อยากทราบความหมายของค่า INR และ PT กับ PTT ค่ะ

[5 พฤศจิกายน 2544 : 22:27:09]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบความหมายของค่า INR PT Ptt ค่ะ เพราะสับสนมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
จาก เภสัช pin...
เภสัชกร สถานศึกษา
ก.ท.ม กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 203.149.xxx.xxx ]

[12 พ.ย. 44 : 9:44:45] ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ksrirat@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีวารสารกล่าวถึงค่าทั้ง 3 ไว้อย่างละเอียดค่ะ กรุณาอ่านได้ใน web นี้ค่ะ
http://www.hitchcock.org/pages/path/labtalk/Labtalk3_3.pdf
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : PT, PTT, INR, definition

[13 พ.ย. 44 : 18:58:45] นศภ. mai019@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
-PT
ค่า PT หรือprothrombin time เป็นค่าจากการทดสอบการแข็งตัวของเลือดในกระบวนการ extrinsic system ซึ่งทำได้โดยใช้ tissue thromboplastin ซึ่งส่วนมากสกัดจากเนื้อเยื่อสมองหรือปอดสัตว์ ซึ่งจะประกอบด้วย tissue factor และ phospholipid เวลาตั้งแต่เริ่มต้นเติมผงสกัด thromboplastin จน plasma แข็งตัวคือค่า PT ซึ่งปกติมีค่า 10.3-12.7 วินาที ถ้านานกว่านี้ แสดงว่าอาจมีภาวะขาดหรือพร่องปัจจัยต่างได้แก่ prothrombin, factor V ,VII , x เป็นต้น หรือได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
-aPTT
ค่า aPTT หรือactivated partial thromboplastin time เป็นค่าจากการทดสอบการแข็งตัวของเลือดในกระบวนการ intrinsic system ยกเว้นเกร็ดเลือด โดยปกติค่า aPPT มีค่า 21.5-30.5 วินาที ค่านี้จะไวต่อการขาด factor VIII และ IX มาก นิยมใช้ทดสอบผลการรักษาของ heparin ในการทำ aPPT ต้องทำ PT ไปด้วยกันเพื่อการแปรผลที่ถูกต้อง
= ค่า aPPT นานกว่า 80 วินาที แต่มีค่า PT ปกติ แสดงถึงการขาด factor VIII และ IX
= ค่า PT นานกว่าปกติ และ aPPT ปกติ แสดงถึงความผิดปกติของ extrinsic system
= ค่า PT และ aPPT นานกว่าปกติ แสดงถึงความผิดปกติของ common pathway
- INR
ค่า INR หรือ International Narmalized Ratio คือค่าอัตราส่วนของ PT ของผู้ป่วยต่อ PT ปกติ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นค่ามาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบค่าที่ได้จากห้องปฏิบัติการที่ต่างกันได้ เนื่องจากความไวของ tissue thromboplastin จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่เนื้อเยื่อที่นำมาผลิต
ค่า INR คำนวณได้จากสูตรตามที่แนบมากับไฟล์ประกอบ ค่า INR จะมีความแม่นยำสูงถ้าเลือกใช้ thromboplastin ที่มีค่า ISI ใกล้เคียง 1.0


เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1. Dipiro J.T. et. Al , Pharmacotherpy A Pathophysiologic Approch, Appleton & Lange, stamford , 4th ed , 1999 , p1551-1552
2. Gilman 's & Goodman , The Pharmacological Basic of Therapeutics, Pergamon Press, 8th ed, 1990 ,p.1341-1342
3. Anonymous (2001) The goal INR in patients receiving warfarin for antiphospholipid antibody syndrome(CCIS)

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : CD-ROM/Other Database
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Pharmacotherapy : Pharmacotherapy : Goodman and Gilman
Keywords : prothrombin time,aPTT,INR
เอกสารประกอบความเห็น

[30 พ.ย. 44 : 15:35:37] อ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ ,ภ.ก เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์ nkiatisak@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
PT หรือ Prothrombin Time (ค่าปกติอยู่ที่ประมาณ 10-13 วินาที) เป็นการทดสอบการแข็งตัวของเลือดในกระบวนการ extrinsic system ทำได้โดยการเติมแคลเซียม และ thromboplastin ลงในพลาสมาที่มี
ซิเตรทอยู่เพื่อกระตุ้น coagulation cascade
(เวลาตั้งแต่เริ่มเติมผงสกัด thromboplastin จน plasma แข็งตัวคือค่า PT) โดย thromboplastin เป็น phospholipid-protein ที่สกัดได้จากเนื้อเยื่อของปอด สมอง และรก โดยความไวของ tissue thromboplastin มีความแตกต่างกันแล้วแต่เนื้อเยื่อที่นำมาผลิต
การที่ผู้ป่วยมีค่า PT ที่ยาวนานขึ้นมีได้หลายสาเหตุดังนี้
1 รับประทานอาหารที่มี vitamin K ไม่เพียงพอ
2 มีการดูดซึมไขมันแย่มาก (ทำให้ vitamin K ดูดซึมได้น้อยลง)
3 รับประทานอาหารได้น้อยมากหรือไม่เพียงพอ
4 มีความผิดปกติของตับเกิดขึ้น เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่สังเคราะห์ coagulation factor 6 ตัว คือ I , II , V , VII , IX และ X เมื่อมีความผิดปกติของตับเกิดขึ้นจะมีการลดการสังเคราะห์แฟคเตอร์ เหล่านี้ ทำให้เกิดความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้น
5 ใช้ยาต่างๆ เหล่านี้ เช่น warfarin , tetracyclines , cefoperazone , salicylates(high dose)
6 ผู้ป่วยที่เป็นโรค collagen vascular เช่น SLE
เนื่องจาก Prothrombin Time เป็นค่าที่วัดได้จากการใช้ tissue thromboplastin พบว่าถ้าใช้ thromboplastin ที่ผลิตจากเนื้อเยื่อคนละชนิดกัน จะให้ค่า PT ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการคิดค่ามาตรฐาน(โดย WHO) ขึ้นเพื่อทำให้สามารถเปรียบเทียบค่าที่ได้จากห้องปฎิบัติการณ์ต่างกันได้ โดยให้มีการหาค่าความไวของ tissue thromboplastin เรียกว่า International Sensitivity Index (ISI) เพื่อที่จะนำค่านี้มาปรับ ค่าอัตราส่วนของ Prothrombin Time ของผู้ป่วย ต่อ Prothrombin Time ปกติ ให้เป็นค่าอัตราส่วนมาตรฐานเรียกว่า INR (International Normalized Ratio)
INR = ( PT ของผู้ป่วย / PT ควบคุม ) ทั้งหมดยก
กำลัง ISI

โดยทั่วไปจะใช้ค่า PT & INR ในการ monitor ผู้ป่วยที่มีการใช้ยา warfarin
aPTT (activated partial thromboplastin time) เป็นการทดสอบการทำงานของการแข็งตัวของเลือดในกระบวนการ intrinsic system การทดสอบนี้ต้องอาศัยปัจจัยการแข็งตัวของเลือดทุกชนิดใน intrinsic system ยกเว้น เกร็ดเลือด ค่านี้จะไวต่อการขาด factor VIII และ IX ค่า aPTT นิยมใช้ทดสอบผลการรักษาของ heparinเอกสารอ้างอิง
References
1. Seifert CF et al. Clinical Laboratory Tests and Interpretation . In Herfindal ET , Gourley DR , (eds). Textbook of Therapeutics Drug and Disease Management , 7th ed. Baltimore; Williams & Wilkins ,2000 : 87-88.
2. George CM et al. Thromboembolic disease .In Herfindal ET , Gourley DR , (eds). Textbook of Therapeutics Drug and Disease Management , 7th ed. Baltimore; Williams & Wilkins ,2000 : 963-967.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง

[17 พ.ค. 48 : 11:02:03] อรพรรณ์ สุดทอง joy_orapan@hotmail.com IP [ 202.176.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทรา บว่าผลการตรวจระดับ automated CBC และ BLOOD smear ปกติ ผล screening coagulogram คือ
partial tromboplastin time = prolongation
protrombin time = normal
trombin time = normal
จะพบได้ในโรคใดบ้าง

[28 ม.ค. 53 : 21:56:23] สุดา ตันติวรากุล nongnuchw@hotmail.com IP [ 58.11.77xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าคนที่กินยา วาฟารีน แล้ว ไปกินใบมะรุม จะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ กระเทียมสกัด ขององค์การเภสัช สามารถลดคอเรสโตลอลได้ ทำไมแพทย์แผนปัจจุบันจึงไม่ยอมรับ อยากทราบช่วยตอบหน่อยนะคะ

[15 ก.ย. 56 : 18:59:05] ออย oilal_tu@hotmail.com IP [ 1.0.129.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาบางตัว ยาสมุนไพร หลายชนิด หลายกลุ่ม กระเทียม มีฤทธิ์ไปขัดขวางการทำงานของยาวาร์ฟาริน ช่วยให้ประสิทธิภาพของยาลดลง ก่อนใช้ยาแต่ละชนิดควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved