ยาคุมฉุกเฉินในผู้ป่วยที่ทานยา Phenytoin และ Phenobarbital

[7 ธันวาคม 2559 : 14:16:59]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เนื่องจากผู้ป่วยหญิงที่รับประทานยา Phenytoin และ Phenobarbital อยู่เป็นประจำ หาก มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ภายใน 24 ชั่วโมงมาปรึกษาเพื่อใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน(Levonorgestrel) ซึ่งยาที่ทานอยู่ประจำทั้งสองรายการจะมีผล reduce the blood levels and effects of levonorgestrel ดังนั้นการทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินควรทานยาในขนาดปกติ หรือ ควรเพิ่มขนาดยาหรือไม่อย่างใดคะ
และ ขอคำแนะนำเพื่อการเลือกวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมที่สุดในผู้ป่วยรายนี้ด้วยค่ะ
จาก วิยดา พันธุ์ดี pha...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านยาเภสัชกร นครราชสีมา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 1.20.180xxx.xxx ]

[7 มี.ค. 60 : 20:50:42] นศภ.กนกวรรณ ศรัทธามนู/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ . IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Phenytoin และ phenobarbital เป็นกลุ่มยา anticonvulsant ที่เป็น CYP3A4 enzyme inducer เกิด drug interaction กับยา levonorgestrel ด้วย 2 กลไก คือ 1) กระตุ้นการ metabolism ของยา levonorgestrel 2) เพิ่มปริมาณ sex hormone-binding globulin [1],[2],[3]ส่งผลให้ความเข้มข้นของยา levonorgestrel ในกระแสเลือดลดลงและอาจลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้[1],[2],[3],[4]
ข้อมูลการศึกษาผลทาง pharmacokinetic ของยา phenytoin ขนาด 200-300 mg ต่อวัน เมื่อให้ร่วมกับยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (ethinylestradiol ขนาด 0.05 mg และ levonorgestrel ขนาด 0.25 mg) ในผู้ป่วยจำนวน 6 ราย พบว่าค่า AUC ของยา levonorgestrel ลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก 33.6±7.8 ng/ml เป็น 19.5±3.8 ng/ml (p-value < 0.05) [5] นอกจากนี้ยังมีรายงานความล้มเหลวในการคุมกำเนิด ด้วยยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม[6]และฮอร์โมน progestin เดี่ยว (levonorgestrel แบบฝัง) ในผู้ที่ใช้ยา phenobarbital[6],[7] หรือ phenytoin[6],[8],[9] ร่วมด้วย
จาก guideline ของ the faculty of sexual and reproductive healthcare 2017 ได้แนะนำทางเลือกแรกในการคุมกำเนิดฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ใช้ยากลุ่ม enzyme inducer ให้คุมกำเนิดด้วยการสอดห่วงคุมกำเนิดชนิดหุ้มทองแดง[10]ภายใน 5 วัน (120 ชั่วโมง) หลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน[2],[11],[12] ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดมากที่สุด[2],[10],[11] และไม่เกิดอันตรกิริยากับยาอื่น[10],[11] แต่หากมีข้อห้ามใช้หรือไม่ต้องการใช้วิธีดังกล่าว อาจใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชนิดเม็ด levonorgestrel โดยเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า จากขนาดยาปกติ คือ 0.75 mg 2 เม็ด (1.5 g) ให้เพิ่มเป็น 0.75 mg 4 เม็ด (3 g) โดยรับประทานครั้งเดียว ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน[10] อย่างไรก็ตามคำแนะนำดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดฉุกเฉินของยาเม็ด levonorgestrel ในขนาด 1.5 g และ 3 g ในผู้ที่ทานยา phenytoin และ phenobarbital ร่วมด้วย
นอกจากนี้ผลของการเกิด drug interaction ของยากลุ่ม enzyme inducer กับ levonorgestrel จะยังคงอยู่ถึง 28 วันหลังหยุดใช้ยากลุ่ม enzyme inducer ดังนั้นผู้ที่เพิ่งหยุดใช้ยากลุ่ม enzyme inducerในช่วง 28 วันที่ผ่านมาจึงควรได้รับการคุมกำเนิดฉุกเฉินตามคำแนะนำที่กล่าวมาข้างต้น[2],[11]
เอกสารอ้างอิง
1. Tatro DS. Drug interaction facts. St. Louis Missourit: Wolter Kluwer Health; 2013. p. 1514,1516.
2. Kaunitz AM. Emergency contraception. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2017.
3. Reimers A, Brodtkorb E, Sabers A. Interactions between hormonal contraception and antiepileptic drugs: Clinical and mechanistic considerations. Seizure. 2015 May; 28: 66–70. Published online 2015 Mar 20. doi: 10.1016/j.seizure.2015.03.006
4. Kastrup EK, Kerscher S, Moore L, Weinstein DM, Snoke J, Carls K, et al. emergency contraception. Drug Facts and Comparisons, St. Louis: Wolters Kluwer Health; 2016. P.411-2.
5. Crawford P, Chadwick DJ, Martin C. The interaction of phenytoin and carbamazepine with combined oral contraceptive steroids. Br J Clin Pharmacol. 1990;30:892–896.
6. Gaffielda ME, Culwella KR, Leeb CR. The use of hormonal contraception among women taking anticonvulsant therapy. Contraception. 2011 Jan; 83(1): 16–29. Published online 2010 Sep 15. doi: 10.1016/j.contraception.2010.06.013
7. Shane-McWhorter L, Cerveny JD, MacFarlane LL, Osborn C. Enhanced metabolism of levonorgestrel during phenobarbital treatment and resultant pregnancy [abstract]. Pharmacotherapy. 1998 Nov-Dec;18(6):1360-4.
8. Haukkamaa M. Contraception by Norplant subdermal capsules is not reliable in epileptic patients on anticonvulsant treatment [abstract]. Contraception. 1986 Jun;33(6):559-65.
9. Odlind V, Olsson SE. Enhanced metabolism of levonorgestrel during phenytoin treatment in a woman with Norplant implants [abstract]. Contraception. 1986 Mar;33(3):257-61.
10. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Guidance. Drug Interactions with Hormonal Contraception. 2017. Available at: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/drug-interactions-final-15feb%20(3).pdf. Accessed on February 25, 2017.
11. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Guidance. Emergency contraception. January. 2012. Available at: www.fsrh.org/pdfs/CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf .Accessed on February 25, 2017.
12. Hall JE. Infertility and Contraception. In: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. [book on the internet]. 19th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2014. [cited 2017 February 26]; Available from: http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1130§ionid=79720825.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : levonorgestrel phenytoin, levonorgestrel phenobarb

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved