หากคนไข้ลืมกินยา ARV ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

[11 พฤศจิกายน 2557 : 15:09:43]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
หากคนไข้ลืมกินยาต้านไวรัส โดยปกติจะแนะนำให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ หากใกล้มื้อถัดไปให้ข้ามมื้อนั้นแล้วกินมื้อถัดไปตามปกติ อยากทราบเวลาที่ยังกินยาต้านไวรัสได้อยู่ค่ะ ว่าภายในกี่ชั่วโมงจึงจะกินทันทีที่นึกได้ เพราะแต่ละ รพ. แนะนำไว้ต่างๆกันค่ะ บางที่ ภายใน 4 ชั่วโมงหลังมื้อที่ลืม บางที่บอกว่าหากไม่ถึง 2ชั่วโมงที่จะถึงมื้อถัดไปก้ยังกินได้อยู่ บางที่ก้บอกว่าถ้านึกได้ภายในเวลาครึ่งนึงของช่วงเวลาที่ต้องกินก็ยังกินได้เช่น ยาทุก 12 ชั่วโมง นึกได้ภายใน6ชั่วโมงก็ยังกินได้ค่ะ จึงอยากได้แหล่งเอกสารอ้างอิงที่แน่นอนและเชื่อถือได้ค่ะ
จาก ลิลลี่ วาระเสน urz...
นักศึกษา โรงพยาบาล
มศว กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :วิจัย และพัฒนา
IP [ 202.28.6xxx.xxx ]

[12 เม.ย. 61 : 18:23:16] นศภ.กนกพร ชั่งสัจจา/ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน 5610712001@psu.ac.th IP [ 113.53.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการค้นคว้าข้อมูลไม่พบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่สามารถรับประทานยาต้านไวรัสในกรณีที่ลืมรับประทานยายา จากคำแนะนำเกี่ยวกับการลืมรับประทานยาต้านไวรัสจาก HIV i-BASE ให้คำแนะนำไว้ดังนี้ หากผู้ป่วยลืมรับประทานยาต้านไวรัส แล้วนึกได้ควรรับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากนึกได้ใกล้กับเวลาที่จะรับประทานยามือถัดไปไม่ควรรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่า และถ้าผู้ป่วยรู้ว่าตนเองเป็นคนที่มักลืมรับประทานยาหรือรับประทานยาสายก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรเพื่อหาทางแก้ไข เช่น ใช้ยาเม็ดที่ตัวยาหลายชนิดในหนึ่งเม็ด เป็นต้น[1] นอกจากนี้ NHS Specialist Pharmacy Service ให้คำแนะนำในกรณีลืมรับประทานยาต้านไวรัสว่า หากลืมรับประทานยาแล้วนึกได้ภายใน 2 ชั่วโมง ให้รับประทานยาทันที แต่หากเกิน 2 ชั่วโมงไปแล้วและยาที่รับประทานอยู่เป็นยาที่ต้องรับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง ควรรับประทานยาทันทีที่นึกได้หากยังไม่ใกล้กับเวลาในการรับประทานยามื้อถัดไป แต่หากนึกได้ใกล้กับเวลาในการรักประทานยามื้อต่อไปแล้ว ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อถัดไปตามเวลาปกติ [2]
ความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) มีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้ป่วยที่มีความร่วมมือในการใช้ยาสูงและขาดยาน้อย จะมีความเสี่ยงที่จะตรวจพบปริมาณเชื้อไวรัส (HIV-RNA viral load) น้อยกว่าผู้ป่วยที่มีความร่วมมือในการใช้ยาน้อย ดังนั้นการที่จะทำให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ จะต้องกินยาที่สั่งจ่ายทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกวัน การไม่สามารถปฏิบัติ ตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด ขาดยาหรือหยุดกินยาต้านไวรัสด้วยตนเอง จะส่งผลทำให้การรักษาล้มเหลวทำให้ CD4 ถูกทำลายต่อไปเรื่อยๆ และเกิดการดื้อยาต้านไวรัส เอชไอวีได้ ซึ่งการดื้อยาดังกล่าวนอกเหนือจากทำให้แผนการรักษาล้มเหลวแล้ว ยังจะทำให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในอนาคตได้ผลน้อยลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกินยาอย่างเคร่งครัดยังอาจลดประสิทธิภาพ ของยาอีกด้วย[3],[4]

เอกสารอ้างอิง
[1] : HIV i-BASE (2016) What if I forget to take my pills?, Available at: http://i-base.info/guides/starting/forgot-my-pills (Accessed: 21 February 2018).
[2] : NHS (2017) What should patients do if they miss a dose of their medicine? , Availableat: https://www.sps.nhs.uk/wpcontent/uploads/2013/12/UKMi_QA_Missed-doses-of-medicines_update_Feb-2017_FINAL.pdf (Accessed: 2nd April 2018).
[3] : Genberg BL, Wilson IB, Bangsberg DR, Arnsten J, Goggin K, Remien RH, Simoni J,
Gross R, Reynolds N, Rosen M, Liu H; MACH14 Investigators. Patterns of
antiretroviral therapy adherence and impact on HIV RNA among patients in North
America. AIDS. 2012 Jul 17;26(11):1415-23.
[4] : กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข (2557) แนวทางการให้บริการเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสในทุกระดับ CD4, พิมพ์ครั้งที่ 1., โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Tertiary Reference
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Information Handbook : Pharmacotherapy
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : Adherence, anti-retrovirus, miss dose, viral load

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved