Viartril S

[18 พฤษภาคม 2560 : 15:14:59]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Viartril S ยานี้ต้องทานทุกวันไหมครับ วันเว้นวันได้ไหม เหตุใดข้าราชการบำนาญไม่สามารถเบิกการรักษาได้ต้องมีการเว้นระยะครับ
จาก มานิต man...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางราชการ
จุฬาฯ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 58.9.133xxx.xxx ]

[16 มิ.ย. 60 : 15:32:40] นศภ.ธีมาพร คันธาวัตร์/ ผศ. ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Viartril-S® มีชื่อสามัญทางยา คือกลูโคซามีน ซัลเฟต มีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแคปซูล (250 mg, 500 mg) รูปแบบผงชงน้ำดื่ม (1,500 mg) และรูปแบบยาฉีด (400 mg ผสม lidocaine HCl 10 mg) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม[1,2] สำหรับแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทย ให้ใช้ยากลูโคซามีน ซัลเฟต 1500 มก.ต่อวันในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง (grade 2-3) รักษาผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการปวดข้อหลังจากได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยาและยาแก้ปวด และใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการใช้ยา Non-selective NSAIDs และ COX-2 inhibitors[3] แต่แนวทางการรักษาในบางประเทศไม่แนะนำให้ใช้กลูโคซามีน ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม[4] ยาในกลุ่มนี้อออกฤทธิ์ช้า ในช่วง 1-2 เดือนแรกควรใช้ควบคู่กับยาแก้ปวด เมื่ออาการดีขึ้นให้ลดหรือหยุดยาแก้ปวด แต่ถ้าหลังจากใช้กลูโคซามีนไปนานเกิน 3 เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรหยุดกลูโคซามีน[3]

ยากลูโคซามีน ซัลเฟต ไม่จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นควรให้ ทำการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพ glucosamine sulfate ในประเทศไทยก่อน[5] จึงมีแนวทางกำกับการใช้ยากลูโคซามีนในผู้ป่วยบางกลุ่ม และกำกับเงื่อนไขการสั่งใช้ยาไว้ให้ใช้ในผู้ป่วยอายุ 56 ปีขึ้นไป ใช้ยากลุ่มนี้ติดต่อกันได้แต่ต้องมีการประเมินอาการภายใน 3 เดือน หากอาการของผู้ป่วยไม่ทุเลาหรือกลับต้องการยาต้านการอักเสบและ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิมโดยตลอดให้ถือว่ายานี้ไม่ได้ผลและให้หยุดการใช้ยา หากผู้ป่วยใช้แล้วมีอาการดีขึ้นอาจให้ยานี้ต่อได้และหยุดการใช้ยาในเดือนที่ 6 หลังจากนั้นให้เฝ้าดูอาการของผู้ป่วย หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนกับก่อนการใช้ยากลุ่มนี้ อาจพิจารณากลับใช้ยากลุ่มนี้ได้อีก แต่ต้องทำภายหลังมีการหยุดใช้ยาไปแล้ว 3 เดือน และต้องประเมินผลการใช้ใหม่เหมือนเมื่อเริ่มต้นใช้ยากลุ่มนี้ โดยแพทย์ผู้สามารถสั่งการรักษาได้ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือสาขาออร์โธปิดิกส์เท่านั้น[6] ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ถามพบว่าแพทย์มีการเว้นระยะของการใช้ยากลูโคซามีน
เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand. MIMS. 127thed. Viartril-S. Thailand; 2012
2. Clinicalkey. Glucosamine [Internet]. 2017 [cited 2017 May 22]. Available from: https://www.clinicalkey.com/#!/content/drug_monograph/6-s2.0-2226?scrollTo=%23Indications
3. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)[อินเทอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-OA-knee.pdf
4. National Institute for Health and Care Excellence. Osteoarthritis: care and management [Internet]. 2017 [cited 2017 May 22]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg177/chapter/1-Recommendations#pharmacological-management
5. กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา. บัญชียาหลักแห่งชาติ [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 19 พ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=glucosamine+sulphate
6. กระทรวงการคลัง. แนวทางกำกับการใช้ยากลูโคซามีนของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.4591_1_BCS_1_pdf
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet : Primary Reference : Secondary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Glucosamine sulfate, osteoarthritis

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved