แทนนินในใบชาและกาแฟ

[25 ตุลาคม 2552 : 12:27:55]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า ในชาเขียว ชาอู่หลง และกาแฟ มีปริมาณแทนนินเท่าไหร่คะ และสามารถหาปริมาณแทนนินในของเล่านี้ได้อย่างไรคะ
ขอบคุณคะ
จาก lovekame.....chu ruu...
นักศึกษา สถานศึกษา
university นครปฐม
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :วิจัย และพัฒนา
IP [ 124.120.xxx.xxx ]

[19 เม.ย. 61 : 22:31:43] นศภ.ชมพูนุท+นศภ. ชุตินันท์/รศ. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์  5710712008@psu.ac.th IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แทนนิน (tannin, tannic acid ) เป็นpolyphenol ที่มีโมเลกุลใหญ่ และโครงสร้างซับซ้อน มีสูตรโมเลกุล (C75H52O46) เป็นกรดอ่อน เป็นสารให้รสฝาด (astringency) และรสขม (bitter)[1]สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือไฮโดรไลซ์เซเบิลแทนนิน (hydrolyzable tannins) และ condensed tannins โดยcondensed tannins เช่น catechol tannins สามารถพบได้ในใบชา[2]
ปัจจุบันสามารถจัดแบ่งประเภทของชาตามกระบวนการผลิตได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ โดยชาเขียวเป็นชาที่ไม่ผ่านการหมัก ชาอู่หลงเป็นชาที่หมักบางส่วน และชาดำเป็นชาหมักอย่างสมบูรณ์ ระดับการหมักที่ต่างกันทำให้ชาแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ชามีสี กลิ่น และรสชาติที่แตกต่างกัน โดยจากงานวิจัย Survey of Catechins, Gallic Acid, and Methylxanthines in Green,Oolong, Pu-erh, and Black Teas ที่ศึกษาในใบชาชนิด TTE12 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ Camellia sinensis ที่เกิดการ hybridization โดยสถาบันวิจัยTaiwan Tea Experiment
Station ในปี 1981 พบว่าการศึกษาหาปริมาณ tannin ในใบชาที่มีชื่อว่า TTE 12 ที่ได้ทำการหมักตามดีกรีต่างๆ แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ A, B, C, และ D โดยมีดีกรีคือ 0, 10, 25, และ
85% ซึ่งชาเขียวมีดีกรีการหมักอยู่ที่อยู่ที่ 0 % และชาอู่หลงมีดีกรีการหมักอยู่ที่ 25% การศึกษาพบว่าปริมาณ total cathechins ใน longjing tea หรือชาเขียว คือ 8.85±0.17 %w/w และในชาอู่หลง (oolong tea) คือ 0.52±0.08 %w/w [3]
ขณะที่การศึกษาปริมาณ tannin ในกาแฟโดยศึกษาใน green beans(เมล็ดกาแฟ, กาแฟดิบ, กาแฟสาร) และroasted beans(เมล็ดกาแฟคั่ว) green beans จะมี tannic acid 6.6 +/- 0.6 mg /g ส่วน roasted beans พบ18 +/- 1.7 mg/g [4]
จากรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสารแทนนินจากส่วนต่าง ๆ ของทับทิม ได้มีการอธิบาย
การวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินโดยจะใช้ปฏิกิริยาทางเคมี มีหลักการดังต่อไปนี้
“สารละลายแทนนินจะถูกออกซิไดส์ด้วยโฟลิน - เดนนีส รีเอเจนต์ ในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตอิ่มตัวจะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงิน จากนั้นวัดปริมาณแทนนินโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น745 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใช้กรดแทนนิกเป็นสารมาตรฐาน ข้อดีของวิธีนี้ก็คือ สะดวก ง่าย รวดเร็ว และมีความแม่นยำ” [2]Reference

1. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ,นิธิยา รัตนาปนนท์. Tannin/แทนนิน [อินเทอร์เน็ต]. สืบค้นจาก: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2376/tannin. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2561.
2. ขนิษฐา แพบขุนทด, ปนิดา เย็นใจ, ศิริพร แตะกระโทก. การศึกษาสารแทนนินจากส่วนต่าง ๆ ของทับทิม. 2558;[58]. สืบค้นจาก:
http://202.29.4.169/edkorat/wp-content/uploads/2016/08. สืบค้นเมื่อ11 เมษายน 2561.
3. Lin JK, Lin CL, Liang YC, Lin-Shiau SY, Juan IM. Survey of Catechins, Gallic Acid, and Methylxanthines in Green,Oolong, Pu-erh, and Black Teas. J Agric Food Chem. 1998;46:3635-3642.
4. Savolainen H. Tannin content of tea and coffee. J Appl Toxicol. 1992 Jun;12(3):191-2.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 7ชั่วโมง
Keywords : tannin content,caffee,Green tea,Oolong tea

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved