ARTRODAR ( Diacerein 50 mg ) ใครรู้จักบ้าง

[8 เมษายน 2552 : 12:25:54]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ARTRODAR ตัวยาสำคัญ ( Diacerein 50mg)ที่ใช้กับ โรคข้อเสื่อม มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช่น กลไกฤทธิ์ ข้อแตกต่างจากกลุ่มยาโรคข้อเสื่อมตัวอื่นๆอย่างไร
จาก PAM Gok...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
Map ปทุมธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 58.147.1xxx.xxx ]

[1 พ.ค. 52 : 10:37:46] นศภ.จันทวุฒิ หวังรังสิมากุล/อ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ s4750304@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis,OA) เป็นโรคที่เกิดความเสื่อมขึ้นที่ข้อ โดยตำแหน่งที่มีผลเด่นชัดคือ กระดูกอ่อนของผิวข้อ( articular cartilage ) โดยเป้าหมายของการรักษาคือ การควบคุมอาการปวด ,ลดภาวะdisability ให้น้อยที่สุด, เพิ่มคุณภาพชีวิต โดยยาที่ใช้ในการรักษาโรคที่สามรถแบบออกเป็น 2กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1.ยาที่รักษาอาการปวดของผู้ป่วย เช่น paracetamol , NSAIDs, topical capsicin, Intraarticular glucocorticoid เป็นต้น
2.ยาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโรค OA (structure modifying OA drugs) เป็นยาในกลุ่มที่มีประโยชน์ในระยะยาว โดยส่วนใหญ่ของยากลุ่มนี้ยังจัดเป็นกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการศึกษา เช่น tetracycline ,Glycosaminoglycan sulfate,Chondroitin sulfate ,diacerein , growth factor, cytokine,hyaluronic acid
ซึ่ง Diacerein ในคนปกติจะให้ในขนาด 500 mg โดยให้ 2 ครั้งต่อวันในการรักษา OAที่เกิดขึ้นที่หัวเข่าและสะโพก โดยการกินนั้นควรจะกินพร้อมกับอาหารอาหารเพื่อเพิ่มการดูดซึม โดยส่วนมากแล้วฤทธิ์ในการรักษาจะเกิดขึ้นช้า (ประมาณ 4-6 สัปดาห์) จึงควรมีการให้ยารักษาอาการปวดของผู้ป่วยร่วมด้วย เช่น พวก oral analgesic หรือ NSAIDs เมื่อมีอาการปวดข้อ เนื่องจากยาตัวนี้ขับออกทางไต 35% to 60% คนที่เป็นโรคไตที่มี creatinine clearance น้อยกว่า 2.4 liters/hour (40 mL/min) ควรลดขนาดยาเหลือครึ่งหนึ่งของคนปกติ นอกจากนี้การใช้ยานี้ในคนแก่การให้ในขนาดยาที่มากกว่า 100mg /dayควรจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
Diacerein เป็น acetylated form ของ dihydroxyanthraquinone carboxylic acid กลไกการทำงานของยา มีหลักฐานว่ายานี้ลดการสร้างหรือลดการหลั่งของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดการอักเสบของกระดูกอ่อนของผิวข้อ และลดการสร้างสารอื่นที่ที่ทำให้เกิดการอักเสบได้อีกด้วย อาการข้างเคียงที่สำคัญของยานี้คือ อาการท้องเสียซึ่งพบได้บ่อยถึงร้อยละ 30 % ของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆที่พบได้คือ การมีค่าโพแทสเซียมต่ำ, ปัสสาวะมีการเปลี่ยนสี , การเกิดพิษต่อตับ เป็นต้น(1)
โดยนอกจากDiacerein จะมีฤทธิ์หลักในการเป็น structure modifying แล้วยังมีฤทธิ์เป็น anti-inflammatory medication อีกด้วย การศึกษาการใช้ Diacerein เทียบ chondroitin sulfate ซึ่งเป็นยาในกลุ่มเดียวกัน ในคนไข้ 20 คนที่เป็น OAโดยโดยแบ่งคนไข้ออกเป็น 2กลุ่มเท่าๆกันกลุ่มแรกจะได้รับ chondroitin 400 mg กิน 3ครั้งต่อวันและอีกกลุ่มจะได้ Diacerein 50 mg กิน2ครั้งต่อวันในระยะเวลาทั้งหมด 14เดือน พบว่า chondroitin sulfateจะมีฤทธิ์ในการลดอาการปวดและลดการเกิดฝืดของข้อต่อได้ดีกว่า(โดยผลนี้จะเห็นเฉพาะการให้ chondroitinเท่านั้น ) และคนไข้สามารถที่จะทนต่อยาchondroitin (90% ) ได้ดีกว่าDiacerein (40%)อีกด้วย แต่จะไม่มีความต่างของโครงสร้างของข้อเมื่อมีการทำการฉายรังสี(1) และมีการศึกษาDiacerein เทียบกับ glucosamine โดยมีการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น สำหรับยา Diacerein องค์การอาหารและยาของอเมริกายังไม่รับรองให้ใช้ในการรักษา Osteoarthritis
Reference
1. ไพจิตต์ อัศวธนบดี , สมชาย ฮรรมศิลป์, อัจฉรา กุลวิสุทธ์. Rheumatology for the non –rheumatologist.พิมพ์ครั้งที่ 1. 2546. โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์. กรุงเทพ.หน้า1 -24
2. MICROMEDEX Healthcare series. Drug evaluation . 2006, available at :
http//:www.thomsonhc.com/home/dispatch. Accessed May 8, 2009
3. Rezende MU and et al. Diacerhein versus glucosamine in a rat model of osteoarthritis. Clinics. 2006 Oct ; 61(5): 461-6

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง

[4 พ.ค. 52 : 12:05:53] wirat wiratn@gmail.com IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ข้อความ "Diacerein ในคนปกติจะให้ในขนาด 500 mg โดยให้ 2 ครั้ง" น่าจะพิมพ์ผิดพลาด ที่ควรจะเป็นน่าจะเป็น ขนาด 50 mg โดยให้ 2 ครั้ง หรือไม่

[26 ม.ค. 54 : 10:51:03] ต้องจิตร t_poosoonthorn21@yahoo.com IP [ 203.155.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากบทความที่อ่านข้างต้น ข้อมูลการศึกษาที่เป็นการเปรียบเทียบกันโดยตรงของยา Diacerein และ chondroitin ดังนั้นจากบทความที่กล่าวถึง น่าจะเป็นเพียงแค่การ review หรือไม่ เพราะข้อมูลที่ post มาข้างต้นไม่ถูกต้อง อย่างไร ฝากปรับและแก้ไขด้วยค่ะ
และอีกประเด็นในเรื่องอาการข้างเคียงของยา ในเรื่องเกิดพิษต่อตับและการมีค่าโพแทสเซียมต่ำนั้น ไม่ได้มีระบุไว้ในเอกสารกำกับยาที่ อย.อนุมัติ อย่างไรฝากพิจารณาแก้ไขให้ด้วย

[25 ก.พ. 54 : 9:15:12] พันทิพา อัศววิรุฬหการ puntipaktb@gmail.com IP [ 202.12.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Viartril กับ Artrodar ยาตัวใดให้ผลในการรักษาดีกว่ากัน Artrodar ใช้ในผู้สูงอายุได้ไหม

[29 พ.ค. 56 : 13:30:08] ต้องจิตร t_poosoonthorn21@yahoo.com IP [ 203.155.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากผลงานวิจัยทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยังไม่พบว่ามีการศึกษาถึงผลการรักษาของยาทั้ง 2 ตัวเปรียบเทียบกันในคน แต่พบว่ามีการศึกษาในหลอดทดลอง ผลพบว่า Diacerein (Artrodar) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสาร ไอ-แอล-วัน (IL-1) ซึ่งเป็นสารตัวร้ายก่อให้เกิดการทำลายข้อ ได้ดีกว่า glucosamine อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงน่าจะทำให้ผลการรักษาของ Diacerein (Artrodar) ดีกว่า glucosamine เพราะมีการศึกษาที่พบแล้วว่า สาร IL-1 ดังกล่าวเป็นตัวการทำให้กระดูกอ่อนถูกทำลาย และเกิดเป็นอาการต่างๆของโรคข้อเสื่อมขึ้น (อ้างอิงจาก Pietrangelo 2007)

[11 เม.ย. 61 : 15:26:05] นศภ.ศลิษา ทองฤกษ์/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Viartril® และ Artrodar® มีตัวยาสำคัญคือ glucosamine[1] และ diacerein[2] ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นยาในกลุ่ม SYSADOA (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis) ใช้ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ตามแนวทางการใช้ยารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศไทยแนะนำให้ใช้ยาสองชนิดนี้เมื่อผู้ป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อมปานกลาง (grade 2-3) ที่ยังคงมีอาการปวดข้อหลังจากได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยาและยาแก้ปวด หรือมีข้อห้ามในการใช้ยา non-selective NSAIDs และ COX-2 inhibitors[3] แต่แนวทางการรักษาโรคข้อเสื่อมของต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร) ไม่แนะนำให้ใช้ทั้งสองชนิดนี้ในโรคข้อเสื่อม[4,5]
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่มีการทำงานของข้อที่แย่ลงซึ่งมีการย่อยสลายของกระดูกอ่อน (cartilage degradation) ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างการสร้างและการสลายเซลล์กระดูกอ่อน (chondrocyte anabolic and catabolic)[6] การศึกษาในหลอดทดลองพบว่า diacerein มีผลยับยั้งการทำงานของระบบ IL-1beta ซึ่งเป็นตัวที่มีบทบาทในการสลายกระดูกอ่อน[7] glucosamine ถูกสังเคราะห์จากกลูโคสในเกือบทุกเนื้อเยื่อของมนุษย์และมีมากที่สุดในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกระดูกอ่อน ซึ่งภายในกระดูกอ่อน glucosamine เป็นสารสำคัญในการสังเคราะห์ hyaluronic acid ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของ extracellular matrix ของเซลล์กระดูกอ่อนและน้ำไขข้อ การศึกษาในหลอดทดลองพบว่า glucosamine สามารถป้องกันการสลายของคอลลาเจนในเซลล์กระดูดอ่อน และสามารถลดการอักเสบโดยกด IL-1[8]
ในการศึกษาทางคลินิก ไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ diacerein และ glucosamine โดยตรง มีการศึกษาเปรียบเทียบยา diacerein กับยาหลอก (systematic review และ meta-analysis ปี 2014) พบว่า diacerein มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตอนเริ่มต้น (MD -8.65, 95% CI -15.62 to 1.68) และกลุ่มที่ได้รับ diacerein มีร้อยละของผู้ป่วยที่มีอาการปวดลดลง มากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก 9% (95% CI -16% to -2%) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนประสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อ (โดยมีเกณฑ์ว่า ระยะห่างระหว่างข้อลดลงน้อยกว่า 0.5 mm ถือว่ายามีประสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อ) พบว่ากลุ่มที่ได้รับ diacerein มีร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก 6% (RD -6%, 95% CI -15% to2%) ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน และการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อมีประสิทธิภาพเฉพาะในข้อสะโพกเสื่อม แสดงว่า ประสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อของ diacerein ไม่แตกต่างจากยาหลอก[9]
การศึกษาเปรียบเทียบยา glucosamine กับยาหลอก (systematic review และ meta-analysis ปี 2005) พบว่า เมื่อประเมินประสิทธิภาพในการลดอาการปวดเฉพาะการศึกษาที่มีคุณภาพสูงพบว่า ค่าความต่างเฉลี่ยของ glucosamine เทียบกับยาหลอกในการลดอาการปวดเท่ากับ 0.16 (SMD -0.16, 95% CI -0.36 to 0.04) ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า glucosamine ลดอาการปวดไม่ต่างจากยาหลอก[10] ส่วนประสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อของ glucosamine พบว่ามีค่าความต่างเฉลี่ยของการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อเท่ากับ 0.008 (UMD 0.008, 95% CI -0.232 to 0.248) ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า ประสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อของ glucosamine ไม่แตกต่างจากยาหลอก[11]
มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา diacerein และ glucosamine โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบ Network meta-analysis ปี 2015 พบว่ายาทั้งสองตัวมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดไม่แตกต่างกัน แต่ยา diacerein มีการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อเมื่อเทียบกับ glucosamine เท่ากับ 0.20 nm (-0.20, 95% CI -0.27 to -0.14) นั่นหมายถึงยา diacerein มีประสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อได้ดีกว่ายา glucosamine อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ [11]
โดยสรุป diacerein และ glucosamine มีประสิทธิภาพในการลดปวดไม่แตกต่างกัน แต่ยา diacerein มีประสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อได้ดีกว่ายา glucosamine แต่อย่างไรก็ตามยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการลดปวดและชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อไม่แตกต่างจากยาหลอกหรือการไม่ใช้ยา
การใช้ยา diacerein ในผู้สูงอายุ ไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดและชะลอการลดลงของระยะห่างระหว่างข้อในผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งจากการศึกษาแบบ systematic review และ meta-analysis ปี 2014 ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาเท่ากับ 60 ปี[9] เนื่องจากยา diacerein มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคตับรุนแรง หรือผู้ที่แพ้ยานี้และมีประวัติแพ้สารกลุ่ม anthraquinone มีข้อควรระวังในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง (CrCl <30 ml/min) ควรมีการปรับลดขนาดยาลง และใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี มีประวัติเป็นโรคตับ โดยผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยา diacerein คือ ท้องเสีย[2] ดังนั้นจึงควรระวังการใช้ยา diacerein ในผู้สูงอายุ (> 65 ปี) ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง เป็นโรคตับรุนแรงหรือมีประวัติเคยเป็นโรคตับ
เอกสารอ้างอิง
[1] MIMS Online Thailand. Viartril. 2018. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/viartril-s/. Accessed February 25, 2018.
[2] MIMS Online Thailand. Artrodar. 2018. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/artrodar/?type=brief. Accessed February 25, 2018.
[3] สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee) พ.ศ. 2553.
[4] Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, Towheed T, Welch V, Wells G, Tugwell P; American College of Rheumatology. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Apr;64(4):465-74.
[5] National Clinical Guideline Centre. Osteoarthritis Care and management in adults. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2014 Feb.
[6] De Isla NG, Stoltz JF. In vitro inhibition of IL-1beta catabolic effects on cartilage: a mechanism involved on diacerein anti-OA properties. Biorheology. 2008;45(3-4):433-8.
[7] Pavelka K, Bruyère O, Cooper C, Kanis JA, Leeb BF, Maheu E, Martel-Pelletier J, Monfort J, Pelletier JP, Rizzoli R, Reginster JY. Diacerein: Benefits, Risks and Place in the Management of Osteoarthritis. An Opinion-Based Report from the ESCEO. Drugs Aging. 2016 Feb;33(2):75-85. doi: 10.1007/s40266-016-0347-4.
[8] Jörg Jerosch. Effects of Glucosamine and Chondroitin Sulfate on Cartilage Metabolism in OA: Outlook on Other Nutrient Partners Especially Omega-3 Fatty Acids. Int J Rheumatol. 2011; 2011: 969012.
[9] Fidelix TS, Macedo CR, Maxwell LJ, Fernandes Moça Trevisani V. Diacerein for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 10;(2):CD005117. doi: 10.1002/14651858.CD005117.pub3.
[10] Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP, Shea B, Houpt J, Robinson V, Hochberg MC, Wells G. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD002946.pub2. DOI:10.1002/14651858.
[11] Kongtharvonskul J, Anothaisintawee T, McEvoy M, Attia J, Woratanarat P, Thakkinstian A. Efficacy and safety of glucosamine, diacerein, and NSAIDs in osteoarthritis knee: a systematic review and network meta-analysis. Eur J Med Res. 2015 Mar 13;20:24. doi: 10.1186/s40001-015-0115-7.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : diacerein, glucosamine, structure modify, joint sp

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved