ยาพ่นจมูก Oxymetazoline

[2 สิงหาคม 2560 : 17:33:12]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ขอสอบถาม ยาพ่นจมูก Oxymetazoline สามารถพ่นต่อเนื่องได้กี่วัน และหลังเปิดใช้เก็บไว้ได้นานกี่เดือนครับ
จาก ศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน pro...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ร้านขายยา เชียงราย
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 159.192.xxx.xxx ]

[4 ต.ค. 60 : 10:57:51] นศภ. นทกัญ ยอดรัตน์ / รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ - IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Nasal spray oxymetazoline มีชื่อการค้าที่ใช้ในประเทศไทยคือ Feenoze, Metzodin, Pernazene
ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะประกอบไปด้วย 0.05% oxymetazoline HCl

มีข้อบ่งใช้สำหรับ บรรเทาอาการคัดจมูก[1]

ข้อควรระวังในการใช้[2]
- ไม่ควรใช้ oxymetazoline ติดต่อกันเกิน 3 วัน
(ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้ติดต่อกันเกิน 10 วัน ทำให้เพิ่มการเกิด Rebound effect ทำให้มีอาการจมูกอักเสบ บวม แดง มีน้ำมูก เป็นต้น)

วิธีการเก็บรักษา[2]
- ไม่ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส
- ยามีอายุ 30 วัน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- กรณีที่ไม่เปิดใช้ ยามีอายุประมาณ 24 เดือน หรือ 2 ปี

เอกสารอ้างอิง
1. mims Thailand. Feenozer®. Mims [internet]. 2017 [cited 2017 October 1]. Available from
http://www.mims.com/thailand/drug/info/feenoze/?type=brief.
2. Summary Public Assessment Report non-generics. Oxymetazoline Dr. Max 0.5 mg/ml nasal spray Oxymetazoline hydrochloride.
Summary PAR – non-generics. 2015:1-14
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Oxymetazoline

[21 ต.ค. 60 : 0:17:49] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 113.53.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาพ่นจมูก (nasal spray) Oxymetazoline ใช้เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกที่มีสาเหตุจากโรคเยื่อจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ที่เกิดจากไข้หวัดหรือโรคภูมิแพ้ ขนาดยาในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไปคือ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี 0.05% oxymetazoline ฉีดพ่นจมูกครั้งละ 2-3 สเปรย์ วันละ 2 ครั้งนานติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน เนื่องจากการใช้ยาเกิน 3 วัน ทำให้เกิด rebound congestion[1] ซึ่ง เป็นภาวะที่มีการบวมของเยื่อบุจมูกอย่างรุนแรง สาเหตุของ rebound congestion มีการอธิบายไว้ว่า oxymetazoline ที่ใช้เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดนานจนทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน จนมีผลให้เกิดการทำลาย mucosa ภาวะ hyperemia จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งสารอาหารไปยัง mucosa นอกจากนี้อาจเกิดภาวะของ down-regulate ของ receptor ทำให้การตอบสนองของ adrenergic receptor ลดลง หรือเกิดจากการที่กระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือดเป็นเวลานานทำให้เกิดการหลั่ง norepinephrine ลดลงผ่านกลไก negative feedback ภาวะ rebound congestion ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมากขึ้น มีอาการ แหง ระคายเคืองจมูกและพบว่าเยื่อบุจมูกบวมมาก ดังนั้นไมควรใช้ยาติดต่อกันนานกว่า 3 วัน[2, 3]
อายุของยาหลังเปิดใช้ตามเกณฑ์การใช้ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ (nonsterile preparation) ภายหลังการเปิดใช้ ตามUSP 37 แนะนำให้ยาในรูปแบบยาใช้ภายนอกที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ หลังจากเปิดใช้ควรเก็บไว้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งยาพ่นจมูก Oxymetazoline เป็นยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ รูปแบบ nasal solution มีน้ำเป็นส่วนประกอบและเป็นยาใช้ภายนอก ดังนั้น จึงแนะนำว่าหลังจากเปิดใช้ควรเก็บไว้ไม่เกิน 30 วัน [4]

เอกสารอ้างอิง
1. Anderson PO. Oxymetazoline (nasal): Drug information. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com/contents/oxymetazoline-nasal-drug-information?source=search_. (Accessed on August 16, 2017).
2. Johnson DA, Hricik, JGB. The Pharmacology of a-Adrenergic Decongestants. Pharmacotherapy, 13. 1993; (6 Pt 2):110S-115S.
3. Ramey JT, Bailen E, Lockey RF. Rhinitis medicamentosa. J Investig Allergol Clin Immunol, 16. 2006; (3): 148-55.
4. 2014 U.S. Pharmacopoeia-National Formulary [USP 37 NF 32]. Volume 1. Rockville, Md: United States Pharmacopeial Convention, Inc; 2013. [795] Pharmaceutical compounding – nonsterile preparation; p. 403-408.เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Oxymetazoline nasal spray, Oxymetazoline nasal spr

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved