cicloprofen

[19 มิถุนายน 2553 : 22:40:15]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
cicloprofen ในเมืองไทยมีขาย และชื่อทางการค็าว่าอะไรครับ
จาก นรงศักดิ์ vir...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 172.24.1xxx.xxx ]

[18 ม.ค. 54 : 20:13:08] นศภ.พิชญา พัฒนานิจนิรันดร/ดร.วิลาวัณย์ ทองเรือง wilawan.t@psu.ac.th IP [ 172.22.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการสืบค้นข้อมูลจาก MIMs-online Thailand(1) ซึ่งเป็น website ที่แสดงข้อมูลยาทุกตัวที่มีจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งสืบค้นจากองค์กรอาหารและยาประเทศไทย(2) ผลปรากฏว่าไม่พบยา Cicloprofen จำหน่ายในไทย รวมทั้งไม่พบชื่อทางการค้าของยาตัวนี้
จากหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลยาพบว่า Cicloprofen เป็นยาในกลุ่ม Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ(3) และจากการสืบค้นเพิ่มเติมพบว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ cicloprofen จะเป็นการใช้ยาตัวนี้ในงานวิจัยเพื่อศึกษาทดลองด้านการออกฤทธิ์ของยาในสัตว์ทดลอง แต่ไม่พบรายงานใดๆ ที่ศึกษาการใช้ยาตัวนี้ในมนุษย์


References
(1) MIMS Thailand [database on the Internet]. UBM Medica. 2010 [cited 2011 Jan 3]. Available from: http://www.mims.com/
(2) Thai drug control division. Thailand: MOPH; c2003 drug control [cited 2011 Jan 4]. Available from: http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/
(3) Sweetman. Martindale: the complete drug reference. 28th ed. London: Pharmaceutical press; 1982-1983.


ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : cicloprofen

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved