ผู้ป่วยกิน PTU แล้วขมคอมากมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

[5 เมษายน 2560 : 15:13:54]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยกิน PTU แล้วขมคอมากมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ที่รพ. ผมมีการให้ omeprazole + Domperidone ไม่ทราบว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ครับ
จาก กิตติพัฒน์ kit...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.5xxx.xxx ]

[18 พ.ค. 60 : 13:48:48] นศภ.ธีมาพร คันธาวัตร์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผลข้างเคียงของยา Propylthiouracil ที่เกี่ยวกับการรบกวนการรับรส จัดอยู่ในประเภท Minor Side Effects ที่ไม่ทราบความถี่ของการเกิด ได้แก่อาการ Ageusia[1,2,3,4] , dysgeusia[1,2,4] , Hypogeusia[2,4]

สำหรับลักษณะการเกิด Drug-induced taste disturbance ที่พบในยา propylthiouracil มี 3 ประเภท คือ[4]
1). Ageusia: สูญเสียการรับรสอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ใน 4 รส (เค็ม, หวาน, เปรี้ยว และขม) แต่พบได้น้อยมาก
2). Hypogeusia: มีการเพิ่ม taste threshold ทำให้การรับรู้รสชาติต่ำลง
3). Dysgeusia: การรับรู้รสเปลี่ยนแปลงไป (เช่น รับรสเด่นในรส หวาน, ขม, เค็ม หรือmetallic taste).

อาการขมคอของผู้ป่วย หากหมายถึงการรับรสขมเด่นขึ้น อาจเข้าได้กับอาการ Dysgeusia กลไกที่คาดว่าเป็นสาเหตุของยา propylthiouracil คือมีหมู่ sulfhydryl ทำให้มีการเพิ่มการกำจัด zinc ด้วยวิธี chelation[2] การขาด Zinc มีความเกี่ยวข้องกับการรบกวนการรับรส เนื่องจากมีการศึกษาหนึ่งรายงานว่า ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งที่เกิด drug-induced taste disturbances มีระดับของ zinc ลดลง[4]

แนวทางการรักษาอาการ dysgeusia โดยทั่วไปแนะนำดังนี้
1) เทคนิคการ Masking[4] เช่น breath mints หมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล Lozengesที่ประกอบด้วยยาชาเฉพาะที่
2) การให้ zinc เสริม แต่พบว่าผลการตอบสนองมีความแปรปรวนและอาจได้ผลน้อย มีข้อมูลพบว่าการรักษาด้วย routine zinc sulfate therapy ในผู้ป่วยที่มีการรับรสและกลิ่นผิดปกติ ร้อยละ 94 ไม่ได้ผล[2]
3) การปรับลดขนาดยาที่เป็นสาเหตุ หรือเปลี่ยนเป็นยาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน[2,4,5] แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของยา propylthiouracil ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ methimazole ได้ เนื่องจากยา methimazole ทำให้เกิด ageusia[3,4] , hypogeusia[4], dysgeusia[4] ได้เช่นกัน

จากการสืบค้นข้อมูลการรักษาอาการ dysgeusia ที่มีสาเหตุจากยา Propylthiouracil ไม่มีข้อมูลเฉพาะ ดังนั้นการแก้ไขอาจทำตามแนวทางทั่วไปที่ระบุข้างต้น ส่วนข้อมูลการใช้ omeprazole + domperidone ในการรักษาอาการ dysgeusia (ภาวะรับรสขมเด่น) พบข้อมูลไม่ชัดเจน มีข้อมูลแหล่งเดียวกล่าวถึงการใช้ยา ranitidine หรือ omeprazole ในการรักษาภาวะ dysgeusia ในผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากภาวะของโรค gastric reflux ไม่มีรายละเอียดการใช้ยาและประสิทธิภาพในการรักษา[6]
เอกสารอ้างอิง
1. UpToDate. Propylthiouracil: Drug information [Internet]. 2017 [cited 2017 May 11]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/propylthiouracil-drug-information?source=search_result&search=PTU&selectedTitle=1~53
2. Ackerman BH, Kasbekar N. Disturbances of taste and smell induced by drugs.
Pharmacother 1997; 17:482-96.
3. Jayakaran TG. The Effect of Drugs in the Oral Cavity - A Review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research [Internet]. 2014 [cited 2017 May 11]; Vol.6 (2), 89-96. Available from:http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol6issue02/jpsr06021406.pdf
4. Giudice M. Taste disturbances linked to drug use. Canadian Pharmacists Journal [Internet]. 2006 [cited 2017 May 11]; Vol. 139(2). Available from: http://www.exodontia.info/files/CPJ_2006._Taste_disturbances_linked_to_drug_use.pdf
5. Hershman JM. Perspectivepropylthiouracil is an old but still useful drug. American thyroid association [Internet]. 2011 APRIL [cited 2017 May 11]; Vol. 23(4). Available from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/publications/clinthy/volume23/issue4/clinthy_v234_2_4.pdf
6. UpToDate. Evaluation and treatment of taste and smell disorders [Internet]. 2015 [cited 2017 May 11]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-treatment-of-taste-and-smell-disorders?source=machineLearning&search=dysgeusia&selectedTitle=1~150§ionRank=1&anchor=H18#H18

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Internet : Primary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : PTU, propylthiouracil, taste, bitter taste, dysgeu

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved