กาใช้ยา PPIs ในผู้ป่วยที่ได้รับ ASA

[29 สิงหาคม 2560 : 16:50:23]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง GI toxicity จากการใช้ยา NSAIDs ต่ำ และกำใช้ยา low dose aspirin แบบ long term เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors เพื่อป้องกันภาวะ GI toxicity จากการใช้ยา aspirin ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ครับ
จาก นักศึกษาเภสัชศาสตร์ oat...
นักศึกษา สถานศึกษา
- นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.7xxx.xxx ]

[3 ก.ย. 60 : 22:29:39] อัน aun@gmail.com IP [ 223.207.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
GI toxicity คืออะไร งง

[22 ธ.ค. 60 : 13:18:09] นศภ.ณัฐพงศ์ พรหมรักษ์/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Aspirin เป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่มีข้อบ่งใช้ในการ แก้ปวดลดไข้, revascularization, โรครูมาตอยด์, โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น สมองขาดเลือด (ischemic stroke), กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction), ภาวะเจ็บเค้นอกเรื้อรัง (chronic stable angina), โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (chronic coronary artery disease) ซึ่งการใช้ aspirin สำหรับการป้องกันในโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดมักจะใช้ยาในขนาดต่ำคือ 75-325 มิลลิกรัมต่อวันและมีการใช้เป็นระยะยาว แม้ว่าจะใช้ยา aspirin ในขนาดต่ำแต่อาการข้างเคียงที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนบน เช่น เกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหาร ก็มีความเสี่ยงในการเกิดได้ ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มขึ้นหากมีการเพิ่มขนาดยา[1,2,3] การเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารอาจเกิดจากการที่ aspirin สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin และ thromboxane A2 ได้ซึ่งมีผลทำให้ป้องกันการเกิดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดและการเกิดลิ่มเลือด นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เยื่อบุในกระเพาะอาหารเกิดความเสียหายได้อีกด้วย[4]
ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร ได้แก่ มีประวัติการเกิดแผลหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร, อายุมากกว่า 60 ปี, มีการใช้ยากลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ในขนาดสูง, มีการใช้ยา corticosteroids, มีการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่[2,4]
จากการศึกษาของ Mo และคณะ[5] ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งศึกษาแบบ meta-analysis เพื่อดูผลของยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) ต่อการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารจากการใช้ยา aspirin ในขนาด 75-325 มิลลิกรัมต่อวัน โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย 8,780 คน อายุระหว่าง 21-95 ปี ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารสูง โดยปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การมีแผลหรือมีประวัติของการมีแผลในกระเพาะอาหาร, อายุมากกว่า 60 ปี, ใช้ยา clopidogrel ร่วมด้วย จาก 10 การศึกษาแบบ randomized controlled trial ซึ่งยาในกลุ่ม PPIs ที่นำมาศึกษาใน 10 การศึกษา ได้แก่ omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, rabeprazole, pantoprazole ผลการศึกษาพบว่ายากลุ่ม PPIs สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลในทางเดินอาหารจากการใช้ยา aspirin ในขนาด 75-325 มิลลิกรัมต่อวันโดย odd ratio (OR) = 0.16; 95% confident interval (CI) อยู่ในช่วง 0.12-0.23 และสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารจากการใช้ยา aspirin ในขนาด 75-325 มิลลิกรัมต่อวันโดย OR = 0.27; 95% CI อยู่ในช่วง 0.16-0.43 เมื่อเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ ยาหลอก, gefarnate และ famotidine
สรุปได้ว่า แม้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารจากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ต่ำ แต่การใช้ยา aspirin เองก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้ยากลุ่ม PPIs สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารจากการใช้ยา aspirin ในขนาดต่ำได้

เอกสารอ้างอิง
1. Corbett AH, Dana WJ, Golembiewski JA, Gonzales JP, Johnson S, Lowe FJ, et al. Drug information handbook, 25th ed. United states, Lexi-Comp, Inc. 2016; 157-61.
2. Aspirin In: DRUGDEX® System [database on the internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2017 Dec 20]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/C24791/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/39DA05/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=aspirin&UserSearchTerm=aspirin&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#
3. Feldman M. NSAIDs (including aspirin): Secondary prevention of gastroduodenal toxicity. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc https://www.uptodate.com/contents/nsaids-including-aspirin-secondary-prevention-of-gastroduodenal-toxicity (Accessed on December 18, 2017.)
4. Törüner M. Aspirin and gastrointestinal toxicity. Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Dec;7 Suppl 2:27-30.
5. Mo C, Sun G, Lu ML, Zhang L, Wang YZ, Sun X and Yang YS. Proton pump inhibitors in prevention of low-dose aspirin-associated upper gastrointestinal injuries. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2015;21(17):5382-5392.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : low dose aspirin, proton pump inhibitors, GI toxic

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved