เปลี่ยนยาคุม

[12 ธันวาคม 2559 : 10:29:41]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ดิฉันกินยาคุมแอนนาแบบ28เม็ด มา3แผง แต่อยากเปลี่ยนมากินเมอสิลอนแบบ28เม็ด อยากทราบว่า ดิฉันควรทานยาแผงใหม่ได้วันไหนค่ะ
จาก Nana Fbv...
บุคคลทั่วไป สถานศึกษา
Momo นครปฐม
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบสิ่งที่ควรทราบก่อนใช้ยา
IP [ 49.230.2xxx.xxx ]

[6 มี.ค. 60 : 14:32:24] นศภ.ปูชิดา อึงรัตนากร/ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ pu12th@gmail.com IP [ 110.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาเม็ดคุมกำเนิดในชื่อการค้าว่าแอนนา เม็ดยาประกอบด้วย ฮอร์โมนเอสโตรเจน เอทินิลเอสตราไดออล (Ethinyl estradiol) 0.03 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน ลีโวนอร์เจสเตรล (Levonorgestrel) 0.15 มิลลิกรัม [1] ส่วนยาเม็ดคุมกำเนิดในชื่อการค้าว่าเมอซิลอน เม็ดยาประกอบด้วย ฮอร์โมนเอสโตรเจน เอทินิลเอสตราไดออล (Ethinyl estradiol) 0.02 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน ดีโซเจสเทรล (Desogestrel) 0.15 มิลลิกรัม [2] โดยยาคุมกำเนิดทั้ง 2 ชนิดข้างต้น จัดเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ที่ประกอบด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ของเอสโตรเจนและโปรเจสตินในขนาดเท่ากันทุกเม็ด การเริ่มรับประทานยาแผงใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนชนิดของยา โดยเป็นการเปลี่ยนชนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสตินต่างไปจากเดิมหรือเปลี่ยนจากปริมาณฮอร์โมนสูงไปเป็นชนิดที่ฮอร์โมนต่ำ ในกรณีที่รอบเดือนมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน สามารถเริ่มได้ทันทีที่หมดเม็ดสุดท้ายที่เป็นเม็ดฮอร์โมนของแผงนั้นๆ ไม่ต้องเว้นระยะ 7 วัน หรือไม่ต้องรับประทาน 7 เม็ดแป้งของแผงเดิม [3-6] แต่หากในกรณีที่เริ่มมีรอบเดือนมาเป็นเวลามากกว่า 5 วัน จำเป็นต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วันแรกของการเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดใหม่ [3]

นอกจากนี้การเปลี่ยนยาเม็ดคุมกำเนิดแอนนามาเป็นเมอซิลอน ซึ่งจัดว่าเป็นยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณต่ำ คือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียง 0.02 มิลลิกรัมต่อเม็ด มีข้อดี คือ ทำให้เกิดอาการข้างเคียงน้อย เช่น คลื่นไส้ ท้องอืด เจ็บตึงเต้านม ปวดศีรษะตามรอบเดือน เลือดประจำเดือนมามาก หรือ น้ำหนักขึ้นตามรอบเดือน เนื่องจากบวมน้ำ เป็นต้น แต่ก็มีข้อเสีย คือ อาจทำให้มีเลือดออกระหว่างช่วงต้นของรอบเดือน (วันที่ 1-9) หรือไม่มีเลือดประจำเดือนมาหลังจากรับประทานยาหมดแผงแล้ว [7] ส่วนดีโซเจสเทรลจัดเป็นฮอร์โมนโปรเจสติน รุ่น 3 ซึ่งแตกต่างจาก ลีโวนอร์เจสเตรล ที่เป็นฮอร์โมนโปรเจสติน รุ่น 2 โดยดีโซเจสเทรล มีฤทธิ์ทางแอนโดรเจนิก (androgenic) น้อยกว่าลีโวนอร์เจสเตรล ทำให้ผลด้านการเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก สิว หรือขนขึ้น เกิดได้น้อยกว่า โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบผลดังกล่าวกับฮอร์โมนโปรเจสตินทั้ง 2 ชนิดข้างต้นพบว่า ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีลีโวนอร์เจสเตรล ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.3±3.6 กิโลกรัม ขณะที่ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มี ดีโซเจสเทรลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.0±2.5 กิโลกรัม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) เช่นเดียวกับการเกิดสิวพบว่า เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.4±3.3 รอย จากการได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีลีโวนอร์เจสเตรล และสิวลดลงเฉลี่ย 3.0±6.2 รอย จากการได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีดีโซเจสเทรล ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.001) นอกจากนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีลีโวนอร์เจสเตรล ทำให้เกิดขนเพิ่มขึ้น (วัดโดยใช้ Ferriman-Gallwey Score) เฉลี่ย 0.4±3.3 คะแนน (คะแนนเต็ม=36 คะแนน) ในขณะที่ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีดีโซเจสเทรล มีขนลดลงเฉลี่ย 1.7±2.9 คะแนน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) เช่นกัน โดยประเมินหลังจากได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมไปแล้ว 6 เดือน [8]

นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาผลทางคลินิกของยาเม็ดคุมกำเนิดเมอสิลอน จากการศึกษาของ Jaisamrarn และคณะ [9] โดยทำการศึกษาในหญิงวัยเจริญพันธุ์จำนวน 146 คน ที่คลินิกวางแผนครอบครัวของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดเมอสิลอนเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อประเมินอาการทางคลินิก ได้แก่ ภาวะเลือดออกในช่องคลอด อาการข้างเคียง ความดันโลหิต และน้ำหนัก พบว่า ภาวะเลือดออกผิดปกติ เกิดได้มากจากการใช้ยาแผงแรก และลดลงร้อยละ 3 ในแผงที่ 3 เป็นต้นไป อาการข้างเคียงเกิดขึ้นน้อยมาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต และค่าเฉลี่ยของน้ำหนักลดลงเล็กน้อย ดังนั้นจึงถือได้ว่ายาเม็ดคุมกำเนิดเมอสิลอน มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงและมีอาการข้างเคียงน้อย

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การเริ่มรับประทานยาแผงใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนชนิดของยา สามารถเริ่มได้ทันทีที่หมดเม็ดสุดท้ายที่เป็นเม็ดฮอร์โมนของแผงนั้นๆ ไม่ต้องเว้นระยะ 7 วัน หรือไม่ต้องรับประทาน 7 เม็ดแป้งของแผงเดิม แต่หากในกรณีที่เริ่มมีรอบเดือนมาเป็นเวลามากกว่า 5 วัน จำเป็นต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วันแรกของการเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดใหม่
เอกสารอ้างอิง
1. MIMS. Anna. [1 screens]. Available at: http://www.mims.com/thailand/drug/info/anna. Accessed Feb 25, 2017.
2. MIMS. Mercilon 21/Mercilon 28. [1 screens]. Available at: http://www.mims.com/thailand/drug/info/mercilon%2021-mercilon%2028/?type=brief. Accessed Feb 25, 2017.
3. Curtis KM, Jatlaoui TC, et al. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2016. 2016;[72 screens]. Available at: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/pdfs/rr6504.pdf. Accessed Dec 22, 2016.
4. Adanu R, Amaral E, et al. Selected practice recommendations for contraceptive use. 2016;[72 screens]. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252267/1/9789241565400-eng.pdf?ua=1. Accessed Dec 22, 2016.
5. Lesnewski R, Prine L, Ginzburg R. Preventing gaps when switching contraceptives. Am Fam Physician. 2011;83(5):567-70.
6. กอบกาญจน์ มหัทธโน และคณะ. คู่มือการให้บริการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2551: 61.
7. DiPiro JT, Talbert RL, et al. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. 7thed. New York: McGraw-Hill; 2008: 1317.
8. Sanam M, Ziba O. Desogestrel+ethinylestradiol versus levonorgestrel+ethinylestradiol. Which one has better affect on acne, hirsutism, and weight change. Saudi Med J. 2011;32(1):23-6.
9. Jaisamrarn U, Reinprayoon D, Virutamasen P. Clinical study of a monophasic pill containing 20 microg ethinylestradiol and 150 microg desogestrel in Thai women. J Med Assoc Thai. 2001;84(Suppl 1):S377-83.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : contraceptives, switch contraceptives

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved