สอบถามเรื่องอาหารเสริม Kal-G (collagen hydrolysate)

[19 ธันวาคม 2559 : 10:02:00]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
สอบถามเรื่องอาหารเสริม Kal-G (collagen hydrolysate)

ผมอ่านในเน็ต เค้าบอกว่าอาหารเสริมยี่ห้อนี้ สามารถช่วยลดอาหารปวดข้อเข่าเสื่อมได้ พอดีผมมีอาการปวดข้อเข่าเสื่อมครับ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว อยากทราบว่า อาหารเสริมนี้ สามารถช่วยได้จริง ๆ หรือไม่ครับ ในเรื่องของการรักษาโรคปวดข้อเข่าเสื่อม อยากทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้หน่อยครับ เนื่องจากเวลาหาเองในเน็ต ก็จะเจอแต่โฆษณาจากร้านขายอาหารเสริมทางเน็ต ซึ่งไม่รู้ว่าเชื่อได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ
จาก เอ nas...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การประเมินประสิทธิผลของการใช้ยา
IP [ 203.157.xxx.xxx ]

[6 มี.ค. 60 : 16:10:30] นศภ.ปทิตตา วิหะกะรัตน์/ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ patitta.rx34@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คอลลาเจน สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ undenature collagen, gelatin และ collagen hydrolysate ตามความแตกต่างกันในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ทำให้ได้ขนาดโมเลกุลของคอลลาเจนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง collagen hydrolysate เป็นคอลลาเจนที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดประมาณ 2-9 กิโลดาลตัน [1] collagen hydrolysate มีสารตั้งต้นมาจากเนื้อเยื่อคอลลาเจน เช่น หนังสัตว์ กระดูก ของวัวและหมู ซึ่งเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น ยกเว้น tryptophan ส่วน cysteine พบเพียงเล็กน้อย มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่า collagen hydrolysate ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวนมากที่มีบทบาทในการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกอ่อน (cartilage matrix) [2]


จากข้อมูลในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอที่จะสรุปได้แน่ชัดถึงประสิทธิภาพของ collagen hydrolysate ในการรักษาและลดอาการปวดข้อในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม เนื่องจากมีการศึกษาที่มีผลขัดแย้งกัน การศึกษาของ Moskowitz และคณะ [2] มีผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 389 คน ให้รับประทาน collagen hydrolysate วันละ 10 กรัม ต่อเนื่อง 24 สัปดาห์เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกพบว่า กลุ่มที่รับประทาน collagen hydrolysate สามารถลดค่าเฉลี่ยของอาการปวดข้อได้ 62.4±91 คะแนน (คะแนนเต็ม 96 คะแนน) ไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ที่มีค่าเฉลี่ยของอาการปวดข้อลดลง 57.2±86 คะแนน (p>0.05) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการศึกษาของประเทศเยอรมันพบว่า กลุ่มที่รับประทาน collagen hydrolysate สามารถลดค่าเฉลี่ยของอาการปวดข้อได้ 68.2±76 คะแนน (คะแนนเต็ม 96 คะแนน) ซึ่งดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่มีค่าเฉลี่ยของอาการปวดข้อลดลง 32.2±64 (P=0.016) ส่วนในด้านความปลอดภัย ผลข้างเคียงจากการรับประทาน collagen hydrolysate พบน้อย ส่วนใหญ่ที่พบมักมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาการแน่นท้อง นอกจากนี้ Bruyere และคณะ [3] ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen hydrolysate เปรียบเทียบกับการใช้ยาหลอกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในผู้ที่มีอาการปวดข้อส่วนรยางค์บน (Upper limbs) รยางค์ล่าง (Lower limbs) และกระดูกสันหลังส่วนเอว ในอาสาสมัครจำนวน 200 คน วัดอาการปวดข้อโดยใช้ visual analogical scale (VAS) ประเมินผลโดยเปรียบเทียบการตอบสนองทางคลินิกโดยถือว่าสามารถลดอาการปวดข้อได้เมื่อมี VAS ดีขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ของอาการปวดข้อที่มากที่สุด ให้อาสาสมัครรับประทาน collagen hydrolysate (GENACOL®;) วันละ 1,200 มิลลิกรัม ต่อเนื่อง 3 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกพบว่า การตอบสนองทางคลินิกของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ได้รับ collagen hydrolysate มีการตอบสนองทางคลินิกร้อยละ 44.1 เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่มีการตอบสนองทางคลินิกร้อยละ 39.6 (p=0.53) อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินผลในเดือนที่ 6 พบว่า กลุ่มที่ได้รับ collagen hydrolysate มีการตอบสนองทางคลินิกร้อยละ 51.6 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่มีการตอบสนองทางคลินิกร้อยละ 36.5 (p=0.036) รวมถึงการใช้แบบสอบถามที่จำเพาะเจาะจงต่อตำแหน่งของการปวด (specific questionnaire: Lequesne index, The DASH score, The EIFEL questionnaire) ในเดือนที่ 3 และ 6 พบว่า การตอบสนองทางคลินิกของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนการศึกษาของ Vijven และคณะ [1] ที่มีรูปแบบการศึกษาแบบ systematic review พบว่า มีจำนวน 3 งานวิจัยที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ collagen hydrolysate เปรียบเทียบกับยาหลอก โดยใช้ WOMAC index ในการประเมิน จำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษารวม 610 คน ให้อาสาสมัครรับประทาน collagen hydrolysate วันละ 10 กรัมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกพบว่า ภายหลังการรับประทาน collagen hydrolysate นาน 6 เดือน กลุ่มที่ได้รับ collagen hydrolysate และยาหลอก มีค่าเฉลี่ยของอาการปวดข้อที่ลดลงไม่แตกต่างกัน (mean difference = -0.49; 95% CI -1.10 – 0.12, p=0.11)

อาหารเสริม Kal-G มี collagen hydrolysate เป็นส่วนประกอบสำคัญ จากข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพของ collagen hydrolysate ในการลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อมูลในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอที่จะสรุปได้แน่ชัดถึงประสิทธิภาพของ collagen hydrolysate ในการรักษาและลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม จึงควรมีการติดตามข้อมูลที่ชัดเจนทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ collagen hydrolysate ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1. Vijven JV, Luijsterburg P, Verhagen A, Osch G, Kloppenburg M, Bierma-Zeinstra S. Symptomatic and chondropretective treatment with collagen derivatives in osteoarthritis: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2012;20(8):809-21
2. Moskowitz RW. Role of collagen hydrolysate in bone and joint disease. Semin Arthritis Rheum. 2000; 30(2):87-99.
3. Bruyère O, Zegels B, Leonori L, Rabenda V, Janssen A, Bourges C, Reginster JY. Effect of collagen hydrolysate in articular pain: a 6-month randomized, double-blind, placebo controlled study. Complement Ther Med. 2012; 20(3):124-30.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : collagen hydrolysate, osteoarthritis

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved