อยากทราบว่า alprotadil กับ alprotadil vr มีข้อบ่งใช้ต่างกันไหมคะ

[20 กรกฎาคม 2560 : 13:23:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
-
จาก อภิรดี api...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
สุวรรณวุฒิ กาฬสินธุ์
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ
IP [ 61.19.22xxx.xxx ]

[14 ส.ค. 60 : 17:30:05] นศภ.กนกวรรณ ศรัทธามนู/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 1.47.225xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Alprostadil เป็นชื่อสามัญของยา Prostin VR®, Caverject®, Edex® และ Muse® [1-3] ไม่มี alprostadil VR ทั้งในชื่อสามัญและชื่อการค้า
Alprostadil เป็นยากลุ่ม prostaglandin E มีกลไกการออกฤทธิ์โดยขยายเส้นเลือด carvernosal arteries ทำให้กล้ามเนื้อ trabecular คลายตัว จึงเกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย และออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของเส้นเลือด ductus arteriosus ในทารกแรกเกิดคลายตัว จึงใช้ในการรักษาทารกโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิดที่ต้องอาศัยการเปิดของเส้นเลือด ductus arteriosus [1-4] (ductus arteriosus dependent congenital heart disease) [1]
Alprostadil ที่ผลิตในรูปแบบยามี 2 ประเภท ที่มีข้อบ่งใช้ต่างกัน คือ
1. ข้อบ่งใช้ในการรักษา ductus arteriosus dependent congenital heart disease
ยาที่ผลิตมาสำหรับข้อบ่งใช้นี้มีชื่อการค้าว่า Prostin VR® เป็นยารูปแบบสารละลายสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ [1-3] ขนาดยา 500 mcg/ml [1-2]
2. ข้อบ่งใช้ในการรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ยาที่ผลิตมาสำหรับข้อบ่งใช้นี้มีหลายชื่อการค้า ยารูปแบบผงแห้งสำหรับฉีดเข้าองคชาติ (intracavernosal) ได้แก่ ยาที่มีชื่อการค้าว่า Caverject® และ Edex® ซึ่งมาพร้อมอุปกรณ์ผสมสำเร็จรูป [1-3] ขนาด 10 และ 20 mcg [1-2] และยาที่มีชื่อการค้าว่า Muse® เป็นยารูปแบบเม็ดสอดทางท่อปัสสาวะเพศชาย (urethral) [1-3] ขนาด 125, 250, 500, 1,000 mcg [1-2] นอกจากนี้ Caverject ® มีข้อบ่งใช้ในการวินิจฉัยการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย [1]
ดังนั้นจากที่ผู้ถามถามว่า “alprotadil กับ alprotadil vr มีข้อบ่งใช้ต่างกันอย่างไร” น่าจะหมายถึง ความแตกต่างของข้อบ่งใช้ระหว่างยา alprostadil ชื่อการค้า Prostin VR® กับยา alprostadil ในชื่อการค้าอื่น ซึ่งสรุปได้ว่า
- Prostin VR® มีข้อบ่งใช้ในการรักษา ductus arteriosus dependent congenital heart disease [1-4]
- Caverject Impulse®, Edex®, Muse® มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ [1-4]
เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy GK. AHFS drug information. Maryland; American Society Of Health-System Pharmacists; 2016: Alprostadil: p. 1939-45.
2. Dana WJ, Fuller MA, Goldman MP, Golembiewski JA, Gonzales JP, Lowe JF, et al. editors. Drug information handbook. 25th edition. Ohio. Lexi-Comp; 2016. Alprostadil: p. 89-90.
3. MIMS Thailand. FBC. 2017; [1 screen]. Available at http://www.mims.com/thailand/drug/info/alprostadil/?type=brief&mtype=generic. Accessed July 24, 2017.
4. National Center for Biotechnology Information. Prostaglandin E1. [1 screen]. Available at: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/alprostadil#section=Biological-Half-Life. Accessed July 24, 2017.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : alprostadil

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved