร้อยละ 7.5 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ร้อยละ 5 และ sinusitis ร้อยละ 2.5 ทั้งหมดเป็นการติดเชื้อแบบรุนแรง (ค่าเฉลี่ยของ APACHE II score เท่ากับ 14.5) ร้อยละ 72.5 เป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในห้อง ICU

ขนาดยา ampicillin/sulbactam ที่ใช้ในการรักษาของการศึกษานี้เท่ากับ 6 กรัม ampicillin / 3 กรัม sulbactam ต่อวัน และในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวที่มีการทำงานของไตปกติ 6 รายได้รับยาในขนาด 12 กรัม ampicillin / 6 กรัม sulbactam ต่อวัน ระยะเวลาการรักษาเฉลี่ยเท่ากับ 14 วัน (ช่วง 7 – 21วัน)

จากการรักษาพบว่า ผู้ป่วย 27 ราย (ร้อยละ 67.5) มีอาการดีขึ้น/หายขาด ผู้ป่วยอีก 7 ราย (ร้อยละ 17.5 ล้มเหลวในการรักษา และผู้ป่วยอีก 6 ราย (ร้อยละ 15) ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิตภายในระยะ 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการรักษา ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา


สรุปข้อมูล

การรักษาการติดเชื้อ A. baumannii นั้น พบว่า sulbactam ยังคงเป็นยาที่มีบทบาททั้งในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่อาการรุนแรงและอาการไม่รุนแรง โดยมีข้อมูลว่าการให้ยา sulbactam เดี่ยวให้ผลในการยับยั้ง A. baumannii ได้เหมือนกับการให้ร่วมกับ ampicillin โดยขนาดยาที่ให้เท่ากับ 3 กรัมต่อวันของ sulbactam

สำหรับการบริหารยา sulbactam ในขนาดที่สูงถึง 6 กรัมต่อวัน มีบทบาทในกรณีที่ติดเชื้อรุนแรงและเชื้อ A. baumannii ดื้อยาต้านจุลชีพที่เป็นทางเลือกทั้งหมดรวมทั้ง carbapenem โดยผู้ป่วยต้องมีหน้าที่การทำงานของไตในเกณฑ์ปกติ
จากข้อมูลที่กล่าวมา sulbactam แสดงฤทธิ์ของการเป็น bacteriostatic ต่อ A. baumannii และไม่พบการเสริมฤทธิ์กันระหว่าง ampicillin กับ sulbactam

ดังนั้นการจะให้ยา sulbactam ในโรงพยาบาล จะต้องมี combine ร่วมกับ ampicillin หรือ cefoperazone เสมอ ซึ่งถ้าต้องการให้ขนาดยา sulbactam เท่ากับ 6 กรัมต่อวัน พบว่า ค่าใช้จ่ายของการใช้ Cefoperazone/Sulbactam จะสูงกว่า Ampicillin/sulbactam อยู่ประมาณ 2.7 เท่า (2,375 บาทต่อวันถ้าใช้ Ampicillin/sulbactam 1.5 กรัม/vial และ 6,420 บาทต่อวันถ้าใช้ Cefoperazone/Sulbactam 1 กรัม/vial)


บรรณานุกรม
1. CMPMedica. MIMS Online. [Online]. Available http://www.mims-online.com. Accessed November 10, 2007.
2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่บริษัทเสนอจำหน่ายและยืนราคาต่อคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ. 2547.
3. รายการบัญชียาโรงพยาบาล(ขอสงวนชื่อ) ประจำปีงบประมาณ 2550.
4. Corbella X, Ariza J, Ardanuy C, Vuelta M, Tubau F, Sora M, et al. Efficacy of sulbactam alone and in combination with ampicillin in nosocomial infections caused by multiresistant Acinetobacter baumannii. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (1998) 42, 793–802.
5. Levin AS, Levy CE, Manrique AE, Medeiros AS, Costa SF. Severe Nosocomial Infections with imipenem-resistant Acinetobacter baumannii treated with ampicillin/sulbactam. International Journal of Antimicrobial Agents 21(2003); 58 – 62.


PS. แนบ pdf ไฟล์ไม่ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป (-.-!)
เปิดดูได้ที่ http://hru.pharmacy.psu.ac.th/picture_cache/sulbactam_MRAB.pdf นะครับ

[18 ก.ค. 52 : 20:02:15] งงงวย - IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
งั้นสรุปแล้ว หากต้องการใช้ Sulcef เพื่อรักษาการติดเชื้อ Acineto แบบรุนแรง (Sulcef 2:1= 1.5gm) ต้องคิดตาม dose ของ sulbactam ใช่หรือไม่ ต้องการ sulbactam 3 gm ดังนั้นต้องใช้ sulcef 1.5 gm dose 6 gm IV q8 hr เชียวหรือ ถูกต้องไม่คับ -_-"

[18 ก.ค. 52 : 22:24:23] Sinwisuth - IP [ 203.144.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาจารย์ ดร.ปรีชา มนทกานติกุล ได้เคยให้คำตอบเรื่องขนาดของยา Cefoperazone เอาไว้ที่เว็บสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โดยมีข้ความดังนี้ครับ

ภก. ปรีชา มนทกานติกุล รพ. ศิริราช
Cefoperazone/sulbactam สามารถให้ทุก 8 ชั่วโมงได้ ด้วยเหตุผลดังนี้
1. คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา เนื่องจาก cefoeprazone และsulbactam มีค่าครึ่งชีวิตสั้นเพียง 1.6-2.4 และ 1-1.3 ชั่วโมงตามลำดับ การให้ทุก 8 ชั่วโมงจะทำให้ระดับยาในเลือดอยู่เหนือ MIC ได้นาน (ยามีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์แบบ time-dependence) โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเชื้อที่ดื้อยาต้านจุลชีพชนิดอื่นๆ เช่น Acinetobacter baumannii
2.การใช้รักษา A. baumaniii อยู่ที่ sulbactam ดังนั้น ถ้าลองค้นบทความการรักษา A. baumannii ด้วย ampicillin/sulbtam จะพบว่ามีการใช้ยานี้ทุก 8 ชั่วโมง (เช่น JAC 1998;42:793-802, Scand J Infect Dis 2007;39:38-43) โดยมีขนาดใช้ยาแตกต่างกันไปตั้งแต่ขนาดต่ำถึง ampicillin/sulbactam 8 g/4g IV q 8 hr ใน MDR-AB ใน VAP (Scand J Infect Dis 2007;39:38-43)

อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังเรื่องการทำงานของตับและไตของผู้ป่วยด้วยนะครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved