Tramadol

[17 มิถุนายน 2558 : 14:44:37]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Tramadol มีข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์อัะไรบ้าง
จาก ked ked...
นักศึกษา สถานศึกษา
suda อ่างทอง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 1.46.225xxx.xxx ]

[19 มิ.ย. 58 : 14:58:34] นศภ.ปุญญิศา ตะเพียนทอง phim-arnnt@hotmail.com IP [ 1.46.206xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Tramadol มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง
อาการไม่พึงประสงค์
ระบบหัวใจและหลอดเลือด : เจ็บหน้าอก หน้าแดง ความดันโลหิตสูง บวมบริเวณหลอดเลือดส่วนปลาย ความดันต่ำเมื่อลุกขึ้น หลอดเลือดขยาย
ระบบประสาทส่วนกลาง : วิตกกังวล อยู่ไม่นิ่งวุ่นวาย สั่น มึนงง เหนื่อยล้า มีไข้ ปวดหัว
ระบบผิวหนัง : ผื่นขึ้น
ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม : ร้อนวูบวาบ น้ำตาลในเลือดสูง อาการคล้ายคนหมดประจำเดือน
ระบบทางเดินอาหาร : ปวดท้อง อยากอาหารลดลง ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด
ระบบสืบพันธุ์ : เจ็บปากมดลูก เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบกล้ามเนื้อ : เจ็บหลัง creatine phosphokinase เพิ่มขึ้น ปวดคอ สั่น อ่อนแรง
พบน้อยแต่ถึงแก่ชีวิต เช่น abnormal gait เกิดการแพ้ยา หลงลืม angioedema หัวใจเต้นช้าลง หลอดลมหดเกร็ง เป็นต้น


อ้างอิงจาก
Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al.Drug information handbook. 23thed. Ohio: Lexicomp; 2014.2119-2120.

[3 เม.ย. 61 : 11:06:16] นศภ.เนตรชนก กาญจนะ/ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ knechnok@gmail.com IP [ 184.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Tramadol เป็นยาบรรเทาอาการปวดในกลุ่ม weak opioids ออกฤทธิ์โดยจับกับ µ-opioid receptors และมีฤทธิ์ยับยั้งการ reuptake ของสารสื่อประสาท Norepinephrine
และ Serotonin[1,2] Tramadol มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดระดับปานกลาง (moderate pain) ถึงรุนแรงปานกลาง (moderately-severe pain)[1-3]
ทั้งอาการปวดชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น อาการปวดหลังการผ่าตัด อาการปวดทางนรีเวช[4]และอาการปวดในโรคมะเร็ง [1,2,4]

ยา Tramadol ในรูปแบบยาเม็ดรับประทานมีทั้งรูปแบบเม็ดธรรมดา (conventional tablet) และรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น (extended release tablet)
ซึ่งสามารถใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาบรรเทาปวดตามเวลา (around the clock)[3-5] นอกจากนั้น Tramadol ยังมีในรูปแบบยาฉีด (solution for injection)[4],[6]

ขนาดยาเริ่มต้นโดยทั่วไปที่ใช้ในผู้ใหญ่ (อายุ≥ 17 ปี) ที่มีอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงปานกลาง (moderate to moderately severe pain)[4],[7-8]
- Dosage titration regimen ที่แนะนำคือ เริ่มต้นด้วยขนาดยา 25 mg ต่อวัน (ใช้ immediate-release tablet) และสามารถปรับเพิ่มขนาดยาครั้งละ 25 mg
ทุกๆ 3 วัน ตามการตอบสนองของผู้ป่วย จนกระทั่งใช้ขนาดยา 25 mg วันละ 4 ครั้ง (100 mg ต่อวัน) หลังจากนั้นสามารถปรับเพิ่มขนาดยาวันละ 50 mg ตามความทนต่อยาของผู้ป่วย ทุกๆ 3 วัน
จนกระทั่งถึง 50 mg วันละ 4 ครั้ง (200 mg ต่อวัน) ขนาดยาสูงสุดต่อวันไม่เกิน 400 mg

- Maintenance dosage
รับประทาน 50-100 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง

สำหรับยาในรูปแบบ extended-release tablets นั้น ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้กำลังใช้ Tramadol รูปแบบยา immediate-release tablets อยู่ เริ่มต้นด้วยขนาด 100 mg ต่อวัน
และปรับเพิ่มขนาดยา 100 mg ทุกๆ 5 วัน ตามความทนต่อยาของผู้ป่วย ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 300 mg ต่อวัน[4],[8]  

อาการข้างเคียงที่สามารถพบได้บ่อยจากการใช้ยา tramadol เช่น อาการทางระบบประสาทและทางเดินอาหาร เช่น อาการมึนงง บ้านหมุน ปวดหัว กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง นอนไม่หลับหรืออาจง่วงซึม
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการชัก คลื่นไส้ อาเจียน [1-5,9-10] นอกจากนั้นการใช้ยาเกินขนาดจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด serotonin syndrome [11]และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการชักได้[7,9]
ความเสี่ยงของการเกิดอาการชักจะเพิ่มขึ้นหากมีการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติชักหรือกำลังได้รับยา กลุ่ม heterocyclic antidepressant, SSRIs, MAOIs[1,12]
แม้ tramadol ถูกจัดเป็นยากลุ่ม opioid analgesic แต่เมื่อเทียบกับ opioid analgesic ชนิดอื่นแล้ว tramadol มีผลในการกดการหายใจต่ำกว่า[1,2,7,9]
และมีโอกาสในการติดยาน้อยกว่า (tramadol dependence)[7] อย่างไรก็ตามพบรายงานการติดยา tramadol ในผู้ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดหรือผู้ที่มีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิด[13]

เอกสารอ้างอิง
[1] Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Weels BG, Posey LM. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 6th ed.
New York: McGraw-Hill Companies,Inc; 2005:921, 1432.
[2] ศศิกานต์ นิมมานรัชต์. ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์; 2554. หน้า 136-138.
[3] American pharmacist association. Drug information handbook. 25th ed. Ohio: Lexicomp,Inc; 2017: 2072-3.
[4] American society of health-system pharmacists. AHFS Drug information. 11th ed. Bethesda:
American Society of Health-System Pharmacists,Inc.; 2016.pp.2245-6.
[5] Lexicomp. Tramadol:Drug information. In: UpToDate, POST tw (Ed), UpToDate, Waltham, MA.(Accessed on February 26, 2018.)
[6] MIMS Thailand. Tramadol. 2018; [1 screen].
Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/tramadol/?type=brief&mtype=generic. Accessed March 24, 2018.
[7] Grinsven HV, Strong J, Unruh AM. Pain: A textbook for health professionals. 2nd ed. Edinburgh: Elsevier; 2014. 168-9.
[8] Kastrup EK, Johnson PB, Meives CA, Cohn CM, Williams AL, Kennedy M, et al. Drug Facts and Comparisons,
St. Louis: Wolters Kluwer Health; 2017. 2190-1.
[9] Waldman SD. Pain management. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier suanders; 2011. 909.
[10] Isiordia-Espinoza MA, de Jesus Pozos-Guillen A, Aragon-Martinez OH. Analgesic efficacy and safety of
single-dose tramadol and non-steroidal anti-inflammatorydrugs in operations on the third molars: a systematic review
and meta-analysis. Br J Oral Maxillofac Surg. 2014 Nov;52(9):775-83.
[11] Beakley BD, Kaye AM, Kaye AD. Tramadol, Pharmacology, Side Effects, and Serotonin Syndrome: A Review. Pain Physician. 2015 Jul-Aug;18(4):395-400. Review.PubMed PMID: 26218943.
[12] Smith KM, Riche DM and Henyan NN. Clinical drug data. 11th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc; 2010: 63.
[13] Tjaderborn M, Jonsson AK, Ahlner J, Hagg S. Tramadol dependence: a survey of spontaneously reported cases
in Sweden. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 Dec;18(12):1192-8.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : tramadol treatment, tramadol adverse, tramadol sid

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved