ยาสมุนไพร

[2 พฤศจิกายน 2560 : 4:10:14]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
1.เถาวัลย์เปรียงสามารถใช้ร่วมกับ norgesics ได้หรือไม่
2.เถาวัลย์เปรียงมีฤทธิ์คล้าย NSAIDs สามารถ induced asthma ได้หรือไม่
จาก สุภาวดี พิมาพันธุ์ศรี sat...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาล นราธิวาส
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 1.179.17xxx.xxx ]

[29 ธ.ค. 60 : 14:21:57] นศภ. วริศรา ชินวงศ์เวท/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เถาวัลย์เปรียง มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Derris scandens (Roxb.) Benth อยู่ในวงศ์ Papilionaceae มีสารประกอบที่สำคัญหลายชนิด เช่น สารกลุ่ม isoflavone glycoside, coumarins และ steroids เป็นต้น[1] โดยสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ คือ genistein ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์สาร eicosanoid(อนุพันธ์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบและยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง granular enzyme จากเม็ดเลือดขาว neutrophil เช่น myeloperoxide(MPO), lactase dehydrogenase(LDH)ทำให้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดปวดได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)[1,2]
จากข้อมูลการศึกษา systematic review และ meta-analysis ของ Puttarak P.และคณะ[3]ที่ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้เถาวัลย์เปรียงรักษาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วย NSAIDs ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐาน(standard regimens) พบว่า การรับประทานเถาวัยล์เปรียงสามารถลดระดับความปวด(pain score) ได้ไม่แตกต่างกันกับการใช้ NSAIDs (weighted mean difference 0.06; 95%Cl; -0.20,0.31) และพบว่าการใช้เถาวัลย์เปรียงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับการใช้ NSAID อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ เช่น อาหารไม่ย่อย, ระคายเคืองทางเดินอาหาร, ท้องผูก, คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น เช่นเดียวกับการศึกษาของยุทธพงษ์และคณะ[4] ที่ศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงเปรียบเทียบกับยาไดโคลฟีแนคในการบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง พบว่า ผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัดเถาวัลย์เปรียงบรรจุแคปซูล 200 มก. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน สามารถลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่รับประทานยาไดโคลฟีแนค 25 มก. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน
อย่างไรก็ตามไม่พบการศึกษาที่รายงานว่าเถาวัลย์เปรียงมีฤทธิ์ induced asthma ในขณะที่พบในยากลุ่ม NSAIDs เนื่องจากยากลุ่ม NSAIDs มีฤทธิ์ยังยั้งการทำงานของ cyclooxygenase ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน arachidonic acid ไปเป็น leukotriene เพิ่มขึ้นโดยเอนไซม์ lipoxygenase Leukotriene มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง mucus ที่หลอดลมและทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม ส่งผลให้หลอดลมหดเกร็งตัวและเหนี่ยวนำให้เกิดหอบหืดได้[5] ในทางกลับกัน พบว่าเถาวัลย์เปรียงมีผลลดการสร้าง leukotriene-B4(LTB4) ดังการศึกษาของ Laupattarakasem P. และคณะ[6]ศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงใน vitro systems พบว่า เถาวัลย์เปรียงมีฤทธิ์ potent inhibitory activity ต่อการสร้าง leukotriene-B4 (ซึ่งแตกต่างจากยากลุ่ม NSAIDs) ดังนั้นข้อมูลการศึกษาดังกล่าว จึงคาดว่าเถาวัลย์เปรียงอาจจะไม่มีฤทธิ์ในการ induce asthma
สำหรับ Norgesic®จัดเป็นยาในกลุ่ม analgesic, nonopioid และ skeletal muscle relaxant ประกอบด้วย ตัวยาสำคัญ 2 ชนิด คือ Orphenadrine citrate และ Paracetamol(acetaminophen) มีข้อบ่งชี้ในการบรรเทาอาการปวดต่างๆ เช่น occipital headache, sprains, strains, whiplash injuries, acute torticollis, prolapsed intervertebral disc และ tension headache[7] โดย paracetamol มีฤทธิ์ weak anti-inflammatory effects สามารถยับยั้ง COX-1 และ COX-2 ได้ใกล้เคียงกัน[5] ในขณะที่เถาวัลย์เปรียงมีฤทธิ์ลดการสร้าง leukotriene-B4(LTB4) และยับยั้งการหลั่ง granular enzyme จากเม็ดเลือดขาว neutrophil ซึ่งยาทั้ง 2 ชนิดมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ Norgesic® ร่วมกับเถาวัลย์เปรียงได้
เอกสารอ้างอิง
1. สุดารัตน์ หอมหวล. เถาวัลย์เปรียง. 2010[cited 2017 Dec 19]. Available from: http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=contact.
2. Laupattarakasem P, Houghton P, Hoult RS. Anti-inflammatory isoflavonoids from the stems of Derris scandens. 2004[cited 2017 Dec 19];2004:[496-501]. Available from: https://ac.els-cdn.com/S0378874102003677/1-s2.0-S0378874102003677-main.pdf?_tid=8090b4dc-e499-11e7-bd04-00000aab0f27&acdnat=1513673540_f9a4f37299a23d04e86c7976ab259ff2.
3. Puttarak P, Sawangjit R, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of Derris scandens (Roxb.) Benth. for musculoskeletal pain treatment: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 2016[cited 2017 Dec 19]. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116307553/pdfft?
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Derris scandens, เถาวัลย์เปรียง, norgesic, asthma

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved