intensity statin กับ อาการข้างเคียง และการเลือกใช้

[14 สิงหาคม 2560 : 17:46:24]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ปกติยากลุ่ม statin แบ่ง class ตามความสามารถในการลดระดับ LDL-C อยากทราบว่ายาในกลุ่ม statin แต่ละ class หรือแต่ละชนิดมีอาการข้างเคียงแตกต่างกันหรือไม่ และการที่หมอจะ step up ยากลุ่ม statin จาก low เป็น medium เป็น high intensity พิจารณาจากอะไร
จาก - -...
เภสัชกร โรงพยาบาล
- สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 1.47.225xxx.xxx ]

[14 ส.ค. 60 : 17:52:53] นศภ.กนกวรรณ ศรัทธามนู/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 1.47.225xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยากลุ่ม statin เป็นยาลดระดับไขมันในเลือด ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการเปลี่ยน HMG-CoA เป็น mavalonic acid ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้าง cholesterol ในร่างกายการแบ่งกลุ่มยา statin [1] สามารถแบ่งกลุ่มตามความสามารถในการลดระดับ LDL-C ได้ 3 กลุ่ม คือ [2]
1) High intensity statin หมายถึง ยากลุ่ม statin ที่สามารถลดระดับ LDL-C ได้ ≥ 50% ได้แก่ atorvastatin 40-80 mg และ rosuvastatin 20-40 mg
2) Moderate intensity statin หมายถึง ยากลุ่ม statin ที่สามารถลดระดับ LDL-C ได้ 30-49% ได้แก่atorvastatin 10-20 mg, rosuvastatin 5-10 mg, fluvastatin 40 mg, fluvastatin 80 mg (extended-release), lovastatin 40 mg, pitavastatin 2-4 mg, pravastatin 40-80 mg และ simvastatin 20-40 mg
3) Low intensity statin หมายถึง ยากลุ่ม statin ที่สามารถลดระดับ LDL-C ได้ < 30% ได้แก่ fluvastatin 20-40 mg, lovastatin 20 mg, pitavastatin 1 mg, pravastatin 10-20 mg และ simvastatin 10 mg
การรับประทานยากลุ่ม statin ในขนาดปกติ ผู้ป่วยจะสามารถทนต่อยาได้และเกิดอุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ต่ำ อาการข้างเคียงที่สำคัญของยากลุ่ม statin คือ อาการข้างเคียงต่อการทำงานของตับและอาการข้างเคียงต่อระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดยาที่ได้รับ [1, 3-5] แต่ไม่สัมพันธ์กับความสามารถในการลดระดับ LDL-C ของยา [1,3] ดังเช่นการศึกษาของ Alsheikh-Ali AA และคณะ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม statin จาก 16 การศึกษารูปแบบ randomized controlled trail เพื่อหานำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการลดระดับ LDL-C ของยากลุ่ม statin กับอัตราการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ และการเกิด rhabdomyosis ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการลดระดับ LDL-C ของยากลุ่ม statin ไม่สัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซม์ตับ (R2<0.001, p=0.91) และไม่สัมพันธ์กับการเกิด rhabdomyosis (R2=0.05, p=0.16) ขณะที่ขนาดยาของยากลุ่ม statin สัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซม์ตับ (p<0.001) [6]

การเปลี่ยนจากยาในกลุ่ม statin เดิมที่ใช้อยู่เป็นยา statin อื่นที่มีความสามารถในการลดระดับ LDL-C มากขึ้น (step up) จะพิจารณาจากการตอบสนองต่อยา statin ของผู้ป่วยแต่ละราย กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับยากลุ่ม high intensity statin ควรมีระดับ LDL-C ลดลงจากเดิม≥ 50%, moderate intensity statin ควรมีระดับ LDL-C ลดลงจากเดิม 30-49% และ low intensity statin ควรมีระดับ LDL-C ลดลงจากเดิม <30% หากผู้ป่วยไม่สามารถลดระดับ LDL-C ได้ตามที่ควร และให้ความร่วมมือในการรับประทานยาดี ปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมแล้ว อาจพิจารณา step up ได้ ส่วนผู้ป่วยที่กำลังได้รับยากลุ่ม high intensity statin อาจพิจารณาให้ยาลดระดับไขมันชนิดอื่นร่วมด้วย [2, 7]

เอกสารอ้างอิง
1. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, Merz CN, Blum CB, Eckel RH, et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults
2. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;129:S1-S45.
3. Talbert RL. Hyperlipidemia. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Weels BG, Posey LM, eds. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 9th ed. New York: The McGraw-Hill Companies; 2016: p. 301-11.
4. Rosenson RS. Statins: Actions, side effects, and administration. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate , Waltham, MA. (Accessed on July 26, 2017.)
5. Rosenson RS, Baker SK. Statin myopathy. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate , Waltham, MA. (Accessed on July 26, 2017.)
6. Alsheikh-Ali AA, Maddukuri PV, Han H, Karas RH. Effect of the Magnitude of Lipid Lowering on Risk of Elevated Liver Enzymes, Rhabdomyolysis, and Cancer Insights from Large Randomized Statin Trials. J Am Coll Cardiol. 2007 Jul 31; 50(5):409-18. Epub 2007 Jul 16.
7. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี: เอ-พลัส พริ้น;.2560: หน้า 9-13.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : intensity statins

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved