ยาที่ใช้รักษาซิฟิลิกในหญิงตั้งครรภ์

[29 ตุลาคม 2551 : 22:12:40]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
นอกจากยา Bazathine pennicillin แล้วยังมียาตัวอื่นหรือไม่ที่แนะนำให้ใช้รักษาซิฟิลิกในหญิงตั้งครรภ์
จาก ppp non...
เภสัชกร โรงพยาบาล
เภสัชโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 125.25.1xxx.xxx ]

[30 ต.ค. 51 : 11:01:37] ศรีรัตน์ กสิวงศ์ srirat.k@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตาม JohnHopkins Antibiotics Guideline สำหรับรักษาซิฟิลิส แนะนำเฉพาะ Benzathine penicillin ถ้าผู้ป่วนแพ้ ควรทำ skin test และ desensitization ด้วย benzathine penicillin
Only penicillin is currently recommended. Treatment during pregnancy should be the penicillin regimen appropriate to the stage of syphilis dx'd; desensitization required for PCN-allergic preg pts.

เอกสารอ้างอิง
http://prod.hopkins-abxguide.org/diagnosis/std/syphilis.html?contentInstanceId=255467
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง
Keywords : syphilis antibiotics pregnancy

[15 พ.ย. 51 : 22:39:53] DIN member n_narongsak@hotmail.com IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การศึกษายาตัวอื่นๆ ก็เป็น Azithromycin 2 G oral single dose.,cure rate อาจจะไม่เต็มร้อย ตัวยาอื่นๆ ก็มี Erythromycin 1x4 for 28 days .
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : CD-ROM/Other Database
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : azithromycin,erythro,roxithro

[15 พ.ย. 51 : 23:01:15] DIN member n_narongsak@hotmail.com IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
http://prod.hopkins-abxguide.org/diagnosis/std/syphilis.html?contentInstanceId=255467
เอกสารอ้างอิง
http://prod.hopkins-abxguide.org/diagnosis/std/syphilis.html?contentInstanceId=255467
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : syphilis

[8 มี.ค. 52 : 15:32:26] นศภ.ณัฐวุฒิ สามัคคี/อาจารย์ มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ mew_musica@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Syphilis เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ จากเชื้อ Treponema pallidum ที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย
นอกจากจะสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ตัวเชื้อก่อโรคยังสามารถแพร่กระจายจากมารดาไปยัง
ทารกได้ เนื่องจากเชื้อ T. pallidum สามารถที่จะผ่านรกได้ ทำให้ทารกเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สูง โดย
เฉพาะในกรณีที่แม่กำลังอยู่ในช่วง primary และ secondary syphilis การติดเชื้อ T. pallidum
อาจทำให้มีการคลอดก่อนกำหนด, ทารกอาจเกิดภาวะบวมน้ำ (hydrop fetalis) หรืออาจเป็นอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้ [2] ทารกที่สามารถรอดชีวิตและอาจมีภาวะ congenital syphilis เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่
มีการตั้งครรภ์ทุกคนควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ตั้งแต่เข้ามารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
หรือในช่วงไตรมาศแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรค Syphilis หรือไม่ และวางแนวทางใน
การรักษาที่เหมาะสม ป้องกันการเกิด congenital syphilis ของทารกในครรภ์

สำหรับผู้ป่วยที่เป็น Syphilis ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ Center for disease control and
prevention (CDC): Sexually Transmitted diseases treatment guidelines, 2006 ได้แนะนำ
ให้ใช้ยา penicillin ใน รูปแบบการให้ยาเดียวกันกับผู้ป่วย syphilis ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ คือเลือกใช้
Benzathine penicillin G 2.4 million units IM single dose ซึ่งพบว่าจะมีประสิทธิภาพที่จะช่วย
ให้อาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันและลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก
จึงทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิด congenital syphilis ต่อทารกในครรภ์ได้[3]

ในกรณีที่ผู้ป่วยตั้งครรภ์ มีประวัติแพ้ยา penicillin ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนในการเลือกใช้ยา
antibiotic ในกลุ่มอื่นเป็นทางเลือก (alternative) เนื่องจากพบว่ายังมีข้อมูลน้อยที่ศึกษาถึง
ประสิทธิภาพเพียงของยาที่เป็นทางเลือกไม่ว่าจะเป็นยา erythromycin, azithromycin,
ceftriaxone เนื่องจากข้อมูลการศึกษาทำในจำนวนประชากรที่น้อยมาก ทำให้ไม่สามารถสรุปและ
เชื่อถือผลการศึกษาเหล่านั้นได้[4],[5] ดังเช่นการศึกษาของ Zhou P. และคณะ ศึกษาการใช้
Ceftriaxone ในผู้ป่วยเพศหญิงที่ตั้งครรภ์จำนวน 11 คน และมีประวัติการแพ้ยา penicillin แต่ก่อน
หน้านี้เคยมีประวัติการใช้ยาในกลุ่ม cephalosporins ได้ โดยให้ยา Ceftriaxone 250mg IM
once daily เป็นเวลา และ 10 วันในผู้ป่วยที่เป็น primary และ secondary syphilis ตามลำดับ
พบว่า serum Rapid Plasma Reagin test ของผู้ป่วยลดลง 4 เท่า หลังจากการรักษาไป 3 เดือน,
ผู้ป่วย 10 คนจะพบ negative Rapid Plasma Reagin test และหลังจากคลอดจะได้ผล negative
Rapid Plasma Reagin ในทารกทุกรายหลังจากการคลอด และที่ 6 เดือนหลังคลอด การศึกษานี้
สรุปผลว่า ceftriaxone สามารถเลือกใช้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีการตั้งครรภ์และมีประวัติ
แพ้ยา penicillin5 แต่เนื่องจากเป็นผลจากการศึกษาในผู้ป่วยเพียง 11 คน ผลการศึกษาที่ได้จึงอาจ
ยังไม่น่าเชื่อถือนัก

เพราะฉะนั้น penicillin จึงยังเป็นยา antibiotic ที่แนะนำให้ใช้สำหรับผู้ป่วย syphilis ที่มีภาวะตั้งครรภ์
ที่มีประวัติการแพ้ยา penicillin โดยแนะนำให้มีการทำ skin test เพื่อทดสอบการแพ้ยาในกลุ่ม
penicillins และทำ desensitization เพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถที่จะสามารถใช้ยา penicillin
ได้ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้[3]

การทำ Desensitization อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการ pruritus, rhinitis, wheezing, or urticaria ขึ้นได้
ร้อยละ 30-80 แต่การให้ยาบรรเทาอาการก็สามารถช่วยลดอาการเหล่านี้ของผู้ป่วยลงได้ เมื่อมีการ
desensitized ต่อไปก็พบว่าผู้ป่วยจะสามารถทนต่อยา penicillin G ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงในระหว่างการทำ skin test หรือ desensitization
จำเป็นต้องหยุดการทำกระบวนการดังกล่าว อาจพิจารณาเปลี่ยนมาใช้ยา ceftriaxone ขนาด 2g
เป็นระยะเวลา 5 วัน หรือ 250mg เป็นระยะเวลา 10 วันได้ แต่ก็เป็นข้อมูลจากการศึกษาที่ยังไม่ค่อย
มีความน่าเชื่อถือมากนัก เนื่องจากเป็นการศึกษาในจำนวนผู้ป่วยเพียงแค่ 11 คน ผลการศึกษาที่ได้
อาจไม่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกยารักษาผู้ป่วย การตัดสินใจเลือกใช้ยาจึงจำเป็น
จะต้องเปรียบเทียบกันถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากผู้ป่วยเกิดการแพ้ penicillin G อย่างรุนแรง
และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วย รวมทั้งทารกในครรภ์ หากไม่ได้รับยาในการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เอกสารอ้างอิง
1. กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: Available at:
http://www3.easywebtime.com/aids_stis/Syphilis.html Accessed February 3, 2009.
2. KNODEL LC. Sexual transmitted diseases. In: DiPiro JT.eds Pharmacotherapy A Pathophysiologic
Approach. 7th, New York: The McGraw-Hill Companies, 2008:1920-1
3. Gerberding JL.. et al. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006. CDC August 4, 2006. 55(11); 24-37
4. Zhou P., Qian Y., Xu J., Gu Z.,and Liao K. Occurrence of Congenital Syphilis After Maternal Treatment With
Azithromycin During Pregnancy. Sexually Transmitted Diseases, July 2007, 34( 7): 472–474
5. Zhou P., Qian Y., Xu J., Gu Z.,and Liao K. A Study Evaluating Ceftriaxone as a Treatment Agent for Primary
and Secondary Syphilis in Pregnancy. Sexually Transmitted Diseases, August 2005, 32(8):495–498
6. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug Information Handbook.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง

[8 มี.ค. 52 : 15:37:53] นศภ.ณัฐวุฒิ สามัคคี mew_musica@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อันนี้เป็นวิธีการทำ skin test และ desensitization นะครับ


การทำ skin test จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสารที่จะใช้ทดสอบ บุคลากรที่ทำการทดสอบและสภาพ
ผู้ป่วย แต่การทดสอบด้วย benzylpenicilloyl-polylysine (Pre-Pen® ) ซึ่งเป็น major determinant
ได้รับการแนะนำและนิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่หากไม่มีสารทดสอบตัวนี้ อาจใช้ penicillin G
sodium / potassium ซึ่งเป็น minor determinant แทน หรือ ampicillin หรือ cloxacillin แทนก็ได้ โดย
เริ่มแรกให้ทำ scratch test (epicutaneous test) ก่อน หลังจากนั้น 15 นาที ให้ทำการประเมินผลการทดสอบ
โดยดูลักษณะ wheal, erythema และ pruritis หากให้ผล negative skin test (< 4mm diameter) ต้องทำ
การทดสอบด้วยวิธี intradermal tests ต่อโดยการฉีดสารทดสอบปริมาณ 0.02ml หลังจากทดสอบ 15 นาที
ประเมินลักษณะและขนาดของ wheal ที่เกิดขึ้น (intradermal test is positive if the average wheal diameter
15 minutes after injection is >5 mm)[3]

การแปลผลในแต่ละครั้งควรจะเปรียบเทียบกับ control solutions (Normal saline เป็น negative control, histamine
หรือ Morphine sulfate เป็น positive control) ก่อนการทดสอบควรแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดการใช้ยาในกลุ่ม antihistamine,
tricyclic antidepressants และ adrenergic drugs เป็นเวลาอย่างต่ำ 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการบดบังผล
การทดสอบ ในการทดสอบควรเริ่มใช้สารทดสอบในความเข้มข้นต่ำก่อน และควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งควร
มีความพร้อมทั้งในเครื่องมือ อุปกรณ์ และยา หากผู้ป่วยมีการแพ้ระหว่าง skin test และ Desensitization

การทำ Desensitization คือการค่อยๆให้ยาเข้าไปในปริมาณน้อยๆ จากนั้นจะเพิ่มขนาดยาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ปฏิกิริยา
ของ antigen และ antibody (IgE ) เกิดอย่างช้าๆเป็นผลให้ไม่สามารถจะกระตุ้น mast cell ให้แตกและหลั่งสาร histamine
ออกมา ผู้ป่วยจึงไม่เกิดอาการแพ้ยา ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีผล skin test positive สาร determinants ตัวใดตัวหนึ่ง ก็สามารถที่
จะให้ผู้ป่วยทำ desensitization ได้ เนื่องจากมีการศึกษาพบว่ามีความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วย โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งรูป
แบบ oral และ IV penicillin แต่รูปแบบ oral จะมีประสิทธิภาพกว่าในแง่ของความสะดวกในการบริหารยาให้กับผู้ป่วย
ทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยมากกว่า ขณะที่ผู้ป่วยทำ desensitization ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากจำเป็นต้องเฝ้าระวังการเกิด serious IgE-mediated allergic reactions ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยบางราย
การทำ desensitization จะใช้เวลาแค่ประมาณ 4ชั่วโมง หลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะสามารถได้รับ penicillin ตาม course
ของการรักษา[7]

[28 เม.ย. 53 : 15:35:14] yuob a@hotmail.com IP [ 203.147.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การทดสอบ skin test สามารถใช้ยา Benzathine penicillin แทน PGS/PGK ได้หรือไม่ครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved