mixtrad insulin

[4 พฤศจิกายน 2551 : 15:42:42]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การคำนวณ dose ที่เหมาะสมของ mixtard 70/30 insulin ต้องยึด insulin ประเภทใดเป็นหลักคับ? แล้วขนาดที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วงใด?
ถ้าผู้ป่วยหนัก 43 kgs ได้ mixtard 70/30 ขนาด 40 unit/day ไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือไม่คับ??
จาก sittidet won...
เภสัชกร สถานศึกษา
psu ภูเก็ต
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 119.42.8xxx.xxx ]

[15 ม.ค. 52 : 11:43:05] นศภ.กมลา ชนาเกียติ ปี 5/รศ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ mam_erflog@hotmail.com IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Mixtard 30 จะเป็น human premixed insulin ซึ่งประกอบไปด้วย 30% soluble insulin (regular insulin-short acting) และ 70% isophane (NPH) insulin (intermediate acting)(1)
การแบ่ง dose จะแบ่งตามความต้องการในแต่ละวัน โดยทั่วไป 50-75% ของ total daily dose จะถูกให้เป็นแบบ intermediate/long acting โดยแบ่งให้ 2 ครั้ง ส่วนที่เหลือ จะให้เป็น rapid/short acting(2) ซึ่งในรูปแบบ mixtard จะมีทั้ง NPH และ regular insulin ผสมกันอยู่แล้ว ในสัดส่วนที่เหมาะสม (70:30)
การคำนวณ dose ที่เหมาะสมของ mixtard 70/30 จะคำนวณตาม total daily dose โดยไม่ได้ยึดหลัก insulin ชนิดใด
Dose ที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน ของ mixtard
-เบาหวาน ชนิดที่ 1: เริ่มต้นควรให้ 0.6 units/kg/day (3)
: Usual maintenance range: 0.5-1.2 units/kg/day
- วัยรุ่น : อาจจะต้องถึง 1.5 units/kg/day ในระหว่างช่วงกำลังเจริญเติบโต
- ผู้ป่วยที่ไม่อ้วน : 0.4-0.6 units/kg/day
- ผู้ป่วยอ้วน : 0.8-1.2 units/kg/day 2
-เบาหวาน ชนิดที่ 2 อาจมีภาวะที่ดื้อต่อการใช้อินซูลินที่แตกต่างกัน ซึ่งการการปรับ dose จะขึ้นกับ fasting plasma glucose และ degree ความอ้วน
- โดยทั่วไป initial dose: 0.15-0.2 units/kg/day (2)
- ผู้ป่วยอ้วนมักมีภาวะดื้อต่อการใช้ insulin : 0.7-2.5 units/kg/day (4)
- ผู้ป่วยผอมหรือสูงอายุหรือมีไตวายเรื้อรัง: 0.3-0.5 units/kg/day
- ขนาด insulin จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 1.0-1.5 units/kg/day เมื่อมีการเจ็บป่วยหรืออยู่ในช่วงวัยรุ่น
-ทั้งในเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 เมื่อคำนวณ total daily dose ได้แล้ว จากนั้นจะต้องมาคำนวณปริมาณที่ให้แต่ละครั้ง โดยให้ 2/3 ของ total daily dose ก่อนอาหารเช้า และ 1/3 ของ total daily dose ก่อนอาหารเย็น (3)
ถ้าผู้ป่วยหนัก 43 kgs ได้ mixtard 70/30 ขนาด 40 unit/day เหมาะสมหรือไม่ ขึ้นกับ ลักษณะของผู้ป่วย ว่าเป็นเบาหวานชนิดใด อ้วน หรือ ผอม ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นอย่างไร แต่ถ้าคำนวณตาม usual maintenance range พบว่าผู้ป่วยได้รับ mixtard 0.93 units/kg/day ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมของเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 ที่อ้วนและมีภาวะที่ดื้อต่อการใช้ insulin

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1.Mixtard 30. Mims Beta Thailand; Available at: URL: http://www.mims.com Accessed January 9, 2009
2.Rennie GG, et al. Insulin NPH and insulin regular. UPToDate. Available at: URL: http://www.uptodate.com Accessed January 9, 2009
3.Triplitt CL, et al. chapter 77 Diabetes Mellitus. In: Dipiro JT, et al. Pharmacotherapy A pathophysiologic approach. 7th ed. The McGraw Hill. New york: 1227-31
4.Carlisle BA, et al. Chapter 50 Diabetes Mellitus. In: Koda-Kimble MA, et al. Appiled Therapeutics The Clinical Use of Drugs. 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia: 2005:50-23 to 50-68

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง
Keywords : Diabetes mellitus, insulin, Mixtard

[21 เม.ย. 52 : 14:38:15] ปฐมพงศ์ สุวรรณพันธ์ patcoltd@hotmail.com IP [ 58.8.161xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Mixtard 70 กับ Mixtard 70/30
คือ ชนิดเดียวกันหรือไม่ครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved