Clindamycin eye drop ที่เตรียมเองในโรงพยาบาล เก็บได้กี่วัน

[24 เมษายน 2560 : 11:11:10]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าClindamycin eye drop ที่เตรียมองในโรงพยาบาล เก็บได้กี่วัน เนื่องจากตอนนี้โรงพยาบาลยึด7 วันเป็นหลักแต่ต้องเตรียมบ่อยมาก
จาก กรวิชญ์ kor...
นักศึกษา โรงพยาบาล
- ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 49.229.2xxx.xxx ]

[10 มิ.ย. 60 : 14:39:49] นศภ.ธีมาพร คันธาวัตร์ / รศ. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 10.147.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการสืบค้นข้อมูลการเตรียมตำรับยา Clindamycin eye drop จากทั้งหนังสือและฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่
เภสัชตำรับโรงพยาบาล พ.ศ. 2549 Handbook of Extemporaneous Preparation ปี 2010
เภสัชตำรับออนไลน์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2014 เป็นต้น

พบข้อมูลการเตรียมสูตรตำรับ Fortified Clindamycin 50 mg/ml eye drop ของโรงพยาบาลบางละมุงเพียงแห่งเดียว
โดยสูตรตำรับประกอบด้วยยา Clindamycin 600 mg/4 ml จำนวน 1 vial และ สารละลาย Balanced salt solution
(BSS) จำนวน 10 ml เตรียมตำรับโดยการผสมยา Clindamycin จำนวน 3.3 ml กับ BSS จำนวน 6.7 ml จากนั้นเขย่าให้เข้ากัน
บรรจุในขวดยาหยอดตาปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ยามีความคงตัว 7 วัน[1]

ข้อมูลด้านความคงตัวของยา clindamycin พบว่า ยาสามารถสลายตัวโดยการเกิดปฏิกิริยา Oxidation ได้[2] นอกจากนี้โครงสร้างของยา
ไม่มีหมู่ chromophores จึงตอบสนองต่อแสง UV น้อย[2,3] และไม่มีหมู่ functional groups ที่สามารถ
เกิดปฏิกิริยา hydrolysis ในสิ่งแวดล้อมได้[3]

จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับข้อมูลความคงตัวของสูตรตำรับยาเตรียมต้องได้มาจากการศึกษาวิจัย ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาล
อาจมีสูตรตำรับที่ต่างกัน ดังนั้นความคงตัวของตำรับยา Clindamycin eye drop จึงขึ้นอยู่กับสูตรตำรับของโรงพยาบาล
ซึ่งต้องมีข้อมูลวิจัยจำเพาะของสูตรนั้นมารองรับ

เอกสารอ้างอิง


1. โรงพยาบาลบางละมุง. ตำรับ Fortified Clindamycin 50 mg/ml eye drop [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560].
เข้าถึงได้จาก: http://www.ninerx.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=2708.0;attach=5133.
2. Oxidation study of Clindamycin and its related esters in their Pharmaceutical
dosage forms by HPLC and LC-MS [Internet]. [cited 2017 June 10]. Available form:
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/67457/15/15_chapter%206.pdf
3. Pubchem. Clindamycin [Internet]. [cited 2017 June 10]. Available form:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/clindamycin#section=Mechanism-of-Action

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : clindamycin, clindamycin eye drop, ophthalmic

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved