แนวทางการรักษา

[1 กรกฎาคม 2553 : 15:47:48]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แนวทางการรักษา Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) ที่เป็นมาตรฐานดีที่สุดปัจจุบันคืออะไร
จาก ปาลิดา ศรีบุญชู sri...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 61.19.23xxx.xxx ]

[19 ส.ค. 61 : 1:27:16] นศภ. ธัญญาศิริ มะโนเสา / โพยม วงภูวรักษ์ - IP [ 110.78.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) หรือ ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากยา heparin เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้นกัน[1,2,3] ส่งผลให้เกิดกระบวนการแข็งตัวของเลือด (thrombosis) [1] เป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดร่วมกับ HIT เรียกว่า ภาวะ heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis (HITT) ซึ่งแม้จะพบโอกาสเกิดน้อย (<5%) แต่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ โดยพบอัตราการเสียชีวิต 20-30% [1,2]

เป้าหมายของการจัดการผู้ป่วยที่เกิด HIT คือลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน[2] แต่ปัจจุบันแนวทางการจัดการผู้ป่วยที่เกิด HIT มีข้อมูลค่อนข้างจำกัด จากข้อมูลยา heparin ในหนังสือ AHFS Drug information 2016 แนะนำ ให้จัดการ HIT ตามระดับความรุนแรง หากผู้ป่วยมี platelet count มากกว่า 100,000/mm3 โดยไม่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน จัดเป็นความรุนแรงระดับต่ำ สามารถให้ยา heparin ต่อไปได้และให้ติดตาม platelet count และการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างใกล้ชิด แต่หากผู้ป่วยมี platelet count น้อยกว่า 100,000/mm3 โดยอาจมีหรือไม่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน จัดเป็นอาการระดับปานกลางถึงระดับสูง ควรหยุดบริหาร heparin ทุกชนิด และพิจารณาเลือกยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ใช่ heparin (non-heparin anticoagulant) เพื่อทดแทนยา heparin[1,2,3] ซึ่งแนวทางการรักษา HIT จาก American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines ปี ค.ศ. 2012 แนะนำให้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ใช่ heparin ได้แก่ ยาในกลุ่ม direct thrombin inhibitors (DTIs) เช่น argatroban, lepirudin หรือ bivalirudin หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่ม indirect factor-Xa inhibitors เช่น danaparoid[2] แต่ข้อมูลจากคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) รับรองให้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ใช่ heparin เพียงชนิดเดียว คือ argatroban ในขณะที่ยา bivalirudin มีการรับรองให้ใช้ในกรณีที่เกิด HIT หรือเคยเกิด HIT มาก่อนและจำเป็นต้องเข้ารับการทำ percutaneous coronary interventions (PCI) [4] ปัจจุบันพบว่าบริษัทเลิกผลิตยา lepirudin แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2012 ส่วน fondaparinux เป็นยาที่เคยนำมาใช้เพื่อทดแทน heparin เมื่อเกิด HIT แต่ไม่ได้รับการรับรองโดย U.S. FDA[2]

อย่างไรก็ตาม ยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มีเพียงยา fondaparinux และไม่ได้มีข้อบ่งใช้ในการทดแทน heparin เมื่อเกิด HIT เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลการศึกษาของยา fondaparinux มีจำกัดและเคยมีรายงานการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่สัมพันธ์กับ fondaparinux ในผู้ที่เคยเกิด HIT จาก LMWH[2] และจาก retrospective โดย Snodgrass MN และคณะ ปี ค.ศ. 2016 พบว่าจากผู้ป่วย 12 รายที่มีผลการวินิจฉัยด้วย HIT panel/SRA เป็น HIT positive และได้รับ ยา DTI หรือ fondaparinux หรือ DTI ตามด้วยยา fondaparinux มีผู้ป่วยเกิด new thrombosis 2/12 ราย (16.7%) ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ DTI (argatroban) 1 ราย และได้รับ DTI ตามด้วยยา fondaparinux 1 ราย แต่ไม่พบการเกิด thrombosis ในผู้ที่ใช้ fondaparinux อย่างเดียว [4]

จากข้อมูลข้างต้น แนวทางในการรักษาภาวะภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากยา heparin ในปัจจุบัน American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines ปี ค.ศ. 2012 แนะนำว่า หากผู้ป่วยมี platelet count มากกว่า 100,000/mm3 โดยไม่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน สามารถให้ยา heparin ต่อไปได้และให้ติดตาม platelet count และการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างใกล้ชิด แต่หากผู้ป่วยมี platelet count น้อยกว่า 100,000/mm3 โดยอาจมีหรือไม่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ให้หยุดยา heparin และเลือกใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ใช่ heparin เพื่อทดแทน heparin เช่น argatroban, lepirudin bivalirudin หรือ danaparoid แต่ข้อมูลจากคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) รับรองให้ใช้ เพียงชนิดเดียว คือ argatroban ส่วนยา bivalirudin มีการรับรองให้ใช้ในกรณีที่เกิด HIT หรือเคยเกิด HIT มาก่อนและจำเป็นต้องเข้ารับการทำ PCI ซึ่งยาทุกชนิดยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L, Mendham NA, Welsh OH, et al eds. AHFS Drug information 2016. Wisconsin: American Society of Health-System Pharmacists; 2016:1593-603.
2. Salter BS, Weiner MM, Trinh MA, Heller J, Evans AS, Adams DH, Fischer GW. Heparin-Induced Thrombocytopenia: A Comprehensive Clinical Review. J Am Coll Cardiol. 2016 May 31;67(21):2519-32.
3. Linkins LA, Dans AL, Moores LK, Bona R, Davidson BL, Schulman S, Crowther M. Treatment and prevention of heparin-induced thrombocytopenia: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2Suppl):e495S-e530S.
4. Snodgrass MN, Shields J, Rai H. Efficacy and Safety of Fondaparinux in Patients With Suspected Heparin-Induced Thrombocytopenia. Clin Appl Thromb Hemost. 2016 Nov;22(8):712-717.
5. Kastrup EK, eds. direct thrombin inhibitors. Drug Facts and Comparisons. 2017 ed. St. Louis, MO: Wolters Kluwer Health, Inc.; 2017. 232.


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Heparin-induced thrombocytopenia, American College

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved