โรคความดันโลหิตสูง

[20 ธันวาคม 2559 : 18:27:03]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ชายอายุ49ปี มีความดันโลหิต140/100 อยากเรียนถามว่าควรรักษาด้วยยาลดความดันหรือไม่ บางครั้งค่าความดันลงเล็กน้อยที่ 135/95
จาก อมร วงษ์พิพัฒน์พงษ์ amo...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
รับจ้าง กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 92.170.3xxx.xxx ]

[6 มี.ค. 60 : 15:09:09] นศภ.ภาณุพงศ์ ไชยมุณี/รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล wantana.r@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) หมายถึง ผู้ใหญ่ที่อายุ < 60 ปี มีความดันโลหิตตัวบน
(systolic blood pressure) ≥ 140 mmHg หรือ ความดันโลหิตตัวล่าง (diastolic blood pressure) ≥ 90 mmHg[1-4]
จากข้อมูลที่ได้มาคือ เพศชาย อายุ 49 ปี ความดันโลหิต 140/100 mmHg บางครั้ง 135/95 mmHg จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ป่วยมีค่าความดันโลหิตสูง อยู่ในระดับ 2 ซึ่งแนวทางการรักษายังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือด ดังนี้[1,2,4]
 เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 สูบบุหรี่
 มีภาวะอ้วน คือ ดัชนีมวลกาย (BMI) ≥30 kg/m2
 ไม่ได้ออกกำลังกาย
 ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โคเลสเตอรอล (total cholesterol) >200 mg/dl, ไขมันตัวร้าย (LDL-C) >130mg/dl,
ไขมันตัวดี (HDL-C) <40 mg/dl ในเพศชาย หรือระดับ ไตกลีเซอไรด์ (triglyceride) >150 mg/dl
 เป็นโรคเบาหวาน
 มีค่าการทำงานของไต (eGFR <60 ml/min)
 อายุ >55 ปี ในเพศชาย
 ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร ผู้ชายเป็นโรคก่อนอายุ 55 ปี หรือผู้หญิงเป็นโรคก่อนอายุ 60 ปี

ซึ่งหากผู้ป่วยไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวมานั้น แนวทางการรักษาคือการปรับพฤติกรรม 2-4 สัปดาห์และวัดความดันโลหิตอีกครั้งหากสามารถควบคุมให้มีค่าน้อยกว่า 140/90 mmHg ก็ยังไม่ต้องเริ่มใช้ยารักษา แต่หากไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 140/90 mmHg ก็ให้เริ่มใช้ยารักษาได้ทันที ซึ่งยาที่สามารถเริ่มรักษาได้คือกลุ่ม
 Thiazide ได้แก่ hydrochlorothiazide (HCTZ)
 Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) ได้แก่ enalapril, captopril, lisinopril
 Angiotensin receptor blocker (ARB) ได้แก่ losartan, valsartan, eprosartan
 Calcium channel blocker (CCB) ได้แก่ amlodipine, diltiazem
เริ่มต้นด้วยการให้ยารักษาเพียงชนิดเดียวก่อนหรือให้ยา 2 ชนิดร่วมกันก็ได้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของค่าความดันโลหิต โดยมีค่าความดันโลหิตเป้าหมายอยู่ที่ < 140/90 mmHg หากสามารถควบคุมค่าความดันโลหิตให้อยู่ตามค่าเป้าหมายได้ก็สามารถใช้ยาเดิมต่อไปได้[1,2,4]
สำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถทำได้ดังนี้[1]
 การควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติ โดยให้มีค่า ดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 18.5-22.9 kg/cm2 และรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนไทยคือ ผู้ชายน้อยกว่า 90 cm
 การออกกำลังกาย แนะนำให้ออกกำลังกายความหนักระดับปานกลางอย่างน้อยวันละ 30 นาที
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
 การจำกัดโซเดียมในอาหาร การบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,300 mg/วัน
 การจำกัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ชายไม่เกิน 2 ดื่มมาตรฐานต่อวัน
 หยุดการสูบบุหรี่
 การรับประทานอาหารตามแนวทาง DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) โดยเน้นอาหารประเภทผัก 5 ส่วนต่อวัน นมไขมันต่ำและผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ 2-3 ส่วนต่อวัน ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง 7 ส่วนต่อวัน


เอกสารอ้างอิง:

1. พีระ บูรณะกิจเจริญและคณะ. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558.2558;[66หน้า].เข้าถึงจากhttp://www.thaihypertension.org/files/GL%20HT%202015.pdf. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560.
2. James PA, Ortiz E, et al. 2014 evidence-based guideline for the management
of high blood pressure in adults: (JNC8). JAMA. 2014;311(5):507-520.

3. National Institute for Health and Care Excellence. Hypertension clinical management of primary hypertension in adult. 2011;[36 screens]. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg127/resources/hypertension-in-adults-diagnosis-and-management-35109454941637. Accessed March 1,2016.
4. Giuseppe M, at al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013; 34 (28): 2159-2219.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Thai guideline hypertension, NICE guideline hypert

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved