vaccine

[22 มกราคม 2552 : 0:02:42]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า วัคซีน DTP (สำหรับเด็ก) กับ dT (สำหรับผู้ใหญ่) ต่างกันอย่างไร ตรงไหนบ้าง ถ้าเอาของเด็กฉีดให้ผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไร ถ้าเอาของผู้ใหญ่ฉีดให้เด็กจะเป็นอย่างไร

จาก สมคิด kir...
เภสัชกร โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 172.30.3xxx.xxx ]

[22 ม.ค. 52 : 0:06:47] นศภ.วีรยา ธีรชัยพฤกษ์/รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร lavioza_numbus@hotmail.com IP [ 172.30.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ความแตกต่างของวัคซีน DTP และ dT ได้แก่
1. องค์ประกอบ 1
DTP: Tetanus toxoid 5 Lf, Diphtheria toxoid 15 Lf และ detoxified pertussis toxin 10 µg.
dT: Adult:
Tetanus toxoid 5 Lf Diphtheria toxoid 5 Lf
Pediatric:
Tetanus toxoid 5 Lf Diphtheria toxoid 6.7 Lf

2. วัตถุประสงค์
DTP: สำหรับ DT 3 dose แรกเป็น primary immunization และ dose ที่ 4, 5 เป็น booster
ส่วน P นั้น dose ที่ 5 เป็น booster 1
dT: - booster ทุก 5-10 ปี 1
- ป้องกัน tetanus และ diphtheria ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ ≥ 7 ปี โดยมีวิธีให้ดังนี้
ในเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี ให้วัคซีน DT เด็กอายุเกิน 7 ปี ให้วัคซีนบาดทะยัก โดยให้เข็ม แรกขณะที่มีบาดแผล เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 - 2 เดือน และเข็มที่ 3 ในอีก 6 - 12 เดือน คนกลุ่มนี้ หากมีบาดแผลใหญ่ และสกปรก ควรให้อิมมูนโกลบูลิน ป้องกันบาดทะยักไปด้วย 2
ในเด็กโตและผู้ใหญ่ ให้ใช้ dT เนื่องจากโรคคอตีบมีจำนวนลดลง โอกาสที่จะได้รับการกระตุ้นโดยธรรมชาติมีน้อย แต่การให้ Tetanus toxoid เดี่ยว ๆ ก็สามารถใช้ ได้ หลังจากฉีดเข็มแรก จะยังไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น หรือมีน้อยมาก พบว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นภายหลัง จากการกระตุ้นเข็มที่ 2 ภายใน 10 วัน ระดับภูมิคุ้มกันที่ให้ผลการรักษา ตาม International standard ของ WHO คือ มีความเข้มข้นของ antitoxin 0.01 units/mL ขึ้นไป 1

3. ระยะเวลาที่ให้ 1
DTP: อายุ 2, 4, 6, 15-18 เดือน และ 4-6 ปี
dT: ทุก 5-10 ปี

โดยทั่วไป การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็ก จะใช้ DTP โดยฉีดที่อายุต่างๆ ตามคำแนะนำ อย่างไรก็ตามในเด็กที่ไม่สามารถรับ pertussis vaccine ได้ เช่น เด็กที่เกิดภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ,มีอาการทางสมอง (encephalopathy) (เช่น coma ชักเป็นเวลานาน ภายใน 7 วันหลังได้รับวัคซีน) มีอาการทางระบบประสาท หรือมีอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน เป็นต้น สามารถเปลี่ยนมาให้ DT แทนในการฉีดครั้งต่อไป แต่ต้องใช้ dose ของ Pedeatric ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นการใช้ vaccine ควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสมด้วย 1
เนื่องจาก DTP มีส่วนประกอบที่แตกต่างจาก dT และ DT ดังนั้น ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันจึงไม่เหมือนกัน และควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 1

เอกสารอ้างอิง

1. http://www.fda.gov/cber/label/daptacelLB.pdf
2. http://stprx21.exteen.com/20070731/tetanus

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : vaccine DTP

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved