แขนชา

[22 สิงหาคม 2552 : 0:18:34]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แม่ของกระผมเป็น ความดัน แต่ระดับความดัน ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดอยู่ใในเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่ตอนนี้ได้รับยา diazepam hctz propanolol ไม่ทราบว่ายาพวกนี้มีผลทำให้เกิดอาการชาตามแขนและปลายมือหรือเปล่าครับ
จาก ลิปปี้ lip...
บุคคลทั่วไป สถานศึกษา
เอกชน นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 58.64.85xxx.xxx ]

[11 ธ.ค. 52 : 11:49:52] นศภ. ศศิธร ชนะ/รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล s4850325@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการสืบค้นข้อมูลของยาทั้งสามชนิดข้างต้น พบว่า Propranolol เป็นยาที่มีหลักฐานชัดเจนที่พบว่าสามารถทำให้เกิดอาการชาหรือรู้สึกเย็นตามแขนหรือปลายมือได้ (1,3) โดยพบอุบัติการณ์ร้อยละ 0.13-1.5 (1) ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีภาวะดังกล่าวจะได้รับการรักษาโดยการลดขนาดหรือหยุดใช้ยา สำหรับ Hydrochlorothiazide (HCTZ) ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสามารถทำให้เกิดอาการชาตามแขนหรือปลายมือ แต่ทั้งนี้ได้มีการศึกษาของ Fariello และคณะ(2) ในปี 1990 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Urapidil และ HCTZ ในการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความรุนแรงระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง พบว่า หลังการรักษา 8 สัปดาห์ การใช้ HCTZ ขนาด 25 mg วันละ 2 ครั้งและการให้ยาขนาด 12.5 mg วันละ 2 ครั้งร่วมกับ Urapidil มีประสิทธิภาพในการลดระดับความดันโลหิตให้เข้าสู่ระดับเป้าหมายได้ร้อยละ 65 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ซึ่งการให้ยาทั้ง 2 วิธีจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่คล้ายคลึงกัน โดยอาการปวดศีรษะจะพบมากในผู้ที่ใช้ยา Urapidil ในขณะที่ HCTZ ทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลียและมีอาการชาเกิดขึ้น ส่วน Diazepam นั้นไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการชาหรือรู้สึกเย็นตามแขนหรือปลายมือ
อย่างไรก็ตามการใช้ยาลดความดันโลหิตหรือยาอื่นๆ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร ดังนั้นหากผู้ป่วยพบความผิดปกติเกิดขึ้นหลังการใช้ยา ควรแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ไม่ควรหยุดหรือปรับลดขนาดยาเอง

เอกสารอ้างอิง
1) Micromedex® Healthcare Series,(electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (accessed: December/3/2009).
2) Fariello R, Dal Palu C, Pessina A, et al: Antihypertensive efficacy of urapidil versus hydrochlorothiazide alone in patients with mild to moderate essential hypertension and of their combination in nonresponders to monotherapy. Drugs 1990; 40(suppl 4):60-62
3) Lacy CF. Armstrong LL. Goldman MP. and Lance LL. Drug Informaion Handbook International. 15th ed. USA: Lexi-Comp Inc; 2007-2008.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : Diazepam, HCTZ, Propranolol

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved