FLUPHENAZINE

[26 มกราคม 2552 : 22:24:44]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยา fluphenazine HCl กับ fluphenazine decanoate แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
จาก เอกฉัตร ทองเทพ oko...
เภสัชกร โรงพยาบาล
ห้องยา อำนาจเจริญ
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 117.47.1xxx.xxx ]

[28 ส.ค. 61 : 22:40:30] นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์ / รศ. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ climjirawong@gmail.com IP [ 171.4.42xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Fluphenazine เป็นยาในกลุ่ม first generation หรือ typical antipsychotic และเป็นอนุพันธ์ของ phenothiazine พบในรูปแบบเกลือ hydrochloride และ decanoate ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีข้อบ่งใช้เพื่อจัดการความผิดปกติทางจิต (psychotic disorders) ซึ่งในรูปแบบยาฉีดเกลือ decanoate ใช้ในผู้ที่ต้องรักษาเป็นระยะเวลานาน[1] ในประเทศไทยมีชื่อการค้า ดังนี้ Cetavol® ประกอบด้วย fluphenazine HCl 0.5 mg และ nortriptyline 10 mg อยู่ในรูปแบบยาเม็ด (tablet) และ Deca® ประกอบด้วย fluphenazine decanoate อยู่ในรูปแบบยาฉีด (injection) ขนาด 25 mg/mL และ 50 mg/2 mL[2] การบริหารยา (administration) ทั้ง fluphenazine hydrochloride และ decanoate สามารถบริหารโดยการฉีดทางกล้ามเนื้อ (IM) แต่การบริหารโดยการฉีดใต้ผิวหนัง (subcutaneous) มีเฉพาะเกลือ decanoate และการบริหารโดยการรับประทาน มีเฉพาะเกลือ hydrochloride[1,2]
จากข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์และพลนศาสตร์ (pharmacodynamics/kinetics) พบว่า fluphenazine decanoate มีระยะเวลาที่เริ่มออกฤทธิ์ (onset of action) 24 ถึง 72 ชั่วโมง การออกฤทธิ์สูงสุด (peak effect) 48 ถึง 96 ชั่วโมง ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ (duration) ประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ค่าครึ่งชีวิต (half-life elimination) ประมาณ 14 วัน ระยะเวลาที่จะถึงฤทธิ์สูงสุด (time to peak) 8 ถึง 10 ชั่วโมง ส่วน fluphenazine hydrochloride ในรูปแบบรับประทาน (oral) มีค่าครึ่งชีวิต (half-life elimination) 14.4 ถึง 16.4 ชั่วโมง และระยะเวลาที่จะถึงฤทธิ์สูงสุด (time to peak) 2.8 ชั่วโมง[1]
นอกจากนี้พบการศึกษาที่แบ่งผู้ป่วย remitted, nonpsychotic schizophrenics เป็น 3 กลุ่มที่ได้รับ fluphenazine decanoate, fluphenazine โดยการรับประทาน และยาหลอก พบว่าอัตราการกลับเป็นซ้ำภายใน 1 ปี ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ fluphenazine โดยการรับประทานหรือ fluphenazine decanoate อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีความแตกต่างของอัตราการกลับเป็นซ้ำระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาทั้งสองกลุ่มแต่พบการเกิดพิษจากการได้รับ fluphenazine decanoate มากกว่า fluphenazine โดยการรับประทาน ซึ่งพบภาวะเสียการเคลื่อนไหว (akinesia) ที่รุนแรงจากการได้รับ fluphenazine decanoate ร้อยละ 35[3]

เอกสารอ้างอิง
1. Lexicomp. Fluphenazine: Drug information. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.
2. MIMS Thailand [Internet]. Fluphenazine. 2018 [cited 2018 Aug 6]. Available from: http://www.mims.com/
3. Rifkin A, Quitkin F, Rabiner CJ, Klein DF. Fluphenazine decanoate, fluphenazine hydrochloride given orally, and placebo in remitted schizophrenics. I. Relapse rates after one year. Arch Gen Psychiatry. 1977 Jan;34(1):43-7.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : fluphenazine, hydrochloride, decanoate

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved