ยาไทรอยด์

[5 กันยายน 2560 : 11:08:04]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยารักษาภาวะ hyperthyroids ตัวใด สามารถใช้ในหญิง ให้นมบุตรได้ จำเป้นต้องนำทารกมาตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ไหม และตัวใดสามารถใช้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
จาก นายวิศิษฐ์ เหมาะทอง Wis...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.ตากใบ นราธิวาส
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 122.154.xxx.xxx ]

[5 ก.ย. 60 : 16:59:33] SinwisuthRx - IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/thy.2016.0457#_i61

[14 ธ.ค. 60 : 18:08:52] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Hyperthyroidism เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ เกิดการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ thyroxine (T4) หรือ triiodothyronine (T3) หรือทั้งสอง มากผิดปกติ ยาที่ใช้รักษาภาวะ hyperthyroid มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาใหม่ โดยยับยั้งการ coupling ของ monoiodotyrosine (MIT) และ diiodotyrosine (DIT) ในการสร้างฮอร์โมน T3 และ T4 ยาที่ใช้ ได้แก่ propylthiouracil (PTU) และ methimazole (MMI) [1]
การใช้ยารักษาภาวะ Hyperthyroid ในหญิงให้นมบุตรนั้น มีการศึกษาที่พบว่า ยา PTU และ MMI สามารถขับออกผ่านน้ำนมได้ในปริมาณที่น้อยและไม่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารกที่กินนมแม่ โดยปริมาณยา PTU เฉลี่ยที่ผ่านน้ำนม ในเวลา 4 ชั่วโมงคือ 99 mcg คิดเป็น 0.025% ของขนาดยาทั้งหมด [2, 3] ในขณะที่ปริมาณยา MMI เฉลี่ยที่ผ่านน้ำนมคือ ประมาณ 0.47% ของขนาดยาทั้งหมด [3] และมีการรายงานว่าแม่ที่ได้รับยา PTU 200 – 300 mg/วัน หรือ MMI 5 – 20 mg/วัน พบว่าไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารก [4, 5]
การใช้ยารักษาภาวะ Hyperthyroid ในหญิงตั้งครรภ์ พบว่ายา propylthiouracil (PTU) และ methimazole (MMI) ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม pregnancy category D ตามการแบ่งกลุ่มความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ของ FDA โดยจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง โดยมีรายงานการเกิด congenital defect ที่พบเช่น aplasia cutis, facial dysmorphism, choanal atresia และ esophageal atresia จะสัมพันธ์กับการใช้ยา MMI ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ แต่ไม่พบในยา PTU ดังนั้น American thyroid association แนะนำให้ใช้ยา PTU ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์แล้วเปลี่ยนมาใช้ยา MMI ในช่วงที่เหลือของการตั้งครรภ์ [2]
Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum 2017 ได้แนะนำการรักษาภาวะ Hyperthyroid ในหญิงให้นมบุตร โดยยากลุ่ม anti-thyroid ที่แนะนำคือ PTU และ MMI [6] แต่ควรเลือกใช้ยา PTU เพราะจากการศึกษาต่างๆพบว่า PTU เป็นยาที่ผ่านน้ำนมแม่ได้น้อยกว่า MMI เนื่องจาก PTU มีคุณสมบัติละลายน้ำได้น้อยกว่า MMI และจับกับ plasma proteins ได้ดีกว่า ทำให้ผ่านทางน้ำนมได้น้อยกว่า [2] โดยขนาดยาที่ใช้รักษาภาวะ Hyperthyroid ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร คือ Propylthiouracil (PTU) 50 – 300 mg/day (maximum dose 400 mg/day ) [6] และ Methimazole (MMI) 5 – 15 mg/day (maximum dose 20 mg/day ) [6] โดยสามารถใช้ยารักษาในขนาดต่ำไปพร้อมกับให้นมลูกได้หรืออาจพิจารณาเก็บน้ำนมก่อนที่จะรับประทานยามื้อต่อไป นอกจากนี้ทารกที่ดื่มนมแม่ควรมีการติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตในระหว่างที่ดื่มนมแม่
Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum 2017 ไม่ได้แนะนำให้ตรวจติดตามการทำงานของต่อมไทรอยด์ในทารกทุกราย เนื่องจากมีหลายการศึกษาที่ศึกษาการทำงานของต่อมไทรอยด์ในทารกที่ดื่มนมแม่ที่ได้รับยา MMI หรือ carbimazole (CM) พบว่า การทำงานของต่อมไทรอยด์ในทารกทุกรายปกติ แม้ว่าแม่ที่ได้รับยา MMI หรือ CM จะมีค่า TSH (Thyroid stimulating hormone) สูงขึ้น (TSH 19-102 mU/L) ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า ทารกอายุ 48 – 74 เดือน จำนวน 14 คน ที่ดื่มนมแม่ที่ได้รับยา MMI มีการเจริญเติบโตทางร่างกายและความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ไม่แตกต่างกับทารกที่ดื่มนมแม่ปกติ 17 คน [6] อย่างไรก็ตามหากพิจารณาว่าต้องตรวจในบางราย โดยให้ตรวจติดตามการทำงานของต่อมไทรอยด์ในทารกทุก 2, 4 และ 12 สัปดาห์หลังจากดื่มนมแม่ [2, 7]
โดยสรุป ยารักษาภาวะ hyperthyroid ที่สามารถใช้ได้ในหญิงให้นมบุตรคือคือ propylthiouracil และmethimazole ขนาดยาที่แนะนำคือ Propylthiouracil (PTU) 50 – 300 mg/day และ Methimazole (MMI) 5 – 15 mg/day โดยสามารถใช้ยารักษาในขนาดต่ำพร้อมกับให้นมลูกได้ โดยอาจพิจารณาเก็บน้ำนมก่อนที่จะรับประทานยามื้อต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการรักษาในทุกขั้นตอนควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจติดตามการทำงานของต่อมไทรอยด์ในทารกทุกราย อย่างไรก็ตามในบางรายหากแพทย์พิจารณาแล้วว่าควรตรวจติดตาม ให้ตรวจติดตามการทำงานของต่อมไทรอยด์ในทารกทุก 2, 4 และ 12 สัปดาห์หลังจากดื่มนมแม่

เอกสารอ้างอิง
1. Dipiro JT, ed. Pharmacotherapy a pathophysiologic approach. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2017. P.1185-93.
2. Micromedex MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2017. DRUGDEX® System, Propylthiouracil; [Cited 2017 Sep 7]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch#.
3. Briggs GG, Freeman RK. Drug in pregnancy and lactation. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2015. P.880-84, 1165-66.
4. Kampmann JP, Johansen K, Hansen JM, Helweg J. Propylthiouracil in human milk. Revision of a dogma. Lancet. 1980; 1(8171):736-7.
5. Azizi F. Effect of methimazole treatment of maternal thyrotoxicosis on thyroid function in breast-feeding infants. J Pediatr, 128. 1996; 6: 855-8.
6 Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, Brown RS, Chen H, Dosiou C, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid, 27. 3, 2017.
7 Micromedex MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2017. DRUGDEX® System, Methimazole; [Cited 2017 Sep 7]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch#.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Hyperthyroid in pregnancy and lactation, methimazo

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved