seretide evohaler กับ seretide accuhaler

[20 กันยายน 2560 : 21:44:39]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ายาพ่นที่เป็นชนิด evohaler กับ accuhaler มีข้อแตกต่าง ข้อดีหรือข้อเสียต่างกันอย่างไร accuhaler ต้องใช้แรงสูดมากกว่าจริงหรือไม่
จาก - -...
เภสัชกร โรงพยาบาล
- พัทลุง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 1.47.1.1xxx.xxx ]

[12 มี.ค. 61 : 15:17:53] นศภ. ซารีฟ สลามเต๊ะ/ รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล wantana.r@psu.ac.th IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Evohaler เป็นชื่อการค้าของอุปกรณ์สูดพ่นยาชนิด metered dose inhalers (MDI) ของบริษัท GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd. มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้ 4 ชนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้แก่ 1. Flixotide evohaler ประกอบด้วยตัวยา fluticasone propionate ขนาด 125 mcg/dose 2. Seretide evohaler ประกอบด้วยตัวยาสองตัวคือ Salmeterol xinafoate 25 mcg, fluticasone propionate 50, 125 หรือ 250 mcg/dose 3. Serevent evohaler ประกอบดัวยตัวยา Salmeterol xinafoate 25 mcg/dose และ 4. Ventolin evohaler ประกอบด้วยตัวยา Salbutamol sulfate 100 mcg/dose ซึ่งทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)1
Accuhaler เป็นชื่อการค้าของอุปกรณ์สูดพ่นยาชนิด dry powder inhalers (DPI) ของบริษัท GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd. มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้จำนวน 1 ชนิด คือ Seretide accuhaler ประกอบด้วยตัวยาสองตัวคือ Salmeterol xinafoate 50 mcg, fluticasone propionate 100, 250 หรือ 500 mcg/dose เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้องรังหรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)2
จากยา Seretide ซึ่งมีทั้งชนิด evohaler และ accuhaler นั้น ความแตกต่างแรกก็คือ evohaler เป็นชนิด MDI ในขณะที่ accuhaler เป็นชนิด DPI อีกทั้งขนาดยาใน accuhaler จะมีขนาดมากกว่า evohaler เป็นจำนวน 2 เท่าของทุกความแรงที่มีจำหน่ายในประเทศไทย1,2
Metered dose inhaler (MDI) เป็นเครื่องมือสูดพ่นยา ภายในบรรจุยาแขวนลอยอยู่ในก๊าซเหลว (liquefied gas) ในรูปแบบยาแขวนตะกอน (suspension) ตัวยาจะถูกฉีดพ่นออกมาผ่านหัวฉีดโดยอาศัยแรงดันจากก๊าซเหลวได้เป็นละอองฝอยของยาในปริมาณที่เท่ากันทุกครั้งของการกดพ่นยา ตัวยาจะถูกส่งเข้าสู่หลอดลมหรือปอดได้ต้องอาศัยการหายใจเข้าของผู้ใช้ยา ซึ่งสิ่งสำคัญของการใช้ยาชนิด MDI นี้คือต้องเขย่าหลอดยาก่อนใช้ยาทุกครั้งเพื่อให้ยาที่ผสมอยู่กับก๊าซเหลวในรูปแบบยาแขวนตะกอนกระจายตัวได้ดีในก๊าซเหลวนั้นก่อนพ่นยา ทั้งนี้ผู้ใช้ยาต้องหายใจเข้าแบบ “ช้า และ ลึก” หลังกดพ่นยาในทันทีเพื่อเพิ่มปริมาตรการหายใจ นั้นคือ การกดพ่นยาจะต้องสัมพันธ์กับการหายใจเข้าของผู้ใช้ยา ทำให้ยาถูกนำส่งไปยังปอดได้ หากการพ่นยาไม่สัมพันธ์กับการหายใจเข้า จะทำให้ละอองยาส่วนใหญ่ตกค้างอยู่ในช่องปากแทน ในกรณีที่ผู้ใช้ยาไม่สามารถหายใจเข้าให้สัมพันธ์กับการกดพ่นยาได้ อาจพิจารณาให้ใช้ร่วมกับ spacer เพื่อทำให้ยาถูกนำส่งไปยังปอดได้มากยิ่งขึ้น
Dry powder inhaler (DPI) เป็นเครื่องมือสูดพ่นยา ภายในบรรจุยาในรูปแบบผงแห้งผสมอยู่กับสารเพิ่มปริมาณอื่นๆ เช่น lactose เพื่อลดการเกาะกลุ่มของผงยา ทำให้ผงยาไหลได้ดี ไม่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนขณะสูดพ่น การใช้ยาชนิด DPI ไม่จำเป็นต้องพ่นยาให้สัมพันธ์กับการหายใจเหมือนชนิด MDI สิ่งสำคัญของการใช้ชนิด DPI นี้ก็คือการหายใจเข้าแบบ “เร็ว แรง ลึก” เพื่อให้ผงยาที่อาจเกาะกลุ่มอยู่กับสารเพิ่มปริมาณหลุดออกจากกัน และทำให้ยาเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนลึกได้ โดยอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ปอดอย่างน้อย 30-60 ลิตรต่อนาที แต่เนื่องจากยาที่บรรจุอยู่ภายในเป็นผงแห้ง จึงห้ามพ่นลมหายใจเข้าเครื่องสูดพ่น เพราะอาจจะทำให้ผงยาฟุ้งกระจาย และความชื้นจากลมหายใจทำให้ผงยาจับตัวเป็นก้อนได้ และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือห้ามทำความสะอาดเครื่องสูดพ่นชนิดนี้ด้วยน้ำเพราะจะทำให้ผงยาภายในเครื่องได้รับความชื้นและจับตัวกันเป็นก้อน ควรทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดเท่านั้น3.4
จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาชนิด MDI และ DPI ในผู้ป่วย asthma หรือ COPD พบว่า การใช้ยาชนิด DPI ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ง่ายกว่า เทคนิคการใช้ยาถูกต้องกว่า เมื่อเทียบกับชนิด MDI5 มีการทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Seretide ชนิด MDI และ DPI ในผู้ป่วย asthma หรือ COPD พบว่าการใช้ยา Seretide ขนาดยา fluticasone propionate 500 mcg ต่อวันชนิด MDI สามารถลดการเกิดอาการกำเริบของโรค (exacerbation) ได้มากกว่าชนิด DPI ในผู้ป่วย COPD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่การใช้ยา Seretide ขนาดยา fluticasone propionate 1,000 mcg ต่อวัน ทั้งชนิด MDI และ DPI สามารถลดการเกิดอาการกำเริบของโรค (exacerbation) ได้ไม่แตกต่างกัน6 และจากอีก 1 การศึกษาพบว่ายา Seretide ชนิด MDI ที่ใช้ร่วมกับ spacer มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มค่า FEV1.0 ในผู้ป่วยเด็กที่เป็น asthma ได้มากกว่าเมื่อเทียบยา Seretide ชนิด DPI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ7
สรุปความแตกต่างของยา evohaler และ accuhaler
Evohaler เป็นอุปกรณ์สูดพ่นยาชนิด MDI การกดพ่นยาต้องสัมพันธ์กับการหายใจเข้า มีเทคนิคการบริหารยายากกว่า แต่ใช้แรงในการสูดพ่นยาน้อยกว่า วิธีการทำความสะอาดสามารถใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดหรือใช้ผ้าแห้งเช็ดก็ได้
Accuhaler เป็นอุปกรณ์สูดพ่นยาชนิด DPI การกดพ่นยาไม่ต้องสัมพันธ์กับการหายใจเข้า มีเทคนิคการบริหารยาที่ง่ายกว่า แต่ต้องใช้แรงในการสูดพ่นยามากกว่า วิธีการทำความสะอาดต้องใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand. Evohaler. 2018;[1 screen]. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=evohaler. Accessed February 21, 2018.
2. MIMS Thailand. Accuhaler. 2018;[1 screen]. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=accuhaler. Accessed February 21, 2018.
3. Hess D, Dhand R. The use of inhaler devices in adults. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. Accessed February 21, 2018.
4. สุชาดา ชุติมาวรพันธ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, อภิฤดี เหมะจุฑา. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม. 2554:93-5.
5. Ramadan WH, Sarkis AT. Patterns of use of dry powder inhalers versus pressurized metered-dose inhalers devices in adult patients with chronic obstructive pulmonary disease or asthma: An observational comparative study. Chron Respir Dis. 2017;14(3):309-320.
6. Jones R, Martin J, Thomas V, Skinner D, Marshall J, Stagno d'Alcontres M, et al. The comparative effectiveness of initiating fluticasone/salmeterol combination therapy via pMDI versus DPI in reducing exacerbations and treatment escalation in COPD: a UK database study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:2445-2454.
7. Miyahara H, Korematsu S, Nagakura T, Izumi T. Efficacy of fluticasone metered-dose inhaler and dry powder inhaler for pediatric asthma. Pediatr Int. 2008;50(1):103-8.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Evohaler, Accuhaler, MDI, DPI, Seretide

[21 มี.ค. 61 : 13:13:13] นศภ.ฮัซวานี หมาดอหิน/อ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ - IP [ 171.7.23xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
vohaler และ Accuhaler เป็นยารูปแบบสูดพ่น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีทั้ง 2 รูปแบบ เช่น Flixotide® Seretide®,Serevent® และ Ventolin®[1],[2] ส่วนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Evohaler เช่น Becotide®[1] โดยยาทั้ง 2 รูปแบบมีวิธีสูดพ่นต่างกันดังนี้

1)วิธีสูดพ่นยารูปแบบ Evohaler[3]
1.ถือหลอดยาพ่นในแนวตั้ง เปิดฝาครอบออกแล้วเขย่าหลอดยาในแนวตั้ง 3-4 ครั้ง (กรณีที่ใช้เป็นครั้งแรกหรือใช้เพื่อบรรเทาอาการเป็นครั้งคราว ควรทดลองกดที่พ่นยาดูก่อนใช้จริง
2.หายใจออกทางปากให้สุดเต็มที่
3.ใช้ริมฝีปากอมรอบปากหลอดพ่นยาให้สนิท เงยศีรษะขึ้นเล็กน้อย (วิธีนี้เหมาะกับผุ้ที่เพิ่งเริ่มใช้ยาพ่นแต่วิธีนี้ยาจะตกค้างในช่องปากได้มาก) หรืออ้าปากให้ปากหลอดพ่นยาอยู่ห่างจากปาก ประมาณ 3-4 เซนติเมตร หรือ 1-2 นิ้ว เอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย (วิธีนี้มีข้อดีที่ยาตกค้างในช่องปากได้น้อยกว่าและจะทำให้ได้ละอองยาที่ขนาดเล็กกว่า เข้าไปในปอดได้ดีกว่า)
4.หายใจเข้าช้าๆและลึกๆทางปากพร้อมกับกดที่พ่นยา 1 ครั้ง ตัวยาจะเข้าสู่ลำคอพร้อมกับลมหายใจ
5.เอาหลอดพ่นยาออกจากปาก หุบริมฝีปากให้สนิท กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่ทำได้
6.ผ่อนลมหายใจออกทางปากหรือจมูกช้าๆ
7.กรณีที่ต้องพ่นยาอีกครั้ง ควรเว้นระยะห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 1-2 นาที จึงเริ่มปฏิบัติใหม่ตามข้างต้น
8.หลังใช้เสร็จควรทำความสะอาดปากหลอดพ่นด้วยน้ำสะอาด เช็ดด้วยกระดาษซับให้แห้ง ปิดฝาครอบให้เรียบร้อย
ข้อดีของผลิตภัณฑ์รูปแบบ Evohaler คือ พกพาง่าย ส่วนใหญ่มีราคาถูก การสูดไม่ต้องใช้แรงสูดสูง ส่วนข้อจำกัดต้องอาศัยจังหวะที่สัมพันธ์ในขณะกำลังกดยาและหายใจเข้า (coordination) ผู้ป่วยบางรายและผู้ป่วยอายุน้อยๆ รวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุมักไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี[4]

2)วิธีสูดพ่นยารูปแบบ Accuhaler[3]
1.ถือเครื่องในแนวราบขนานกับพื้น
2.เปิดเครื่อง Accuhaler โดยใช้มือข้างหนึ่งจับตัวเครื่องด้านนอกไว้แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือของมืออีกข้างหนึ่งวางที่ร่อง
3.ดันหัวแม่มือในทิศออกจากตัวไปสุด
4.ถือเครื่องไว้ในแนวนอน โดยให้ปากกระบอกหัวเข้าหาตัว ดันแกนเลื่อนออกไปจนสุดจนได้ยินเสียง “คลิก” และห้ามดันกลับ
5.หายใจออกทางปากให้มากที่สุด ระวังอย่าพ่นลมหายใจเข้าไปในตัวเครื่อง (เช่นเดียวกับใน MDI)
6.อมปากกระบอกให้สนิท
7.สูดลมหายใจเข้าทางปากโดยผ่านเครื่องมือให้เร็ว แรงและลึก แล้วเอาเครื่องออกจากปาก
8.กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหายใจออกช้าๆ
9.ปิดเครื่องโดยการวางนิ้วแม่มือบนร่องและเลื่อนกลับมาหาตัวจนสุด เมื่อเครื่องถูกปิดจะได้ยินเสียง “คลิก” แกนเลื่อนจะคืนกลับมาในตำแหน่งเดิมอัตโนมัติ สำหรับพร้อมที่จะใช้งานในครั้งต่อไป
10.หลังสูดยาเสร็จเรียบร้อย ให้กลั้วปากและคอด้วยน้ำสะอาดแล้วบ้วนทิ้ง เพื่อลดอาการปากคอแห้ง ช่วยลดการเกิดเชื้อราในช่องปากและการเกิดเสียงแหบโดยเฉพาะจากการใช้ยาสเตียรอยด์
ข้อดีของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Accuhaler ไม่ต้องอาศัยจังหวะในการสูดยามากเหมือนชนิดสูด ข้อจำกัดต้องการแรงสูดสูงกว่า 30-60 ลิตร/นาทีขึ้นไป หากแรงลมสูดเข้าไม่แรงพอจะลดประสิทธิภาพของยา ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดในเด็กเล็กและไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ป่วยที่มีการหดตัวของหลอดลมรุนแรง[4]

เอกสารอ้างอิง
1.Evohaler product information. [online].[ Cite on Feb 7,2018]. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=evohaler.
2.Accuhaler product information. [online].[ Cite on Feb 7,2018]. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=accuhaler
3.สุชาดา ชุติมาวรพันธ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, อภิฤดี เหมะจุฑา. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาพีพของงผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม.หน้า 93-96
4.คณะทางานพัฒนาแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : Evohaler, Accuhaler, MDI, DPI, Seretide

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved