nicomild

[19 พฤศจิกายน 2551 : 18:13:24]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบขนาดการใช้ยา และวิธีการใช้ยาว่าต้องให้กี่เม็ด ให้อย่างไร นานเท่าไหร่ ส่วนวิธีการเคี้ยวมีข้อมูลแล้ว ขอบคุณค่ะ
จาก เภสัชกรรพ nhi...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 118.173.xxx.xxx ]

[20 พ.ย. 51 : 0:16:55] นัท piyanuttakong27@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เรียน คุณเภสัชกรรพ

ควรเคี้ยวครั้งละ 1 เม็ด ใช้ประมาณ 8-12 เม็ดต่อวัน จากผลวิจัยพบว่าผู้ที่มีความตั้งใจเลิกบุหรี่จะใช้เวลาประมาณ 21 วันเท่านั้น ส่วนคนที่ติดบุหรี่มาก ต้องใช้หมากฝรั่งนิโคตินช่วยบรรเทาความอยากประมาณ 3 เดือน

[20 พ.ย. 51 : 9:16:37] เภสัชกรร้านยาตรังค่ะ - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ปกติมีแบบทดสอบว่าติดนิโคตินหรือ ติดทางจิตใจหรือทางสังคมค่ะ แต่ก็ต้องประเมินในภาพรวมค่ะ เช่น ถ้าสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง ก็เคี้ยว ขนาด 2 มิลลิกรัมทุก 1 ชั่วโมงค่ะ ก็ต้องระวังถ้ามีโรคกระเพาะอาหารเพราะนิโคตินระคายเคืองกระเพาะอาหารค่ะ และดื่มน้ำให้มากๆๆค่ะ

[20 ส.ค. 61 : 9:08:18] นศภ. ธัญญาศิริ มะโนเสา /รศ.ดร.ภญ.โพยม วงภูวรักษ์ - IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Nicomild® เป็นชื่อการค้าของ nicotine gum ซึ่งเป็นหมากฝรั่งที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลัก ปัจจุบันในประเทศไทยมีจำหน่ายในความแรง 2 มิลลิกรัม และ 4 มิลลิกรัมต่อชิ้น ซึ่งจะระบุความแรงยาต่อท้ายชื่อการค้า เช่น Nicomild-2® หมายถึง nicotine gum ขนาด 2 มิลลิกรัม [1] โดยมีข้อบ่งใช้ คือ ใช้เป็นสารนิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy: NRT) เพื่อช่วยลดอาการถอนนิโคตินให้น้อยลง ในคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น [1-4]

จากการศึกษาแบบ open label multi-center โดย Xiao D และคณะ ปี ค.ศ. 2014 เพื่อแสดงประสิทธิภาพของการใช้ nicotine gum ในการช่วยเลิกบุหรี่ของคนจีน 150 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มี 86 คน (ปริมาณการสูบบุหรี่เดิมเฉลี่ยประมาณ 16 มวนต่อวัน) ได้รับ nicotine gum ขนาด 2 มิลลิกรัม และ กลุ่มที่ 2 มี 64 คน (ปริมาณการสูบบุหรี่เดิมเฉลี่ยประมาณ 29 มวนต่อวัน) ได้รับ nicotine gum 4 มิลลิกรัม โดยใน 1-2 สัปดาห์แรก ผู้ป่วยแต่ละคนใช้ nicotine gum เฉลี่ย 8-9 ชิ้นต่อคน หลังจากนั้นในสัปดาห์ที่ 8 ผู้ป่วยใช้ nicotine gum เฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 5 ชิ้นต่อคน และให้ผู้ป่วยหยุดใช้ nicotine gum เมื่อครบ 12 สัปดาห์ จากนั้นติดตามผลการเลิกบุหรี่ต่อไปอีก 12 สัปดาห์จนครบ 24 สัปดาห์ พบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถเลิกบุหรี่ได้ 37.2% และ 25% ตามลำดับ[4]

จาก Handbook of Nonprescription Drugs ปี ค.ศ. 2015 (18th edition) ระบุไว้ว่า ขนาด nicotine gum เริ่มต้นขึ้นอยู่กับปริมาณการสูบบุหรี่ โดยหากผู้ป่วยสูบบุหรี่น้อยกว่า 25 มวนต่อวันแนะนำให้ใช้ ขนาด 2 มิลลิกรัม แต่หากสูบมากกว่าหรือเท่ากับ 25 มวนต่อวันให้ใช้ขนาด 4 มิลลิกรัม โดยให้เคี้ยวหมากฝรั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงหรือใช้เมื่อผู้ป่วยอยากสูบบุหรี่ ใช้ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ และลดปริมาณการใช้ลงหลัง 6 สัปดาห์แรก ทั้งนี้ควรให้ได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นต่อวัน เพื่อให้ได้สารนิโคตินทดแทนประมาณครึ่งหนึ่งของที่ได้จากการสูบบุหรี่ และไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน[2]

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ ขนาด nicotine gum เริ่มต้นขึ้นอยู่กับปริมาณการสูบบุหรี่ ดังนี้
- หากสูบบุหรี่น้อยกว่า 25 มวนต่อวัน ให้ใช้หมากฝรั่งนิโคตินขนาด 2 มิลลิกรัมต่อครั้ง และใช้ไม่เกิน 30 ชิ้นต่อวัน
- หากสูบบุหรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 25 มวนต่อวัน ให้ใช้หมากฝรั่งนิโคตินขนาด 4 มิลลิกรัมต่อครั้ง และใช้ไม่เกิน 15 ชิ้นต่อวัน
โดยแนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ดังนี้
- สัปดาห์ที่ 1-6 ใช้หมากฝรั่งนิโคตินครั้งละ 1 ชิ้น ทุก 1-2 ชั่วโมง
- สัปดาห์ที่ 7-9 ใช้หมากฝรั่งนิโคตินครั้งละ 1 ชิ้น ทุก 2-4 ชั่วโมง
- สัปดาห์ที่ 10-12 ใช้หมากฝรั่งนิโคตินครั้งละ 1 ชิ้น ทุก 4-6 ชั่วโมง
** หากต้องการขนาด 4 มิลลิกรัม อาจใช้ขนาด 2 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 ชิ้น

คำแนะนำเพิ่มเติม
1. ***ควรหยุดบุหรี่ขณะใช้ยานิโคติน
2. การเคี้ยวหมากฝรั่งให้เคี้ยวช้าๆ เมื่อพบว่ามีรสซ่าในปากให้หยุดเคี้ยว แล้วอมหมากฝรั่งไว้ที่กระพุ้งแก้มกับเหงือกจนความรู้สึกซ่าหายไปจึงเริ่มต้นเคี้ยวใหม่ ควรจะเคี้ยวหมากฝรั่งและหยุดเป็นพัก ๆ เป็นระยะเวลา 30 นาที และควรเปลี่ยนบริเวณที่อมเพื่อลดการระคายเคืองเยื่อบุช่องปาก
3. งดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด เช่น ชา กาแฟ น้ำผลไม้ 15 นาทีก่อนเคี้ยวและระหว่างเคี้ยวยา ยกเว้นน้ำเปล่า เพราะจะทำให้การดูดซึมยาลดลง
4. อาจเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปาก ปวดกราม สะอึก ปวดท้องหรือท้องอืด คลื่นไส้ มึนงงหรือ ปวดหัวได้ แต่มักจะทนอาการเหล่านี้ได้ในสัปดาห์แรกและการเคี้ยวที่ถูกวิธีช่วยลดอาการเหล่านี้ได้
5. เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทิ้งในภาชนะปิดมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงนำไปใช้หรือเคี้ยวเนื่องจากนิโคตินที่เหลือค้างอยู่ อาจเป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงได้[2,3]

เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Online [database on the Internet]. MIMS Thailand; 2018 - [cited 2018 August 16]. Nicomild-2; drugs used in the management of nicotine dependence; [1 screen.]. Available at: http://www.mims.com/thailand/drug/info/nicomild-2/?type=brief.

2. BA, Wopat MC. Tobacco Cessation. In: Krinsky DL, Ferreri SP, Hemstreet B, Hume AL, Newton GD, Rollins CJ, Tietze KJ, ed. Handbook of Nonprescription Drugs: An Interactive Approach to Self-Care. 18thed. Washington: American Pharmacists Association; 2015: 880-1.

3. Marion, DW. Pharmacotherapy for smoking cessation in adults. In: Post TW, Ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2018 (Accessed on 16 August, 2018.)

4. Xiao D, Zhong N, Bai C, Xiu Q, Xie C, Hu D, Mao Y, Perfekt R, Kruse E, Li Q, Liu JJ, Wang C. Nicotine gum or patch treatment for smoking cessation and smoking reduction: a multi-centre study in Chinese physicians. Front Med. 2014 Mar;8(1):84-90.เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : nicomild, nicotine gum, smoking cessation, nicotin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved