หนองในไหล

[26 กุมภาพันธ์ 2559 : 10:21:10]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผมมีเพศสำพันธ์ครับนานๆครั้งแล้วต่อนี้มีหนองสีเหลืองออกมาที่ละนิดออกทั้งวันครับ
จาก อารี เมี่ย bir...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
ไม่มี สมุทรปราการ
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การให้คำปรึกษาในร้านยา
IP [ 27.55.13xxx.xxx ]

[30 มี.ค. 61 : 17:43:26] นศภ.เพชรฟ้า โรจน์กิจจานุรักษ/ภญ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ 5610712026@psu.ac.th IP [ 134.196.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ท่อปัสสาวะอักเสบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะ การมีเพศสัมพันธ์รุนแรง การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ[1] สำหรับอาการของท่อปัสสาวะอักเสบที่พบได้ เช่น ปัสสาวะขัด คันบริเวณท่อปัสสาวะ พบเมือกหรือหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะ โดยอาการท่อปัสสาวะอักเสบในเพศชาย มักพบสารคัดหลั่งไหลออกจากท่อปัสสาวะ และมักมีอาการปัสสาวะแสบขัดร่วมด้วย[2]
สำหรับท่อปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อนั้น อาจเกิดจากการติดเชื้อหนองในแท้ (Neisseria gonorhoeae) หรือการติดเชื้อหนองในเทียม(มักเกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยอาการที่พบในเพศชาย เช่น กรณีโรคหนองในแท้ อาจพบมูกสีคล้ายหนองไหลจากองคชาต ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ส่วนกรณีโรคหนองในเทียม อาจพบอาการปัสสาวะแสบขัด มีสารคัดหลั่งไหลจากท่อปัสสาวะ มีมูกหรือมูกปนหนองจากท่อปัสสาวะ มีปริมาณน้อย และเป็นมูกใสกว่าสารคัดหลั่งจากการติดเชื้อหนองในแท้ แต่บางครั้งอาจไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตามการอาศัยอาการและลักษณะสารคัดหลั่งเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคเหล่านี้ได้[3]
การวินิจฉัยโรคทำได้โดยนำสารคัดหลั่งไปย้อมสีแกรม และส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจหาเชื้อสาเหตุ แนะนำให้ตรวจวินิจฉัยในทุกคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ[2] ส่วนการรักษา หากเป็นโรคหนองในแท้ ยาที่ใช้รักษา เช่น Ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว หรือยาทางเลือกเช่น Cefixime 400 มิลลิกรัม กินครั้งเดียว[4] และหากเป็นโรคหนองในเทียม ยาที่ใช้รักษา คือ Azithromycin 1 กรัม กินครั้งเดียว หรือ Doxycycline 100 มิลลิกรัม กินวันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน หรือ Roxithromycin 150 มิลลิกรัม กินวันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน หรือ Erythromycin stearate 500 มิลลิกรัม กินวันละ 4 ครั้ง นาน 14 วัน[5] แต่เนื่องจากประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคหนองในแท้ จะมีการติดเชื้อหนองในเทียมร่วมด้วย ดังนั้นการรักษาจึงรักษาทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมร่วมด้วย โดยศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา ปี 2015 และแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประเทศไทย พ.ศ.2558 แนะนำยาที่ใช้รักษาคือ Ceftriaxone 250 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว ร่วมกับ Azithromycin 1 กรัม กินครั้งเดียว นอกจากนี้แนะนำให้ตรวจและรักษาคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน 60 วันก่อนที่ผู้ป่วยเกิดอาการ และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์[2,4,5]
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น จากรายงานผลความไวของเชื้อหนองในแท้ต่อยาในประเทศไทย ปี 2012-2016 พบการดื้อต่อยา Ciprofloxacin ร้อยละ 92.9[6] สอดคล้องกับผลการศึกษาความไวของเชื้อหนองในแท้ต่อยาในประเทศไทยของชาญวิทย์ และคณะ ปี 2016 ซึ่งดื้อต่อยา Ciprofloxacin ร้อยละ 88.0, Ofloxacin ร้อยละ 97.4[7] ในปัจจุบันจึงไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้ในการรักษาโรคหนองใน
จากอาการที่เป็นอยู่ของผู้ถามคำถาม ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นโรคอะไร จึงแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และรับการรักษาที่เหมาะสม
เอกสารอ้างอิง
1. Klausner JD, Hook EW. Chapter 3. Urethral Discharge. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์, 2561 จาก CURRENT Diagnosis & Treatment of Sexually Transmitted Diseases: http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=369
2. Centers for Disease Control and Prevention. (2015). 2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์, 2561 จาก Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/std/tg2015/urethritis-and-cervicitis.htm
3. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Weels BG, Posey LM. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. Edition 8th. The McGraw-Hill Companies,Inc. 2011:1847-53
4. รสพร กิตติเยาวมาลย์, ชายหาญ รุ่งสิริแสงรัตน์. (2558). หนองใน. ใน นิสิต คงเกริกเกียรติ, รสพร กิตติเยาวมาลย์, เอกชัย แดงสอาด. (บรรณาธิการ), แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 (22). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
5. รสพร กิตติเยาวมาลย์, ชายหาญ รุ่งสิริแสงรัตน์. (2558). หนองในเทียม. ใน นิสิต คงเกริกเกียรติ, รสพร กิตติเยาวมาลย์, เอกชัย แดงสอาด. (บรรณาธิการ), แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 (32-3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
6. National antimicrobial resistance surveillance Thailand. MIC(2012-2016) of Neisseria gonorrhoeae (Data from Bangrak STIs Center). 2016;[8 screens]. Available at: http://narst.dmsc.moph.go.th/data/MIC-Neisseria_gonorrhoeae%202012-2016.pdf. Accessed Feb 25, 2018.
7. Tribuddharat C, Pongpech P, Charoenwatanachokchai A, Lokpichart S, Srifuengfung S, Sonprasert S. Gonococcal Antimicrobial Susceptibility and the Prevalence of bla(TEM-1) and bla(TEM-135) Genes in Neisseria gonorrhoeae Isolates from Thailand. Jpn J Infect Dis. 2017 Mar 24;70(2):213-215.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : Primary Reference : Tertiary Reference
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Urethritis, purulent discharge, Gonococcal, Non gonococcal, gonococcal resistant Thailand, Prevalence gonorhoeae thai

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved