Augmentin injection pediatric dose

[29 พฤศจิกายน 2560 : 9:58:03]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการทราบขนาดยาที่ใช้ในเด็กของ Augmentin injection และขนาดยาที่ใช้นั้นเทียบกับ 1.2 gram Augmentin หรือ 1 gram ของ amoxycillin
จาก จุมพิตา qaw...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาล สุราษฏร์ธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 110.164.xxx.xxx ]

[11 มี.ค. 61 : 6:28:59] นศภ.ฮัซวานี หมาดอาหิน/รศ.ดร โพยม วงศ์ภูวรักษ์ - IP [ 171.7.24xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Augmentin® หรือ amoxicillin/clavulanate เป็นยากลุ่ม beta-lactamase inhibitor ซึ่งยาจะทำลายแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ beta-lactamase โดย clavulanic acid สามารถจับกับเอนไซม์ beta-lactamase ทำให้เอนไซม์ไม่สามารถทำงานได้ ป้องกันการถูกยับยั้งการออกฤทธิ์ของ amoxicillin จากเอนไซม์ beta-lactamase ของแบคเรีย S. aureus, H. influenzea, M. catarrhalis, E.coli, Proteus spp. และ anaerobic bacteria ร่วมถึง Bacteroides fragilis[1]
Augmentin® 1.2 g มีส่วนประกอบของ amoxicillin sodium คิดเป็น equivalent dose ของ amoxicillin เท่ากับ 1 กรัมและประกอบด้วย potassium clavulanate คิดเป็น equivalent dose ของ clavulanic acid เท่ากับ 200 มิลลิกรัม[2] ขนาดยาสำหรับการใช้แต่ละครั้งและความถี่ในการให้ยาจะขึ้นกับปริมาณของ amoxicillin/clavulanic acid ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์[3]
ขนาดยา Augmentin® injection สำหรับเด็กขึ้นกับเชื้อที่เป็นสาเหตุ ความไวของเชื้อต่อยา ความรุนแรงที่ตำแหน่งการติดเชื้อ อายุ น้ำหนักและการทำงานของไตของเด็ก ดังตัวอย่างในเอกสารข้อมูลยา (summary of product characteristics หรือ SPC ของบริษัท GlaxoSmithKline (Irland) ดังนี้[4]

1. เด็กที่มีการทำงานไตปกติ หรือมี creatinine clearance (CrCl) > 30 ml/min
1.1 ขนาดยาเริ่มต้นในการรักษาเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่มีน้ำหนัก ≥ 40 kg
- ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายโดยทั่วไป คือ 1,000 mg/ 200 mg ทุก 8 ชั่วโมง
1.2. ขนาดยาเริ่มต้นสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก < 40 kg
-เด็กที่มีอายุ ≥ 3 เดือน : 25 mg/5 mg/kg ทุก 8 ชั่วโมง
-เด็กที่มีอายุ < 3 เดือน หรือมีน้ำหนัก < 4 kg : 25 mg/5 mg/kg ทุก 12 ชั่วโมง

2. เด็กที่มีไตบกพร่อง การปรับขนาดยาขึ้นกับขนาดยา amoxicillin สูงสุดที่มีการแนะนำและจะปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยเด็กที่มี creatinine clearance (CrCl) ≤ 30 ml/min
2.1 ขนาดยาสำหรับเด็กน้ำหนัก ≥ 40 kg ที่การทำงานของไตบกพร่อง
-CrCl 10 ถึง 30 ml/min : ขนาดยาเริ่มต้น 1000 mg/200 mg และตามด้วยขนาดยา 500 mg/100 mg วันละ 2 ครั้ง
-CrCl < 10 ml /min : ขนาดยาเริ่มต้น 1000 mg/200 mg และตามด้วยขนาดยา 500 mg/100 mg ทุก 24 ชั่วโมง
-Haemodialysis ขนาดยาเริ่มต้น 1000 mg/200 mg และตามด้วยขนาดยา 500 mg/100 mg ทุก 24 ชั่วโมง หลังจากฟอกไตเสร็จให้ยาเพิ่ม 500 mg/100 mg (เนื่องจากระดับความเข้มข้นของยา amoxicillin/clavulanic acid ในเลือดลดลง)
2.2 ขนาดยาสำหรับเด็กน้ำหนัก < 40 kg ที่การทำงานของไตบกพร่อง
-CrCl: 10 ถึง 30 ml/min : 25 mg/5 mg/kg ทุก 12 ชั่วโมง
-CrCl < 10 ml /min : 25 mg/5 mg/kg ทุก 24 ชั่วโมง
-Haemodialysis : 25 mg/5 mg/kg ทุก 24 ชั่วโมง หลังจากฟอกไตเสร็จให้ยาเพิ่ม 12.5 mg/2.5 mg/kg (เนื่องจากระดับความเข้มข้นของยา amoxicillin/clavulanic acid ในเลือดลดลง)

สรุปว่าการให้ Augmentin® injection สำหรับเด็ก ขนาดยาขึ้นกับเชื้อที่เป็นสาเหตุ ความรุนแรงที่ตำแหน่งการติดเชื้อ อายุ น้ำหนักและการทำงานของไต อย่างไรก็ตามในการให้ Augmentin® injection สำหรับเด็กควรพิจารณาขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละโรคที่มีการติดเชื้อและสัดส่วนของamoxicillin/clavulanate ในแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วย

เอกสารอ้างอิง
1.Klein JO. Amoxicillin/clavulanate for infections in infants and children: past, present and future. Pediatr Infect Dis J. 2003 Aug;22(8 Suppl):S139-48.
2.Augmentin® intravenous co-amoxiclav (amoxixillin and clavulanic acid). [internet]. [Cite 2018, 26 February]. Available from: https://www.drugs.com/uk/augmentin-intravenous-600mg-and-augmentin-intravenous-1-2-g-leaflet.html.
3.Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric and neonatal dosage handbook. 21 st ed. Ohio: Lexi-comp; 145.
4.Augmentin Intravenous 1.2g. [internet]. [Cite 2018, 6 May]. Available from:
http://www.medicines.ie/medicine/2183/SPC/Augmentin+Intravenous+1.2g#POSOLOGY.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Primary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : augmentin,amoxicillin and clavulanic acid

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved