การแพ้ Tetanus antitoxin กับ วัคซีน TT

[3 กุมภาพันธ์ 2554 : 0:16:32]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยเด็กอายุ 8 ปี อาการทางคลีนิคคล้าย tetanus แพทญ์สั่งฉีด tat และ tt หลังทดสอบ tat แพ้ อยากทราบว่าผู้ป่วยจะมีโอกาศแพ้ ตัว tt ด้วยหรือไม่
จาก เกศแก้ว แก้วตระกูล gom...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ พระนครศรีอยูธยา พระนครศรีอยุธยา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 223.204.xxx.xxx ]

[22 มี.ค. 56 : 9:11:48] นศภ.อารยา สุวรรณวงศ์/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ nattasiri@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Tetanus antitoxin (TAT) เป็น antitoxic antibodies ที่เตรียมได้จาก serum ของม้าที่ถูกกระตุ้นด้วย tetanus toxin หรือ toxoid [1] การแพ้ TAT เกิดจากการสร้าง Ab ซึ่ง specific ต่อโปรตีนของม้า สำหรับอุบัติการณ์การแพ้จากการฉีด TAT ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด แต่เคยมีรายงานการเกิดการแพ้แบบ anaphylactic shock ประมาณ 0.03% (2 ราย ใน 7,580 ราย) [2]
ส่วน tetanus toxoid (TT) ผลิตจาก toxin ของเชื้อ Clostridium tetani โดยเชื้อจะถูกทำให้หมดฤทธิ์โดย formaldehyde และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ และมี adjuvant (เพิ่ม antigenicity ของวัคซีน) เช่น aluminium hydroxide หรือ aluminium phosphate หรือ potassium sulfate [3,4] การแพ้ TT เกิดจากการสร้าง Ab ซึ่ง specific ต่อ TT antigens หรือต่อ adjuvant หรือต่อ Thimerosal ก็ได้ มีรายงานการเกิดการแพ้แบบ anaphylaxis จากการฉีด TT 0.001% [4]
สำหรับการฉีด TT มีคำแนะนำโดยทั่วไปคือ ก่อนการฉีดวัคซีน TT ควรซักประวัติการแพ้ต่าง ๆ รวมทั้งประวัติการฉีด TT และควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่ใช้แก้ไขภาวะ anaphylaxis ให้พร้อมก่อนฉีด TT [5] การเกิดปฏิกิริยาจากการฉีด tetanus toxoid มีทั้งแบบ local และ systemic reaction และจะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก รวมทั้งในผู้ที่มี titer ของ tetanus antitoxin antibody สูง (ในกรณีที่เป็น reimmunization) ในกรณีผู้ที่มีปฏิกิริยารุนแรงจากการฉีด TT มีการแนะนำให้ทำ skin test ด้วย diluted tetanus toxoid ก่อนการให้ TT ครั้งต่อไป ซึ่งหากการทดสอบให้ผล positive ควรตรวจหาระดับของ serum antitoxin ว่ามีความจำเป็นจะต้องฉีด TT ซ้ำหรือไม่ [6]
จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกิด cross-hypersensitivity ระหว่าง tetanus antitoxin และ tetanus toxoid ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าหากผู้ป่วยแพ้ TAT แล้วจะมีโอกาสแพ้ TT ด้วยหรือไม่
เอกสารอ้างอิง
1. James, E.F.Reynolds. Tetanus antitoxin. Martindale the extra pharmacopoeia. 29 th ed. 1989: 1181.
2. SNEDDON IB. Accidental acquired hypersensitivity to tetanus antitoxin. Br Med J. 1960 May 14; 1 (5184): 1468-9.
3. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC. et al. Infectious disease. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. 7th ed. Newyork: McFraw-Hill companies; 2008: 2079.
4. Mayorga C, Torres MJ, Corzo JL. et al. Immediate allergy to tetanus toxoid vaccine: determination of immunoglobulin E and immunoglobulin G antibodies to allergenic proteins. An Allergy Asthma Immunol. 2003; 90(2): 238-43.
5. McEvoy GK, Snow ED. Tetanus. AHFS: Drug information. Bethesda, MD: American Society of Health System Pharmacists; 2012: 3379.
6. MICROMEDEX®2.0. [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2012; [cited 2013 March 02]. Available from: http://www.thomsonhc.com. Subscription required to view.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : DISdatabase : Tertiary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : tetanus antitoxin, tetanus toxoid, skin test

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved