อยากทราบ drug of choice ของผู้ป่วยความดันที่มีภาวะgout ร่วมด้วย

[7 พฤศจิกายน 2544 : 21:12:46]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
จากการใช้ HCTZ ในผู้ป่วยความดันที่มีภาวะ gout ร่วมด้วยพบว่ามักมีปัญหาเรื่องuric acidที่เพิ่มขึ้นด้วย จึงอยากทราบยาที่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยที่สุดกับภาวะดังกล่าว
จาก ภก.ภัสกร pas...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.สะเดา สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การสนับสนุนข้อมูลแก่ PTC
IP [ 203.147.xxx.xxx ]

[13 พ.ย. 44 : 19:02:11] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตาม JNC VI และ WHO-ISH กล่าวไว้ว่า ผู้ป่วยโรค gout สามารถใช้ความลดความดันได้ทุกกลุ่ม กรณี diuretic ถ้าใช้ในขนาดต่ำๆ เช่น HCTZ ไม่เกินวันละ 25 มิลลิกรัม (12.5-25 mg/d) ก็ไม่ทำให้เกิด biochemical abnormalities ครับ
เอกสารอ้างอิง
1. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/jncintro.htm [cited 2001 Nov 13].
2. Wing LMH. Is there a place for thiazide diuretics in the management of hypertension?. Aust Prescr 1999:22;102-3.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : hypertension, gout

[14 พ.ย. 44 : 13:29:13] นศภ.พิมลพร อินงาม pinngam62@hotmail.com IP [ 172.29.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Thiasides เป็นยาที่นิยมใช้มากที่สุดในการลดความดันโลหิตสูง ยาขับปัสสาวะกลุ่ม Loop ถึงแม้จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแรงกว่า thiasides แต่มีฤทธิ์ลดความดันได้น้อยกว่า ส่วน K - sparing จะมีฤทธิ์อ่อนในการลดความดัน มักใช้ร่วมกับ thiasides ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายถ้าหากเกิดภาวะ hypokalemia
อย่างไรก็ตาม thiasides ก็สามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลายประการรวมทั้งทำให้ระดับ uric acid ในเลือดสูงขึ้น ซึ่งพบในกลุ่ม Loop ได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะ thiasides แย่ง uric acid หลั่งเข้าท่อไต ทำให้ uric acid ในปัสสาวะลดลง หรืออาจเป็นผลจากการใช้ยาเป็นเวลานาน ร่างกายมีการขับน้ำและเกลือแร่ออกไปมาก ไตจะเพิ่มการดูดซึมกลับของ Na โดยที่ uric acid จะถูกดูดซึมกลับเข้าไปด้วย ซึ่งจะเป็นปัญหาในผู้ป่วยโรค gout ดังนั้นจึงควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรค gout คือควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา ยาลดความดันที่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยโรค gout หรือ hyperuricemia คือยาในกลุ่ม alpha - agonist ( methyldopa, clonidine) , alpha - adrenergic antagonists ( ; prazosin), calcium channel blocker
( verapamil,diltiazem,nifedipine) ส่วนยาในกลุ่ม ACE inhibitors ยังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ คือ อาจช่วยเพิ่มการขับออกของ uric acid ทางปัสสาวะ ซึ่งจะช่วยลด uric acid ในกระแสเลือด แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการสะสม uric acid ในปัสสาวะหรือไตได้
เอกสารอ้างอิง
พยงค์ วณิเกียรติ. ยาขับปัสสาวะ.ใน: ยุพิน สังวรินทะ.เภสัชวิทยา.กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชัน; 2537.344-58.
สุภีนันท์ อัญเชิญ. ยาลดความดันเลือดสูง. ใน: ยุพินสังวริณทะ. เภสัชวิทยา. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชัน; 2537.359-74.
Hawkins D, Bussey H, Prisant L. Hypertension. In: DiPiro J. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach Vol.1.USA: 1999.131-52.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Tertiary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : hypertension+gout+drug of choice , HCTZ

[14 พ.ย. 44 : 19:17:58] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ACE-inhibitors ไม่ได้กระตุ้นให้เกิด gout หรือไม่ทำให้เกิดภาวะ hyperuricemia จากการศึกษา Lisinopril ก็ไม่พบว่าก่อให้เกิดภาวะ hyperuricemia ส่วนอีกการศึกษาใช้ ACE inhibitors ร่วมกับ diuretics พบว่า ACE inhibitors ช่วยป้องกันหรือลดภาวะ hyperuricemia อีกด้วยนะครับ
เอกสารอ้างอิง
1. Klaus D. The value of angiotensin-converting enzyme inhibitors in the treatment of hypertension. Z Kardiol 1988;77 Suppl 3:73-88. [abstract]
2. Black HR. Metabolic considerations in the choice of therapy for the patient with hypertension. Am Heart J 1991 Feb;121(2 Pt 2):707-15. [abstract].
3. Gomez HJ, Cirillo VJ, Moncloa F. The clinical pharmacology of lisinopril. J Cardiovasc Pharmacol 1987;9 Suppl 3:S27-34. [abstract].
4. Weinberger MH. Angiotensin converting enzyme inhibitors enhance the antihypertensive efficacy of diuretics and blunt or prevent adverse metabolic effects. J Cardiovasc Pharmacol 1989;13 Suppl 3:S1-4. [abstract].
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : gout, ACE, hypertension

[3 เม.ย. 61 : 16:56:58] นศภ.วิวิศน์ สุทธิธรรมสถิต/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลย์ส - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Hydrochlorothiazide เป็นยาขับปัสสาวะในกลุ่ม thiazide diuretic ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิต การใช้ยาในกลุ่ม thiazide diuretic ในผู้ป่วยโรคเก๊าท์และผู้ที่มีภาวะ hyperuricemia อาจส่งผลให้ความเข้มข้นของ uric acid ในเลือดเพิ่มขึ้นได้[1-9] จากกลไกการเพิ่มความสามารถในการ reabsorption และ secretion ของ urate บริเวณ proximal tubule ส่งให้เกิดภาวะ volume depletion ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การเกิดภาวะ hyperuricemia[2,5]

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์ ผู้ป่วยที่มีประวัติการเป็นโรคเก๊าท์หรือผู้ที่มีภาวะ hyperuricemia ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม thiazide[8] หากมีความจำเป็นในการใช้ยาในกลุ่ม thiazide ต้องทำการใช้ยาอย่างระมัดระวัง [1,8,10-12] โดยทำการติดตามระดับความเข้มข้นของ uric acid เป็นระยะ[8]และควรเลือกใช้ low-dose therapy เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด metabolic complications[2,6] หากผู้ป่วยเกิดภาวะ diuretic-induced gout อาจทำการรักษาด้วย uricosuric agent[1] หรือ urate-lowering drug[5]

ผลของยาลดความดันโลหิตต่อ uric acid metabolism จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มยาลดความดันโลหิต โดยในกลุ่มยา ARB ยา losartan เป็นยาที่มีผลการศึกษาถึงความสามารถในการลดระดับ urate ในเลือดได้เนื่องจากผลของ uricosuric effects[4,5,13] โดยผ่านกลไกการยับยั้ง URAT1และ URATv1 ซึ่งเป็นผลให้ลดการ reabsorption และ secretion ของ urate บริเวณ proximal tubule[14] ซึ่งเป็นผลที่ไม่พบในยาชนิดอื่นในกลุ่ม ARB[4,13-16] และจากการศึกษา meta-analysis ของ Fana Y และคณะ พบว่าการใช้ยา losartan สามารถลดระดับ uric acid ในเลือดได้มากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น (ACEI, ARB หรือ CCB)[17]

ยาในกลุ่ม ARB ชนิดอื่นๆเช่น telmisartan, irbesartan, telmisartan และ candesartan ยังคงมีผลการศึกษาที่ขัดแย้งกันถึงความสามารถในการลดระดับ urate ในเลือด[14] ยาในกลุ่ม CCB มีผลในการลดระดับ urate ในเลือดและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเก๊าท์[4] ซึ่งเป็นผลมาจากการยับยั้งการ reabsorption ของ urate ที่บริเวณ renal urate transporters เช่น URAT1 และผลจากการขยายหลอดเลือด afferent arterioles ส่งผลให้เพิ่มการเกิด glomerular filtration ทำให้การขับ urate เพิ่มขึ้น โดยยาในกลุ่ม CCB ที่มีผลการศึกษาถึงความสามารถในการลดระดับ uric acid ได้แก่ nifedipine, amlodipine และ cilnidipine[15,16,19] ยาในกลุ่ม ACEI เช่น captopril, enalapril และ ramipril สามารถป้องกันภาวะ HCTZ induced changes in uric acid levels ได้ โดยการลดการ reabsorption ของ uric acid ที่ proximal tubule แต่อย่างไรก็ตามผลของยาในกลุ่ม CCB และ ACEI ต่อระดับ serum uric acid ในเลือดยังคงมีความขัดแย้งกัน[15,16,19]

ยาในกลุ่ม Beta-blockers มีรายงานว่ามีผลในการเพิ่มระดับ uric acid ในเลือดและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเก๊าท์[13,15]

ดังนั้นยา losartan จึงเป็นยาลดความดันโลหิตที่น่าจะเป็นผลดีต่อการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ hyperuricemia หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์ร่วมด้วยเนื่องจากมีความสามารถในกรลดระดับ urate ในเลือดได้ รองลงมาอาจจะเป็นยาในกลุ่ม ARB ชนิดอื่นๆ กลุ่ม ACEI หรือกลุ่ม CCB ซึ่งยังคงมีผลการศึกษาที่ขัดแย้งกันถึงความสามารถในการลดระดับ urate ในเลือดและยาที่คาดว่าน่าจะเป็นผลเสียต่อการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ hyperuricemia หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์ร่วมด้วยคือยาในกลุ่ม Beta-blockers เนื่องจากมีผลในการเพิ่มระดับ uric acid ในเลือดและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเก๊าท์

เอกสารอ้างอิง
1.McEcoy GK, Snow EK,Miller J, Kester L, Welsh OH, Heydorn JD, et al. Thiazide diuretics. AHFS Drug Information 2014. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists; 2014. 2144-5
2.Davies DM, Ferner RE, Glanville H . hyperuricaemia and gout. Davies’s textbook of adverse drug reactions. 5thed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1998. 479-81
3.Kastrup EK, Johnson PB, Meives CA, Cohn CM, Williams AL, Kennedy M, et al. Thiazide and related diuretics. Drug Facts and Comparisons, St. Louis: Wolters Kluwer Health; 2017. 1207-14.
4.Becker MA. Lifestyle modification and other strategies to reduce the risk of gout flares and progression of gout. UpToDate. 2018: [1 screen]. Available at: https://www.uptodate.com/ contents/lifestyle-modification-and-other-strategies-to-reduce-the-risk-of-gout-flares-and-progression-of-gout?search=hypertension%20and%20gout&usage_ type=default&source=search_result&selectedTitle=1~150&display_rank=1. Accessed Feb 20, 2018.
5.Becker MA. Diuretic-induced hyperuricemia and gout. UpToDate. 2017: [1 screen]. Available at: https://www.uptodate.com/contents/diuretic-induced-hyperuricemia-and-gout?sectionName=Benefits%20of%20angiotensin%20inhibition% 20and%20losartan&anchor=H3&source=see_link#H3. Accessed Feb 20, 2018.
6.Mann JFE, Hilgers KF. Use of thiazide diuretics in patients with primary (essential) hypertension. UpToDate. 2017: [1 screen]. Available at: https://www.uptodate.com/contents/use-of-thiazide-diuretics-in-patients-with-primary-essential-hypertension?source=related_link. Accessed Feb 21, 2018.
7.DeMarco MA, Maynard JW, Baer AN, Gelber AC, Young JH, Alonso A, Coresh J. Diuretic use, increased serum urate levels, and risk of incident gout in a population-based study of adults with hypertension: the Atherosclerosis Risk in Communities cohort study. Arthritis Rheum. 2012 Jan;64(1):121-9.
8.Hunter DJ, York M, Chaisson CE, Woods R, Niu J and Zhang Y. Recent diuretic use and the online case-crossover gout study. J Rheumato. 2006; 33(7):1341-5.
9.Bruderer S, Bodmer M, Jick SS and Meier CR. Use of diuretics and risk of incident gout: a population-based case-control study. Arthritis Rheumatol. 2014 Jan;66(1):185-96.
10.Whelton PK, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management
of High Blood Pressure in Adults. J Am Coll Cardiol. Sep 2017.
11.HYDROCHLOROTHIAZIDE: Precaution. In Micromedex (Columbia Basin College Library ed.) [Electronic version].Greenwood Village, CO: Truven Health Analytics. Retrieved February 23, 2018, from http://www.micromedexsolutions.com/
12.Lexicomp Online® , Lexicomp® , Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc.; Febroary 23, 2018
13.Manolis AJ, et al. Effects of losartan and candesartan monotherapy and losartan/hydrochlorothiazide combination therapy in patients with mild to moderate hypertension. Losartan Trial Investigators. Clin Ther. 2000 Oct;22(10):1186-203.
14.Michel MC, Foster C, Brunner HR, and Liu L. A Systematic Comparison of the Properties of Clinically Used Angiotensin II Type 1 Receptor Antagonists. Pharmacol Rev. 2013, 65:809–848
15.Moriwaki Y. Effects on Uric Acid Metabolism of the Drugs except the Antihyperuricemics. J Bioequiv Availab 2014, 6(1):10-17
16. Choi HK, Soriano LC, Zhang Y, Rodríguez LAG . Antihypertensive drugs and risk of incident gout among patients with hypertension: population based case-control study. BMJ. 2012 ;344: d8190.
17. Fana Y, Weia F, Langa Y, and Wang S. Losartan treatment for hypertensive patients with hyperuricaemia in Chinese population: a meta-analysis. Journal of Hypertension. 2015, 33:681–689
18. Salve PS, et al. Effects of angiotensin converting enzyme inhibitor: ramipril on different biochemical parameters in essential hypertensive patients. Int J Res Med Sci. 2016 Jun;4(6):2288-2291
19.Tsuchiya G, et al. Molecular Mechanism of the Urate-lowering Effects of Calcium Channel Blockers. Dokkyo Journal of Medical Sciences. 2016 ;43(1):23-9

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : hypertension, hyperuricemia, gout, uric acid

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved