ยาสลายนิ่ว uralyt-u

[28 มีนาคม 2560 : 13:29:27]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เรื่องจากดิฉันเป็นนิ่ว คุณหมอให้ทานยาสลายนิ่ว แต่คุณหมอแจ้งว่า ไม่แน่ใจว่าจะอันตรายไหม ถ้ากินเข้าไป และต้องให้นมบุตรค่ะ
จาก อัมพวัล วงศ์บุญรอด Amp...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ประชาชนทั่วไป กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบสิ่งที่ควรทราบก่อนใช้ยา
IP [ 110.169.xxx.xxx ]

[16 พ.ค. 60 : 16:21:53] นศภ.ธีมาพร คันธาวัตร์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Uralyt-U ประกอบด้วย Potassium sodium hydrogen citrate ยามีข้อบ่งใช้สำหรับละลายนิ่วในไต และป้องกันการเกิดนิ่วใหม่ชนิด uric stones นอกจากนี้ใช้เป็นการรักษาแบบประคับประคอง (supportive therapy) สำหรับนิ่วในไตชนิด cystine calculi และcalcium oxalate calculi [1] ยามีคุณสมบัติทำให้ปัสสาวะให้เป็นด่าง (Urinary alkalinization)[1,2,3] จึงใช้สำหรับการรักษาในเบื้องต้นสำหรับภาวะนิ่วในไตจาก uric acid และ cystine หรือใช้หลังผ่าตัดเมื่อยังมีเศษนิ่วค้างอยู่ [2]

การใช้ยา Uralyt-U ในหญิงให้นมบุตร ควรพิจารณาความปลอดภัยทั้งต่อมารดาและทารกที่ดื่มนม ซึ่งข้อมูลด้านความปลอดภัยของยา Uralyt-U ต่อมารดา พบว่าอาจเกิดผลข้างเคียงของยา คืออาการไม่สบายท้อง แต่พบได้น้อยมาก[1] ส่วนความปลอดภัยต่อทารกที่ดื่มนมมารดา พบว่าไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการใช้ potassium citrate ในระหว่างการให้นมบุตร ซึ่งโดยปกติแล้ว potassium สามารถผ่านเข้าออกทางน้ำนมได้อย่างอิสระ การใช้ potassium citrate ในหญิงให้นมบุตรที่มีระดับ potassium ในเลือดที่ปกติ พบว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อทารก อย่างไรก็ตามหากหญิงที่ให้นมบุตรมีภาวะ potassium ในเลือดสูง อาจส่งผลทำให้มีความเข้มข้นของ potassium ในน้ำนมสูงขึ้น ควรมีการติดตามอาการทางระบบทางเดินอาหารของทารกที่ดื่มนมมารดา และติดตามระดับ potassium ในเลือดของทารก[4] ดังนั้นหญิงให้นมบุตรที่จำเป็นต้องได้รับยาที่มีส่วนประกอบของ potassium citrate ควรมีการตรวจระดับของ potassium ในเลือดก่อนมีการใช้ยา หากต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานาน ควรมีการตรวจติดตามระดับ potassium ในเลือดของมารดา เพื่อระวังภาวะที่มีระดับ potassium ในเลือดสูงจนอาจส่งผลต่าทารกที่ดื่มนมมารดา
เอกสารอ้างอิง
1. Ping AH at el.MIMS Drug Reference. 27th edition. Thailand:Ben Yeo; 2015: 660-1
2. อนุกรรมการพิจารณาวางแนวทางการตรวจรักษาโรคทางเดินปัสสาวะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย). แนวทางการตรวจรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ[อินเตอร์เน็ต].สิงหาคม 2541 [วันที่สืบค้น 8 พ.ค. 2560]. สืบค้นจาก: http://110.164.51.229/bcnuold/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A/550_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7.pdf
3. UpToDate. Uric acid nephrolithiasis [Internet]. 2017 [cited 2017 Apr 8]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/uric-acid-nephrolithiasis?source=see_link#H5
4. Biggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation, 9th edition. New York: Wolters Kluwer Lippincott Williams&Wilkins; 2011: 1194
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : uralyt-u, potassium citrate, lactation. Breast-fee

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved