Amlodipine ทำให้เกิดอาการบวมได้อย่างไรครับ

[3 พฤศจิกายน 2551 : 16:33:45]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
รบกวนทุกท่านด้วยครับ
จาก เอก jir...
นักศึกษา สถานศึกษา
ม.นเรศวร พิษณุโลก
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 118.174.xxx.xxx ]

[18 พ.ย. 51 : 16:35:13] ศรีรัตน์ กสิวงศ์ srirat.k@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลองทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ของยา amlodipine ว่ามีผลอย่างไรต่อหลอดเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นหรือลดลง
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[25 พ.ย. 51 : 15:00:30] นศภ.กฤตยา พงษ์สรอย รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร topup_max@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คำถาม 2. Amlodipine ทำให้เกิดอาการบวมได้อย่างไร
ตอบ Amlodipine จัดอยู่ในกลุ่ม ของ calcium channel blocker กลุ่ม dihydropyridine ซึ่ง calcium channel blocker แบ่งตามสูตรโครงสร้างได้ 3 กลุ่ม คือ
1. phenylalkylamine ตัวอย่างเช่น verapamil
2. benzothiazepine ตัวอย่างเช่น diltiazem
3. dihydropyridine ตัวอย่างเช่น amlodipine, felodipine,isradipine, nicardapine และnifedipine
Amlodipine ใช้ในการรักษา hypertension, chronic stable angina, vasospastic angina
กลไกการออกฤทธิ์ ของยาในกลุ่ม calcium channel blocker ตัวยาจะไปยับยั้งการเข้าสู่ cardiac cell และ vascular smooth muscle ของ calcium ซึ่งทำให้เกิดผลทางเภสัชวิทยา ดังนี้
1. เกิด peripheral vasodilation
2. ลด total peripheral resistance (afterload)
3. ลด myocardial contractility และ heart rate ซึ่งก็คือ เป็นผลในการลด myocardial oxygen demand (ความต้องการในการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ)
อาการไม่พึงประสงค์ (Adverse Effects) ของยา Amlodipine ที่พบ คือ
ช่วงอาการที่พบ >10%
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System) : Peripheral edema (2%-15% สัมพันธ์กับขนาดยาที่ได้รับ)
ช่วงอาการที่พบ 1% - 10%
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System) : Flushing (1%-3%), palpitation (1%-4%)
Dermatologic: Rash (1%-2%), pruritus (1%-2%)
Gastrointestinal: Nausea (3%), abdominal pain (1%-2%), dyspepsia (1%-2%)
Neuromuscular &skeletal : Muscle cramp (1%-2%), weakness (1%-2%) เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า peripheral edema หรืออาการบวมเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อย ซึ่งสาเหตุของการบวมนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก fluid retention แต่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ hydrostatic pressure ในส่วนของ lower extremities (ระยางค์แขน ขา) เนื่องมาจาก การขยายตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(peripheral arterioles)

References

American Society of Health-system Pharmacists.AHFS Drug information Essentials, American Society of Health-System Inc, 2004-05; 83-85.

Brain LC.Textbook of Therapeutic:Drug and Disease Management, 8th edition: Lippincott William&Wilkins, 2006:587-591.

Bruton LL,Parker L,Blumenthal D,Buxton I .Goodman&Gilman’s: Manual of Pharmacology and Therapeutics, International edition,America: McGraw-Hill Companies Inc, 2008:553-554.

Herfindale ET and Gourly DR, Textbook of Therapeutic: Drug and Disease Management, 6th edition, Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 1996:715-718.

Joseph JS ,Barry LC, Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, 8th edition, Washington: Applied Therapeutics Inc, 2005 ;14-36 to 14-37.

Lacy C, Armstrong LL, Ingrim NB, Lance LL. Drug information handbook, 14th edition, America: McGraw-Hill Companies Inc, 2001: 108-109.

MIMS annual Thailand, 16th edition: Medimedia(Thailand) Ltd, 2004:578-580.ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Amlodipine

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved