ยารักษาวัณโรค

[29 พฤศจิกายน 2544 : 19:08:45]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบสูตรยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ และถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องไต...ควรมีการปรับเปลี่ยนยาอย่างไร...เพื่อให้คนไข้ได้รับผลกระทบต่อโรคไตน้อยที่สุด......ขอบคุณค่ะ
จาก ภญ.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช wee...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางราชการ
ศึกษาต่อ N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 161.200.xxx.xxx ]

[3 ธ.ค. 44 : 16:45:31] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลองอ่านเอกสารที่แนบมาให้นะคะ
ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ regimen ในการรักษาวัณโรคและในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคไตอยู่ด้วยค่ะ

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : tubercurosis treatment
เอกสารประกอบความเห็น

[7 ม.ค. 45 : 16:10:55] อ. ณัฐาศิริ ฐานะวุฒฑ์,ภ.ก เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์ ืืnkiatisak@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สำหรับสูตรยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคได้แนบมาในเอกสารประกอบความเห็น
เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1. Pien FD et al.Mycobacterial infections in patients with chronic renal disease.Infect Dis Clin North Amer 2001.15(3) :851-876.
2. G.A. Ellard.Chemotherapy of tuberculosis for patients with renal impairment.Nephron 1993 :64:169-181.
3. บัญญัติ ปริชญานนท์ .วัณโรค ใน ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทย ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่สอง. สำนักพิมพ์ บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด 2542:276-281.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : tuberculosis and treatment
เอกสารประกอบความเห็น

[7 ม.ค. 45 : 16:20:14] อ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฒฑ์,ภก. เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์ ืnkiatisak@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เพิ่มเติมเอกสารประกอบความคิดเห็น
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะไตบกพร่อง
เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1. Pien FD et al.Mycobacterial infections in patients with chronic renal disease.Infect Dis Clin North Amer 2001.15(3) :851-876.
2. G.A. Ellard.Chemotherapy of tuberculosis for patients with renal impairment.Nephron 1993 :64:169-181.
3. บัญญัติ ปริชญานนท์ .วัณโรค ใน ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทย ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่สอง. สำนักพิมพ์ บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด 2542:276-281.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : tuberculosis and renal impairment
เอกสารประกอบความเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved