ถ้าหยุดทา Minoxidil แล้วกิน finasteride อย่างเดียวได้ป่าวครับ เพราะหยด ไมน๊อกมา 1 ปีแล้วรู้สึกผมขึ้น

[2 สิงหาคม 2560 : 17:44:35]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
พอดีถามในนี้ไม่มีใครตอบให้ครับ

<a href="https://pantip.com/topic/31425304">https://pantip.com/topic/31425304</a>
จาก สมหมาย gra...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บุคคลทั่วไป กระบี่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ
IP [ 216.144.xxx.xxx ]

[7 ส.ค. 60 : 12:55:27] ชนาะ chana@hotmail.com IP [ 180.180.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คุณไปตั้งกระทู้ในกระทู้เก่าของคนอื่น ใครจะไปตอบละ กระทู้มันตกไปตั้งแต่ปี 2556

[14 ม.ค. 61 : 18:38:38] นศภ.ณัฐพงศ์ พรหมรักษ์/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมร่วงในผู้ชาย (male pattern baldness) เป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ถูกกระตุ้นโดย androgens ภาวะนี้จะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรม การที่ผมบางลงอาจเริ่มเกิดได้ตั้งแต่อายุ 12-40 ปี และประมาณครึ่งหนึ่งจะมีการแสดงอาการก่อนอายุ 50 ปี โดยทั่วไปมักมีการร่นของผมเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณระหว่างขมับและศีรษะส่วนหน้า การร่วงของผมอาจเริ่มจากการ่นของผมเข้าไปลึกขึ้น ตามด้วยการร่วงบริเวณกระหม่อมและอาจร่วงทั่วทั้งบริเวณหนังศีรษะด้านบน[1,2]ผมร่วงในผู้ชาย (male pattern baldness) เป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ถูกกระตุ้นโดย androgens ภาวะนี้จะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรม การที่ผมบางลงอาจเริ่มเกิดได้ตั้งแต่อายุ 12-40 ปี และประมาณครึ่งหนึ่งจะมีการแสดงอาการก่อนอายุ 50 ปี โดยทั่วไปมักมีการร่นของผมเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณระหว่างขมับและศีรษะส่วนหน้า การร่วงของผมอาจเริ่มจากการ่นของผมเข้าไปลึกขึ้น ตามด้วยการร่วงบริเวณกระหม่อมและอาจร่วงทั่วทั้งบริเวณหนังศีรษะด้านบน[1,2]
วิธีการรักษา androgenetic alopecia มีหลายวิธี[1,2,3,4,5,6] เช่น
- การใช้ยาทา: minoxidil 2% หรือ 5%
- การใช้ยากิน: finasteride 1 มิลลิกรัม
- การศัลกรรม เช่น การปลูกผม
- Low-level laser treatment
- การใช้วิกผม
การรักษาผมร่วงในผู้ชายด้วยยาอาจเริ่มจากการใช้ยาเพียง 1 ชนิด และติดตามผลการรักษาอย่างน้อย 6-12 เดือนก่อนที่จะพิจารณาเปลี่ยนยาหรือใช้ยาอีกชนิดร่วมด้วย โดยยา minoxidil 2%-5% ในรูปแบบสารละลายจะใช้ทาครั้งละ 1 มิลลิลิตรวันละ 2 ครั้ง หรือ minoxidil 5% ในรูปแบบโฟมทาครั้งละครึ่งฝาวันละ 2 ครั้ง ส่วนยา finasteride จะรับประทานในขนาด 1 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง นอกจากนี้อาจใช้การเสริมความงามเข้ามาช่วยด้วยได้[4,5,6]
ยา finasteride เป็นยากลุ่ม 5-alpha reductase inhibitor โดยในขนาด 5 มิลลิกรัมจะใช้รักษาภาวะต่อมลูกหมากโต ส่วนภาวะผมร่วงในผู้ชายใช้ยาในขนาด 1 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง[6,7] ยา finasteride มีอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น สามารถทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรืออาจเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการหลั่งน้ำอสุจิได้[2,3,7]
จากการศึกษาแบบ open-label, randomized study ของ Khandpur และคณะ[8] ในผู้ชายที่ผมร่วงจากภาวะทางพันธุกรรมจำนวน 100 ราย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา finasteride แบบรับประทาน ในขนาด 1 มิลลิกรัมต่อวัน, 2% minoxidil แบบทาเฉพาะที่และ 2% ketoconazole shampoo ทั้งการใช้แบบเดี่ยวและการใช้ยาร่วมกัน โดยให้ประเมินตนเองและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากภาพถ่าย ซึ่งการประเมินตนเองจะใช้คะแนน 7 ระดับ (โดย -3 คือมีผมร่วงรุนแรง, -2 คือมีผมร่วงปานกลาง, -1 คือมีผมร่วงเล็กน้อย, 0 คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง, 1 คือดีขึ้นเล็กน้อย, 2 คือดีขึ้นปานกลาง และ 3 คือดีขึ้นมาก) ส่วนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจะใช้คะแนน 5 ระดับ (โดย -1 คือแย่ลง, 0 คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง, 1 คือดีขึ้นเล็กน้อย, 2 คือดีขึ้นปานกลาง และ 3 คือดีขึ้นมาก) ติดตามผลเป็นเวลา 1 ปี พบว่ากลุ่มที่ได้รับยา finasteride แบบเดี่ยวหรือได้รับยา finasteride ร่วมกับยา 2% minoxidil มีการเจริญเติบโตของผมมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยา 2% minoxidil อย่างเดียว โดยมีคะแนนการประเมินตนเองเท่ากับ 1.33, 2 และ 0.33 คะแนน ตามลำดับ (p<0.05)
อีกหนึ่งการศึกษาของ Hu และคณะ[9] ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ randomized, open-label ในผู้ชายชาวจีนที่มีภาวะผมร่วงจำนวน 450 ราย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยา finasteride แบบรับประทานในขนาด 1 มิลลิกรัมต่อวันและ 5% minoxidil แบบสารละลายสำหรับทาเฉพาะที่โดยใช้ 1 มิลลิลิตรวันละ 2 ครั้ง ทั้งการใช้แบบเดี่ยวและใช้ร่วมกัน ติดตามผลเป็นเวลา 1 ปี พบว่ากลุ่มที่ใช้ยา finasteride ร่วมกับยา 5% minoxidil มีอัตราการเจริญเติบโตของผมดีที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ยา finasteride แบบเดี่ยวและกลุ่มที่ใช้ยา 5% minoxidil แบบเดี่ยว โดยมีอัตราเท่ากับ 94.1%, 80.%, 59% ตามลำดับ (p<0.01)
โดยสรุป การรักษาภาวะผมบางควรประเมินผลหลังจากการใช้ยาไปแล้ว 6-12 เดือน ก่อนพิจารณาเปลี่ยนยาหรือใช้ยาร่วมกัน[5] ยา finasteride จัดเป็นยาอันตรายตามกฏหมายไทย[10] และการใช้ยาอาจมีอาการข้างเคียง เช่น เต้านมโต ความรู้สึกทางเพศลดลง การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรืออาจเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการหลั่งน้ำอสุจิได้[3,6] ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา

เอกสารอ้างอิง
1. Habif TP. Hair diseases. In: Habif TP. Clinical dermatology. 6th ed. China: Elsevier Inc. 2016; 923-59.
2. Patterson JW. Diseases of cutaneous appendages. In: Patterson JW. Weedon's skin pathology. 4th ed. China: Elsevier Inc. 2016; 457-507.e22.
3. Mounsey AL and Reed SW. Diagnosing and treating hair loss. Am Fam Physician. 2009 Aug 15;80(4):356-62.
4. Springer K, Brown M and Stulberg DL. Common hair loss disorders. Am Fam Physician. 2003 Jul 1;68(1):93-102.
5. BMJ best practice. Androgenic alopecia: treatment algorithm. http://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/223/treatment-algorithm#referencePop29 (accessed 8 January 2018).
6. Corbett AH, Dana WJ, Golembiewski JA, Gonzales JP, Johnson S, Lowe FJ, et al. Drug information handbook, 25th ed. United states, Lexi-Comp, Inc. 2016; 874-5, 1371-2.
7. Finasteride In: DRUGDEX® System [database on the internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2018 Jan 2]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/4821F3/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/45269F/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=finasteride&UserSearchTerm=finasteride&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#
8. Khandpur S, Suman M and Reddy BS. Comparative efficacy of various treatment regimens for androgenetic alopecia in men. J Dermatol. 2002 Aug;29(8):489-98.
9. Hu R, Xu F, Sheng Y, Qi S, Han Y, Miao Y and et al. Combined treatment with oral finasteride and topical minoxidil in male androgenetic alopecia: a randomized and comparative study in Chinese patients. Dermatol Ther. 2015 Sep-Oct;28(5):303-8.
10. MIMs Thailand. Propecia. https://www.mims.com/thailand/drug/info/propecia/ (accessed 10 January 2018).

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : minoxidil, finasteride, androgenetic alopecia

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved