ยา Sirdalud (Tizanidine) มีขายตามร้านขายยาทั่วไปไหมครับ

[29 พฤษภาคม 2560 : 21:09:40]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เคยไปหาหมอจ่ายยา Sirdalud มาให้ทานพบว่ามีอาการง่วงและทำให้หลับง่ายขึ้น ตอนนี้มีอาการนอนไม่หลับเลยอยากหายา Sirdalud มาทานอีกไม่ทราบว่าสามารถหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้ไหมครับ หรือต้องไปแพทย์สั่งเท่านั้น
จาก H. sor...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางเอกชน
็Home กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 125.24.1xxx.xxx ]

[8 มิ.ย. 60 : 9:05:06] นศภ.ธีมาพร คันธาวัตร์ /รศ. ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Sirdalud® มีชื่อสามัญทางยาว่า tizanidine HCl เป็นยาในกลุ่มคลายกล้ามเนื้อ[1] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูกสันหลังหรือใช้หลังจากการผ่าตัด และรักษาภาวะหดเกร็งกล้ามเนื้อจากโรคทางระบบประสาท[1,2,3] ซึ่งสงวนการใช้ยาสำหรับบรรเทาภาวะหดเกร็งกล้ามเนื้อที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันและใช้ยาเมื่อมีเหตุจำเป็น[2]

บริหารยาโดยรับประทานยาขณะท้องว่าง เริ่มต้นที่ขนาดยา 2 มก.สูงสุดวันละ 3 ครั้ง (ระยะห่าง 6-8 ชั่วโมง) รับประทานยาเมื่อมีภาวะหดเกร็งกล้ามเนื้อ หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ปรับเพิ่มขนาดยา 2-4 มก. /วัน จนบรรเทาอาการได้ (optimal effect) โดยเว้นช่วงเวลาในการเพิ่มขนาดยาให้ห่างจากการรับประทานยาครั้งล่าสุดอย่างน้อย 1-4 วัน รับประทานยาไม่เกิน 36 มก. /วัน หากต้องการหยุดยา ค่อยๆปรับลดขนาดยาลงวันละ 2-4 มก.[2, 3]

ยา tizanidine มีกลไกการออกฤทธิ์คือ กระตุ้นการทำงานของ alpha-2 adrenergic receptors จึงเกิดยับยั้ง sensory afferents บริเวณ presynaptic และยับยั้งการปลดปล่อย glutamate ซึ่งเป็น excitatory amino acid บริเวณไขสันหลัง จึงทำให้เกิดผลข้างเคียงในการใช้ยา คือ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า ง่วงซึม อ่อนแรง และปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย เป็นต้น[1,2,4] เนื่องจากยามีการออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมากกว่าระบบกล้ามเนื้อ โดยไปรบกวนการสื่อสารระหว่างสมองกับไขสันหลัง ทำให้บรรเทาอาการปวด และเกิดอาการง่วงซึม ผู้ป่วยบางรายที่ใช้ยาในทางที่ผิดจะรับประทานยามากกว่าที่แพทย์กำหนดเพื่อเพิ่มผลของการง่วงซึม[5] จึงมักไม่พบการใช้ยาในทางที่ผิดในผู้ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยา สาเหตุของการติดยา tizanidine ส่วนใหญ่เกิดในผู้ที่ใช้ยามาเป็นระยะเวลานาน นำไปสู่การเกิดภาวะพึ่งพาทางด้านร่างกาย (physical dependency)[6] ดังนั้นแพทย์ควรสั่งใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง ในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการติดสารเสพติด หรือมีประวัติเคยใช้ยาในทางที่ผิดมาก่อน[7]

นอกจากนี้หากหยุดยาอย่างกะทันหันจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะถอนยา อาการที่เกิดขึ้นได้แก่ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อตึงตัวมาก ปวดเกร็งท้อง ปวดหัว นอนไม่หลับ เป็นต้น[2,5] จึงควรปรับลดขนาดยาช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่รับประทานยา กลุ่ม opioids ร่วมด้วย หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดสูง (20-28 มก./วัน) เป็นระยะเวลานาน (≥9 สัปดาห์)[2]

ยา tizanidine เป็นยาจำพวกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งออกฤทธิ์ที่ประสาทส่วนกลาง (Centrally acting muscle relaxants) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จัดยากลุ่มนี้อยู่ในประเภทยาอันตราย[1,8] ต้องควบคุมการจ่ายยาโดยเภสัชกร ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี ข)[1,9] แต่อย่างไรก็ตามยา tizanadine ไม่ได้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการนอนไม่หลับ จึงควรพิจารณาผลเสียที่จะได้รับก่อนการใช้ยา

เอกสารอ้างอิง


1. Ping NH, et al. MIMs Thailand. 143rd ed. Bangkok: TIMS (Thailand); 2016.160.
2. Tizanidine: Drug information. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate. 2017 [cited 2017June 5]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/tizanidine-drug-information?source=search_result&search=tizanidine&selectedTitle=1~28
3. Medscape. tizanidine (Rx) [Internet]. 2017 [cited 2017 June 7]. Available form: http
http://reference.medscape.com/drug/zanaflex-tizanidine-343071
4. Watanabe TK. Role of oral medications in spasticity management. PM R. 2009Sep; 1(9):839-41. doi: 10.1016/j.pmrj.2009.07.014. Review. PubMed PMID: 19769918.
5. G & G Holistic Addiction Treatment. Tizanidine Addiction & Abuse [Internet]. 2013 [cited 2017 June 5]. Available form: http://www.drugrehabreports.com/wp-content/uploads/2013/09/DRR-070-Tizanidine-Addiction-Abuse.pdf
6. AddictionSearch. Zanaflex addiction and abuse [Internet]. 2017 [cited 2017 June 7]. Available form: http://www.addictionsearch.com/treatment_articles/article/zanaflex-addiction-and-abuse_333.html
7. Reeves RR, Ladner ME, Perry CL, Burke RS, Laizer JT. Abuse of medications thattheoretically are without abuse potential. South Med J. 2015 Mar; 108(3):151-7.doi: 10.14423/SMJ.0000000000000256. Review. PubMed PMID: 25772048.
8. สำนักยา. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law021.asp
9. กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา. บัญชียาหลักแห่งชาติ [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/155#item-8914

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Primary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Tizanidine, abuse, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved