การใช้ยา

[14 ธันวาคม 2559 : 19:32:57]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากถามว่าผมมีอาการอักเสบที่เท้าจากบาดแผล ตอนนี้รับประทานยา อะม๊อคซิล ขนาด 1000 ม.ก. อยู่เป็นวันแรก ขนาดของยาแบบนี้ ผมควรทานวันละกี่เม็ดครับ โดยปกติผมจะทานก่อนไปทำงานประมาณ 7.00 น. และควรทานกี่วันติดต่อกัน และอีกคำถามครับ ยาดังกล่าวใช้เวลาออกฤทธิ์รักษากี่วันจึงจะเห็นผลครับ ขอบคุณครับ
จาก พงษ์ศักดิ์ ธีรดวงรัตน์ fss...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
บริษัท กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบขนาดรับประทาน/ใช้ยา
IP [ 1.47.230xxx.xxx ]

[10 มี.ค. 60 : 12:21:48] นศภ. พิชญาภัค ตรีทิเพศสุวรรณ/ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ  woranuch.s@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus group A หรือทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน [1-4,7] ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อแบคทีเรียและตำแหน่งที่ติดเชื้อ ซึ่งความรุนแรงของการติดเชื้อที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ผู้ป่วยไม่มีไข้ รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบทาหรือแบบรับประทาน ระดับที่ 2 ผู้ป่วยมีไข้ แต่ไม่มีโรคอื่นร่วมด้วย รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบรับประทานหรือแบบฉีด ระดับที่ 3 คือ ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว ความดันโลหิตต่ำ หรือ มีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน โรคเบาหวาน โรคอ้วน และระดับที่ 4 ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยการรักษาสำหรับระดับที่ 3 และ 4 ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและได้รับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบฉีด[1,8] ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบรับประทานที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังควรเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมต่อเชื้อ Streptococcus และ Staphylococcus aureus โดยรับประทานนาน 7-10 วัน ได้แก่ ยา dicloxacillin 250-500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง[1,3] ส่วนยา amoxil® หรือ ยา amoxicillin[5] สามารถใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้ โดยรับประทานขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง หรือ 250 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมงอย่างน้อย 10 วัน[6]


เอกสารอ้างอิง
1. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC Matzke GR, Wells BG and Posey LM. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. 8th edition. New York: McGraw-Hill; 1893 -910.
2. Helms RA, Quan DJ, Herfindal ET and Gourley DR. Textbook of Therapeutics Drug and Disease Management. 8th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2234-52.
3. สุปรียา ศิริมาจันทร์, ประวิตร พิศาลบุตร. Dermatology 2000 ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน. กรุงเทพ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2540: 222-8.
4. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, เกศรา อัศดามงคล, มาเรียว ริกันติ, สมชาย สันติวัฒนกุล. ภาวะติดเชื้อ Molecular/Cellular and Clinical Basic. กรุงเทพ: เมดิคัล ครีเอตีฟ, 2547: 1547-9.
5. MIMs. Amoxil. 2017. [cited 2017 February 28]. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/amoxil/?type=brief.
6. McEvay GK, Snow EK, Miller J, Kester L, Mendham NA, Welsh OH, et al. AHFS Drug Information 2014. MD: American Society of Health-System Pharmacists; 235, 81-84.
7. Eron LJ. Targeting lurking pathogens in acute traumatic and chronic wounds. J Emerg Med. 1999; 17(1): 189-95.
8. Cross L. The classification and management of skin and soft tissue infections. Int Emerg Nurs. 2013; 21(2): 84-8.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : wound infection, secondary skin infection

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved