นาโปรเซน ในหญิงตั้งครรภ์ ไตรมาสที่2

[25 ธันวาคม 2559 : 10:44:44]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์ มีอาการปวดฟัน ได้ทานยานาโปรเซนไป ไม่่ทราบว่าจะมีความเสีี่่ยงต่อทารกมากไหม
จาก สุภิญญา ศิริบรรณพิทักษ์ Sup...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ทั่วไป สุราษฏร์ธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 223.207.xxx.xxx ]

[27 ก.พ. 60 : 15:55:00] นศภ.ศรัลญา พานิช/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ . IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Naproxen เป็นยาในกลุ่ม NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drug หรือยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์) มีข้อบ่งใช้ในการลดการอักเสบในโรคต่างๆ เช่น โรคเกาต์ โรคข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ และใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือนและ อาการปวดต่างๆในระดับน้อยถึงปานกลาง[1] อาการข้างเคียงที่พบได้จากการใช้ยานี้ เช่น แน่นท้อง ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ท้องร่วง เวียนศีรษะ มึนงง เป็นต้น[2]

naproxen เป็นยาที่จัดอยู่ใน USFDA Pregnancy Category C (หมายถึง การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ายาทำให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมในมนุษย์) ดังนั้นการใช้ยาจึงควรมีการประเมินประโยชน์ที่ได้จากการใช้ยาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์และการใช้ยาควรอยู่ในความดูแลของแพทย์[1,3]

มีรายงานพบว่ายา naproxen มีความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 และ 3 ซึ่งการใช้ยา naproxen ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก อาจเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางโครงสร้างของทารก (structural anomalies) เช่น ภาวะผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว (septal defect) และอาจเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้[3,4] แต่จากรายงานการศึกษาที่มีกลุ่มควบคุม (case-control study) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก พบว่า ไม่มีความแตกต่างของการเกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดในทารกซึ่งมารดามีประวัติใช้ยากลุ่ม NSAIDs และกลุ่มที่มารดาไม่มีประวัติใช้ยากลุ่ม NSAIDs ระหว่างตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามกลุ่มทารกที่มารดามีประวัติใช้ยา naproxen ระหว่างตั้งครรภ์ จะมีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดมากกว่ากลุ่มที่มารดาไม่มีประวัติใช้ยา naproxen 1.7 เท่า[3] ส่วนการใช้ยา naproxen ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 อาจส่งผลให้ทารกเกิดภาวะหลอดเลือดที่หัวใจปิดก่อนกำหนด (premature closure of ductus arteriosus) และความดันของหลอดเลือดในปอดสูง (primary pulmonary hypertension) จึงมีข้อห้ามใช้ยา naproxen ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3[1,3]

สำหรับผลของยาต่อทารกในครรภ์กรณีที่มารดาใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ มีการศึกษาพบว่ายากลุ่ม NSAIDs มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดที่หัวใจปิดก่อนกำหนด (prematual closure of ductus arteriosus) ในทารกมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาอื่นที่ไม่ใช่ NSAIDs หรือกลุ่มที่ไม่ใช้ยา 15 เท่า[5]

สำหรับการใช้ยา naproxen ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ยังมีข้อมูลน้อย โดยมีรายงานในประเทศนอร์เวย์ ปี ค.ศ. 2013 เกี่ยวกับทารกที่คลอดจากมารดาที่มีประวัติใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทารกที่มารดาใช้ยา naproxen และกลุ่มทารกที่มารดาไม่มีประวัติใช้ยา naproxen ในแง่ของการเกิดความผิดปกติของทารก เช่น น้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือ คลอดช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ หรือ การมีอาการโรคหืดช่วงอายุ 18 เดือนแรก[6]

โดยสรุป จากข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้พบว่ายา naproxen มีรายงานความเสี่ยงต่อทารกในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 และ 3 และยา naproxen มีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3[3] ส่วนการใช้ยา naproxen ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ยังมีข้อมูลน้อย อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรซื้อยารับประทานเองและการใช้ยาต้องมีการประเมินประโยชน์กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด[1,3]
เอกสารอ้างอิง

[1] Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP. Drug information handbook. 24th ed. Ohio: Lexi-Comp Inc; 2015.1427.
[2] Lexicomp. Naproxen: Drug information [Internet]. United States of America: UpToDate®; 2017 [cited 2017 February 3]. Available form: https://www.uptodate.com/contents/naproxen-drug-information?source=see_link
[3] Briggs GG, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadephia: Wolters Kluwer Health; 2015.955-57.
[4] Ericson A, Kallen BA. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in early pregnancy. Reproductive Toxicology. 2001 Jul-Aug;15(4):371-5.
[5] Koren G, Florescu A, Costei AM, Boskovic R, Moretti ME. Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs During Third Trimester and the Risk of Premature Closure of the Ductus Arteriosus: A Meta-Analysis. The Annals of Pharmacotherapy. 2006 May;40(5):824-9.
[6] Henriksen KN, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2013 Jul;120(8):948-59.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : NSAID and pregnancy, naproxen and pregnancy

[9 มี.ค. 60 : 12:10:09] นศภ. กติยากร กุสุมวิจิตร/อ.ฐิติมา ด้วงเงิน tarn.katiyakorn@gmail.com IP [ 10.147.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Naproxen จัดเป็นยาแก้ปวดลดการอักเสบกลุ่ม NSAIDs มีข้อบ่งใช้บรรเทาอาการปวดต่างๆ[1] รวมถึงอาการปวดฟัน จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ายาทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ยังไม่มีการศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมในมนุษย์ ดังนั้นการใช้ยาจึงควรประเมินระหว่างประโยชน์และโทษของยาในการใช้ในหญิงตั้งครรภ์[4]
เนื่องจากมีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในหญิงตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรก (อายุครรภ์เดือนที่ 1- เดือนที่ 3) อาจทำให้เด็กพิการแต่กำเนิดหรือแท้งบุตร และในการใช้ช่วงไตรมาสที่ 3 (อายุครรภ์เดือนที่7- เดือนที่9) อาจทำให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจทารกปิดก่อนกำหนดได้ แต่การใช้ยาในช่วงไตรมาสที่ 2 (อายุครรภ์เดือนที่ 4 - เดือนที่ 6) ยังไม่พบรายงานการเกิดปัญหาจากการใช้ยา[3,4,5]
เนื่องจากผู้ถามตั้งครรภ์ได้ 16 สัปดาห์ ซึ่งจัดอยู่ในช่วงไตรมาส ที่ 2 (อายุครรภ์เดือนที่ 4 - เดือนที่ 6) จึงกล่าวได้ว่ายังไม่มีความเสี่ยงความผิดปกติของทารกในครรภ์จากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในช่วงนี้ แต่หากผู้ป่วยมีอาการปวดฟันเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงต่อๆไปหรือช่วงไตรมาสที่ 3 แล้ว ยาที่มีการแนะนำให้ใช้เป็นยาทางเลือกสำหรับแก้ปวดคือ acetaminophen (paracetamol) เนื่องจากเป็นยาที่มีความปลอดภัยและยังไม่พบรายงานการเกิดปัญหาที่รุนแรงจากการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์ต่างๆ [1,2,4] อย่างไรก็ตามควรใช้ paracetamol ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง
1. Babb M, Koren G, Einarson A. Treating pain during pregnancy. Can Fam Physician. 2010 Jan;56(1):25, 27.
2. U.S. Food and Drug Administration. FDA has reviewed possible risks of pain medicine use during pregnancy. 2015[cited 2017/3/05]. Available from: https://www.fda.gov/Drugs/Drug Safety/ucm429117.html
3. Bloor M, Paech M. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the initiation of lactation. Anesth Analg. 2013 May;116(5):1063-75.
4. Briggs GG, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadephia: Wolters Kluwer Health; 2015.955-7.
5. McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L and Heydorn JD. AHFS drug information 2014. United states of America: American society of health-system pharmacist, INC; 2014.


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : NSAIDs and pregnancy,Paracetamol and pregnancy

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved