กรณีใดบ้างที่ไม่ควรใช้ยาหยอดหู

[14 ธันวาคม 2559 : 13:00:19]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
กรณีใดบ้างที่ไม่ควรใช้ยาหยอดหู
จาก เพียงจันทร์ weu...
เภสัชกร โรงพยาบาล
ร้านยา ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 1.47.103xxx.xxx ]

[7 ธ.ค. 60 : 0:10:59] นศภ.ธิติมา คันธาวัตร์/ รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ - IP [ 184.22.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาหยอดหู มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการอักเสบของหูชั้นนอกและหูชั้นกลางรวมทั้งการอุดตันของขี้หู
ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 2 ชนิดคือ ตัวยาสำหรับหยอดหู จำแนกชนิดได้เป็นยาต้านจุลชีพ, ยาระงับ
ปวด และยาต้านการอักเสบ ส่วนประกอบอีกชนิดคือ น้ำกระสายยา (vehicles) มักเป็นของเหลวที่มีความ
หนืด เพื่อทำให้ยาหยอดหูติดอยู่กับผนังช่องหูได้นาน [1-3]

ข้อห้ามในการใช้ยาหยอดหูคือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อแก้วหูทะลุ (perforated tympanic membrane)
มีประวัติการแพ้ยาหรือส่วนประกอบอื่นในสูตรตำรับ และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ขี้หูอ่อนนุ่ม หรือลดการ
อุดตันของขี้หูในผู้ป่วยที่เยื่อแก้วหูทะลุหรือภายหลังจากการผ่าตัดเยื่อแก้วหู [2]

ยาในกลุ่ม aminoglycosides มีพิษต่อหู เชื่อว่าเกิดจากการที่ยาผ่านไปในหูชั้นกลาง ทำให้เป็นพิษต่อ
เซลล์ประสาทหูชั้นใน อาจทำให้มีการสูญเสียการได้ยินและการทรงตัว เวียนศีรษะ หรือมีเสียงดังในหูได้[4]
สอดคล้องกับการศึกษารวบรวมวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่รวบรวมการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2004
ศึกษาถึงอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อหูจากการใช้ยาปฏิชีวนะหยอดหู ผลการศึกษาพบผู้ป่วยจำนวน 79 รายที่
เกิดพิษต่อเซลล์ประสาทหูชั้นในจากการใช้ยา gentamicin และผู้ป่วย 13 รายที่เกิดพิษต่อหูจากการใช้ยา
neomycin [5]
เอกสารอ้างอิง
1. Pray WS. Otic Condition. Nonprescription Product Therapeutics.2nd ed. New York. A wolters Kluwer Company, 2006. P 455-69.
2. Borgsdorf LR, Cada DJ, Cirigliano M, et al. Drug Facts and Comparisons., St. Louis: Wolters Kluwer Health; 2017.p 3808-13.
3. Troy DB. Remington : The Science and Practice of Pharmacy. 22nd ed. Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 2013; page 808-9.
4. Roland PS. Clinical ototoxicity of topical antibiotic drops. Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 110:589.
5. Matz G, Rybak L, Roland PS, Hannley M, Frirndman R, Manolidis S, et al. Ototoxicity of ototopical antibiotic drops in humans. Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130:S79-S82.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : topical antibiotic drops, eardrop, ototoxicity, o

[7 ธ.ค. 60 : 0:16:47] นศภ.ธิติมา คันธาวัตร์/ รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ - IP [ 184.22.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ดังนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยมีเยื่อแก้วหูทะลุไม่ควรใช้ยาหยอดหู โดยเฉพาะการใช้ยาที่อยู่ในกลุ่ม
aminoglycosides เพราะอาจเกิดพิษต่อเซลล์ประสาทหูชั้นในทำให้สูญเสียการได้ยินและการทรงตัวได้ และ
ไม่ควรใช้ยาหยอดหูที่มีส่วนประกอบของตัวยาหรือน้ำกระสายยาในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติการแพ้

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved