Sulindac

[8 มีนาคม 2560 : 0:05:52]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
-ทำไมตัวยา Sulindac ต้องทำมาในรูปแบบ Prodrug ด้วยคะ
-ถ้าดิชั้นต้องการจะหาข้อมูลการพัฒนายาแบบนี้ควรจะเน้นไปที่แหล่งอ้างอิงใดได้บ้างคะ
จาก จิตติพัฒน์ Par...
นักศึกษา สถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.28.7xxx.xxx ]

[24 เม.ย. 61 : 18:12:42] ศุภวิชญ์-วรวุฒิ /ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ suppawit_khaewsung@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คำตอบ
เหตุผลในการทำ sulindac ในรูป prodrug
1.Sulindac เป็น sulfinylindene derivative prodrug เมื่อ Sulindac ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด หมู่ sulfoxide ของ sulindac จะถูก reduced ได้เป็น sulfide ซึ่งเป็น active metabolite และ active sulfide metabolite สามารถเกิด enterohepatic recirculation ทำให้ active sulfide metabolite มี plasma half-life ที่นานกว่า Sulindac 2 เท่า ส่งผลให้ระดับยาในเลือดคงที่
2. sulindac ยังเป็น prodrug จะไม่มีผลยับยั้งการสร้าง prostaglandin ในทางเดินอาหาร เมื่อ sulindac ถูก reduced ได้เป็น active sulfide metabolite จึงจะมีผลยับยั้งการสร้าง prostaglandin ดังนั้น sulindac จึงทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อทางเดินอาหาร เช่น เกิดแผลในทางเดินอาหาร, เลือดออกที่ทางเดินอาหาร ได้น้อยกว่า indomethacin และ NSAIDs ตัวอื่นๆ[1] และจากการศึกษาของ David Y.และคณะ (1985) ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของยา sulindac sulfoxide (prodrug) และ sulindac sulfide (active metabolie) ต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร พบว่าทั้ง sulindac sulfoxide และ sulindac sulfide ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ไม่แตกต่างกัน[2]

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนายา
1.หนังสือ Foye's Principles of Medicinal Chemistry จะมีข้อมูล Structure Activity relationship (SAR) ของยาแต่ละชนิด ซึ่งให้ข้อมูลการดัดแปลงโครงสร้างของยาที่ตำแหน่งต่างๆ สามารถใช้พัฒนายาให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ
2.เว็บไซต์ https://pubs.acs.org/ ซึ่งให้ข้อมูลยาในหลายๆเรื่อง เช่น การค้นพบยา, SAR, การดัดแปลงโครงสร้างยา, Pharmacokinetic, Pharmacodynamic และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายา

Reference

1.Williams DA, Thomas LL, editors. Foye's Principles of Medicinal Chemistry. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013:1007-8.

2.Graham DY, Smith JL, Holmes GI,Davies RO. Nonsteroidal anti-inflammatory effect of sulindac sulfoxide and sulfide on gastric mucosa. J Clin Pharmacol Ther. 1985; 65-70.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase : Internet : อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : Sulindac, Sulindac prodrug, Sulindac sulfoxide

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved