insulin injection site in CAPD

[6 มกราคม 2560 : 17:52:53]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ในผู้ป่วยที่มีการล้างไตผ่านช่องท้อง
เราสามารถฉีด Insulin SC ที่หน้าท้องได้หรือไม่ครับ
จาก พิชญ์ ทิพรส Pic...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.เวียงป่าเป้า เชียงราย
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 1.4.158.xxx.xxx ]

[6 มี.ค. 60 : 16:44:12] นศภ. รังสิมาฐ์ เรืองวัฒนาไชย/รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล wantana.r@psu.ac.th IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการล้างไตผ่านช่องท้อง มีวิธีการในการบริหาร Insulin 2 แบบ คือ การฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous, SC) และ การให้ยาเข้าทางช่องท้อง (intraperitoneal, IP)[1] โดยทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยทำการวัดค่า HbA1C เปรียบเทียบหลังจากบริหาร Insulin แบบ SC และ IP แล้ววัดผลที่ 3 เดือนหลังจากให้ insulin[2] พบว่าการให้แบบ IP สามารถควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ได้ดีกว่าการให้แบบ SC [2,3]
แต่จากข้อมูลการศึกษาแบบ meta-analysis พบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างของขนาด Insulin ที่ใช้โดยการบริหารแบบ IP โดยผสม Insulin กับน้ำยาล้างไตก่อนให้เข้าไปทางหน้าท้อง สูงกว่าแบบ SC คิดเป็น 54.02 Unit/วัน (95% C.I: 40.10 to 67.94) ดังนั้น การให้ Insulin แบบ IP วิธีการนี้ต้องใช้ Insulin ในขนาดที่สูงกว่าประมาณสองเท่าเมื่อเทียบกับการให้แบบ SC[3]
แต่ถ้าหากให้ Insulin ทาง IP โดยให้เข้าไปทางหน้าท้องก่อนที่จะใส่น้ำยาล้างไตตามเข้าไป พบว่าต้องเพิ่มขนาด Insulin ขึ้นประมาน 30% เมื่อเทียบกับการให้แบบ SC การให้ Insulin แบบ IP ต้องเพิ่มขนาด Insulin ที่ใช้ เนื่องจากเกิดผลของการถูกเจือจาง (dilutional effect) และ Insulin ถูกดูดซับไว้ที่บริเวณผิวของพลาสติกบางส่วน (ในกรณีนี้คือ สายสำหรับล้างไตทางหน้าท้องและถุงน้ำยาล้างไต)[1,2] นอกจากนี้การให้แบบ IP อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (peritonitis)[2] แบคทีเรียปนเปื้อนในถุงน้ำยาล้างไต[1] และ hepatic subcapsular steatonecrosis[4]
สรุปข้อดีข้อเสียของการบริหาร Insulin แบบ SC
* ข้อดี คือ ใช้ Insulin ในขนาดที่ต่ำกว่าแบบ IP
* ข้อเสีย คือ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ได้ดีน้อยกว่าการให้แบบ IP
สรุปข้อดีข้อเสียของการบริหาร Insulin แบบ IP
* ข้อดี คือ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ได้ดีกว่าการให้แบบ SC
* ข้อเสีย คือ ต้องใช้ Insulin ในขนาดที่สูงกว่าการให้แบบ SC หากให้ Insulin โดยผสมกับน้ำยาล้างไตก่อนการให้ทางหน้าท้อง ต้องใช้ Insulin ขนาดสูงกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับการให้แบบ SC แต่ถ้าหากให้ Insulin เข้าไปทางหน้าท้องก่อนที่จะใส่น้ำยาล้างไตตามเข้าไป ต้องเพิ่มขนาด Insulin ขึ้นประมาน 30% เมื่อเทียบกับการให้แบบ SC และการให้ Insulin แบบ IP อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (peritonitis) แบคทีเรียปนเปื้อนในถุงน้ำยาล้างไต และ hepatic subcapsular steatonecrosisเอกสารอ้างอิง

1. Rhee CM, Leung AM, Kovesdy CP, Lynch KE, Brent GA, Kalantar-Zadeh K. Updates on the management of diabetes in dialysis patients. Semin Dial. 2014;27(2):135-45.
2. Quellhorst E. Insulin therapy during peritoneal dialysis: pros and cons of various forms of administration. J Am Soc Nephrol. 2002;13 Suppl 1:S92-6.
3. Almalki MH, Altuwaijri MA, Almehthel MS, Sirrs SM, Singh RS. Subcutaneous versus intraperitoneal insulin for patients with diabetes mellitus on continuous ambulatory peritoneal dialysis: meta-analysis of non-randomized clinical trials. Clin Invest Med. 2012;35(3):E132-43
4. Wanless IR, Bargman JM, Oreopoulos DG, Vas SI. Subcapsular steatonecrosis in response to peritoneal insulin delivery: a clue to the pathogenesis of steatonecrosis in obesity. Mod Pathol. 1989; 2(2):69–74

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved