สอบถามเรื่องยา

[11 กรกฎาคม 2560 : 13:31:00]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ดิฉันแพ้ บรูเฟนค่ะ มีบัตรแพ้ยา แต่ตอนนี้ปวดเหงือก - ปวดฟัน แต่ทำงานอยู่ เลยว่าจะทาน Mefenamic acid สามารถทานได้ไหมค่ะ เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นยากลุ่มเดียวกัน กับ บรูเฟน ที่แพ้หรือไม่ค่ะ รบกวนตอบคำถามทีค่ะ
จาก น.ส.กนกภรณ์ เพ็งแจ่ม dc_...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
พนักงานบริษัท ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบยาที่ต้องระวังเมื่อใช้ร่วมกัน
IP [ 180.222.xxx.xxx ]

[28 ก.ค. 60 : 8:48:11] ตลก takol@gmail.com IP [ 171.5.31xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แพ้ Ibuprofen อาการเป็นอย่างไรคะ

[14 ส.ค. 60 : 17:36:42] นศภ. กนกวรรณ ศรัทธามนู/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย - IP [ 1.47.225xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal Anti-inflammatory drugs) หรือเรียกว่ายา กลุ่ม NSAID มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า cyclooxygenases (COX) ทำให้ลดการอักเสบและลดอาการปวดได้ ซึ่งเอนไซม์ COX มี 2 ประเภท คือ COX-1 และ COX-2 โดยยากลุ่ม NSAID แต่ละตัวจะมีความจำเพาะต่อการยับยั้งเอนไซม์ COX แต่ละชนิดที่ต่างกัน ซึ่งยากลุ่ม traditional NSAIDs ส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ยับยั้ง COX-1 ได้มาก ในขณะที่ยากลุ่มใหม่จะยับยั้ง COX-2 ได้มาก [1,2] นอกจากนี้ยากลุ่ม NSAID แต่ละตัวยังมีโครงทางเคมีที่ต่างกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มของยา NSAIDs ตามโครงสร้างทางเคมีได้ 7 กลุ่ม ดังนี้ [1]
1. กลุ่ม salicyclic acid เช่น aspirin, diflunisal
2. กลุ่ม para-aminophenol ได้แก่ paracetamol
3. กลุ่ม acetic acid เช่น diclofenac, ketorolac, indomethacin, sulindac
4. กลุ่ม fenamic acid เช่น mefenamic acid
5. กลุ่ม propionic acid เช่น ibuprofen, naproxen, ketoprofen, fenoprofen
6. กลุ่ม enolic acid เช่น piroxicam, meloxicam
7. กลุ่ม diaryl heterocyclic หรือยากลุ่ม NSAIDs ที่ยับยั้ง COX-2 เช่น celecoxib, etoricoxib
การแพ้ยาในกลุ่ม NSAIDs มีหลายประเภทซึ่งต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยร่วมกัน เช่นระยะเวลาที่เริ่มเกิดอาการแพ้ยา ลักษณะของอาการแพ้ยา โรคร่วมของผู้ที่แพ้ยา ประวัติการได้รับยาในกลุ่ม NSAID เป็นต้น แต่สามารถแบ่งการแพ้ยากลุ่ม NSAID ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามกลไกการเกิดการแพ้ยา ดังนี้ [2-5]
1. การแพ้ยาจริง คือการแพ้ยาที่เกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีของยา ดังนั้นผู้ที่แพ้ยาจริงจะแพ้ยาเพียงตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่ม NSAID หรืออาจแพ้ยาหลายตัวในกลุ่ม NSAID ที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกัน
2. การแพ้ยาเทียม คือการแพ้ยาที่ไม่ได้เกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่เกิดจากกลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ยับยั้งเอนไซม์ COX-1 ซึ่งยาในกลุ่ม NSAID ทุกตัวสามารถยับยั้งเอนไซม์ COX-1 ได้ ดังนั้นผู้ที่แพ้ยาเทียมอาจแพ้ยาในกลุ่ม NSAID ชนิดที่ยับยั้ง COX-1 ได้มาก

จากคำถามหากแพ้ยา ibuprofen แล้วจะแพ้ยา mefenamic acid หรือไม่ เนื่องจากยา ibuprofen และยา mefenamic acid จัดเป็นยากลุ่ม NSAIDs ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง COX-1 ได้มากเหมือนกัน แต่มีโครงสร้างทางเคมีที่ต่างกัน คือ ยา ibuprofen อยู่ในกลุ่ม propionic acid ส่วนยา mefenamic acid อยู่ในกลุ่ม fenamic acid [1] ซึ่งผู้ที่แพ้ยา ibuprofen จะแพ้ยา mefenamic acid หรือไม่ขึ้นอยู่กับกลไกการเกิดแพ้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยต้องประเมินจากประวัติการได้รับยาในกลุ่ม NSAID ของผู้ป่วย ดังนี้ [2-5]
- กรณีแพ้ยา ibuprofen แต่เคยได้รับยาอื่นในกลุ่ม NSAIDs ที่โครงสร้างทางเคมีต่างกันแล้วไม่เกิดการแพ้ เช่นยา diclofenac, piroxicam เป็นต้น การแพ้ดังกล่าวน่าจะเป็นการแพ้ยาจริง (แพ้เนื่องจากโครงสร้างยา) ดังนั้นการได้รับยา mefenamic acid ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีต่างจากยา ibuprofen จะมีโอกาสแพ้ข้ามกันน้อย จึงอาจใช้ยา mefenamic acid ได้ [2-5]
- กรณีแพ้ยา ibuprofen และแพ้ยาอื่นในกลุ่ม NSAIDs ที่โครงสร้างทางเคมีต่างกันด้วย การแพ้ดังกล่าวน่าจะเป็นการแพ้ยาเทียม (แพ้เนื่องจากการยับยั้ง COX-1) ดังนั้นการได้รับยา mefenamic acid ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX-1 เหมือนกับยา ibuprofen จะมีโอกาสแพ้ข้ามกันมาก จึงไม่ควรใช้ยา mefenamic acid [2-5] อาจพิจารณาใช้ยา NSAID ที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง COX-2 แทน เช่น celecoxib, etoricoxib เป็นต้น เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาพบว่าเกิดการแพ้ยาข้ามกันน้อย [2-8] หรือหากอาการปวดไม่มากหรือไม่ต้องการฤทธิ์ต้านการอักเสบ อาจใช้ยา paracetamol ในการบรรเทาอาการปวดได้ เนื่องจากยา paracetamol ออกฤทธิ์ยับยั้ง COX-1 อย่างอ่อน [2]
- กรณีแพ้ยา ibuprofen แต่ไม่เคยมีประวัติการใช้ยาอื่นในกลุ่ม NSAIDs เลย ไม่สามารถประเมินได้ว่าเกิดการแพ้ยาแบบใด แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม NSAID ทุกตัว [2-4]
สรุปหากแพ้ยา ibuprofen จะแพ้ยา mefenamic acid หรือไม่ ต้องประเมินจากประวัติการได้รับยากลุ่ม NSAID หากประเมินแล้วคาดว่าเป็นการแพ้ยาจริงโอกาสแพ้ยา mefenamic acid จะมีน้อย และหากประเมินแล้วคาดว่าเป็นการแพ้ยาเทียมโอกาสแพ้ยา mefenamic acid จะมีสูง อาจเลือกยาบรรเทาอาการปวดชนิดที่ออกฤทธิ์ยับยั้งต่อ COX-1 น้อย เช่น ยา paracetamol หรือ ยากลุ่มยับยั้ง COX-2 เช่น ยา celecoxib, etoricoxib เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกรณีปวดฟันหรือปวดเหงือก การรับประทานยากลุ่ม NSAIDs เป็นเพียงการบรรเทาอาการปวดไม่ใช่การรักษาสาเหตุ จึงควรพบทันตแพทย์เพื่อประเมินสาเหตุของการปวดและทำการรักษาต่อไป [9]
เอกสารอ้างอิง
1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, eds. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of therapeutics. 12th edition. New York: The McGraw-Hill Medical; 2016: p.959-89.
2. Simon RA. NSAIDs (including aspirin): Allergic and pseudoallergic reactions. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on July 22, 2017.)
3. Ortega N, Doña I, Moreno E, Audicana MT, Barasona MJ, Berges-Gimeno MP, et al. Practical Guidelines for Diagnosing Hypersensitivity Reactions to Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. J Investig Allergol Clin Immunol 2014; Vol. 24(5): 308-323.
4. Torres MJ, Barrionuevo E, Kowalski M, Blanca M. Hypersensitivity Reactions to Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. Immunol Allergy Clin N Am 34 (2014) 507–524.
5. Kowalski ML, Makowska JS. Seven Steps to the Diagnosis of NSAIDs Hypersensitivity: How to Apply a New Classification in Real Practice?. Allergy Asthma Immunol Res. 2015 July; 7(4):312-320.
6. Morales DR, Lipworth BJ, Guthrie B, Jackson C, Donnan PT, Santiago VH. Safety risks for patients with aspirin-exacerbated respiratory disease after acute exposure to selective nonsteroidal anti-inflammatory drugs and COX-2 inhibitors: Meta-analysis of controlled clinical trials. J Allergy Clin Immunol. 2014 Jul; 134(1):40-5.
7. Borges MS, Fonseca FC, Hulett AC. Safety of etoricoxib, a new cyclooxygenase 2 inhibitor, in patients with nonsteroidal anti-inflammatory drug–induced urticaria and angioedema. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005; 95:154–158.
8. Weberschock TB, Müller SM, Boehncke S, Boehncke WH. Tolerance to coxibs in patients with intolerance to non-steroidal anti-infammatory drugs (NSAIDs): a systematic structured review of the literature. Arch Dermatol Res (2007) 299:169–175.
9. American Association of Endodontists (AAE). Tooth Pain. 2017;[1 screen]. Available at: http://www.aae.org/patients/symptoms/tooth-pain.aspx. Accessed on 18th July 18, 2017.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : NSAIDS allergy

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved