ไม่เข้าใจ dose ใน protocol Bactrime desensitization ในผู้ใหญ่

[2 ธันวาคม 2560 : 14:07:45]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เขียน dose ไม่ชัดเจน ครับ ทำให้ไม่สามารถไปใช้ได้
จาก ชนวีร์ แจ่มมี jou...
แพทย์ โรงพยาบาล
Int Med นครสวรรค์
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 118.173.xxx.xxx ]

[9 มี.ค. 61 : 14:22:56] นศภ.ฮัซวานี หมาดอหิน/อ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ ้hazwanee.mardarhin@gmail.com IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Bactrim มีชื่อสามัญทางยาคือ Co-trimoxazole ประกอบด้วย Trimethoprim 80 mg และ sulfamethoxazole 400 mg[1]
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบจากยานี้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย อาการทางผิวหนัง เช่น ผื่นแดง ผื่นลมพิษ และการแพ้ยา[2],[3]
สำหรับการแพ้ยา Co-trimoxazole พบประมาณ 1-3% ในประชากรทั่วไปและอาจสูงถึง 34% ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV[5] อาการแพ้ยาที่พบ เช่น allergic myocarditis, anaphylaxis, angioedema, generalized allergic reactions ,hypersensitivity reaction และ serum sickness[2],[3]
การทำ desensitization เป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาแบบ Type I (IgE-mediated, immediate-type hypersensitivity) สามารถกลับมาใช้ยาได้อย่างปลอดภัย[4] การทำ desensitization มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยาแบบ desquamative หรือ exfoliative reaction, SJS หรือที่มีลักษณะอาการคล้ายกัน[4] สำหรับการทำ desensitization ในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยา Co-trimoxazole มีหลายแนวทาง เช่น

1) จากแนวทางการตรวจรักษาและป?องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560[6] แนะนำการทำ rapid desensitization โดยการใช้ยา TMP-SMX แบบน้ำแขวนตะกอนชนิดกินดังนี้[6]
1.ต้องกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่มีอุปกรณ์กู้ชีวิตพร้อมเผื่อกรณีเกิดภาวะแพ้อย่าง anaphylaxis ขณะทำแนะนำให้เตรียมยา adrenaline ไว้ข้างตัวเสมอ
2. ใช้ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดกินที่มีตัวยา TMP 40 mg และ SMX 200 mg/5 ml
3.เตรียมยาน้ำแขวนตะกอนนี้ให้มีขนาดความเข้มข้นต่างๆดังนี้
– นำยาความเข้มข้นปกติ 1 ml ผสมน้ำ 9 ml (ความเข้มข้น A)
– นำยาความเข้มข้น A 1 ml ผสมน้ำ 9 ml (ความเข้มข้น B)
– นำยาความเข้มข้น B 1 ml ผสมน้ำ 9 ml (ความเข้มข้น C)
– นำยาความเข้มข้น C 1 ml ผสมน้ำ 9 ml (ความเข้มข้น D)
4.ทำ rapid desensitization โดยใช้ยา TMP-SMX แบบน้ำแขวนตะกอนในความเข้มข้นต่างๆดังตารางที่ 1 ตามไฟล์แนบ

2) จากการศึกษาของ Caumes และคณะ (1997)[7] ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จำนวน 48 ราย ที่มีประวัติแพ้ยา sulfamethoxazole-trimethoprim ทำ desensitization
โดยใช้ 2 day protocol ส่วนวันที่ 3 จะให้ยาใน full dose การทำ desensitization[7] มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ตามไฟล์แนบ

ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการทำ desensitization 3 เดือน ร้อยละ 77 (37 ราย) ของผู้เข้าร่วมการศึกษายังคงสามารใช้ TMP/SMX ได้อย่างต่อเนื่อง (ระยะเวลาติดตามเฉลี่ย 16 เดือน)
แต่มี 11 รายมีความล้มเหลวในการทำ desensitization (5 รายเกิดในวันแรก 3; รายเกิดในวันที่สอง; อย่างละ 1 รายเกิดในวันที่ 9,11 และ 90 ตามลำดับ) สาเหตุที่ทำให้ต้องหยุดยา คือ มี 1 รายเกิด high-grade fever และ 10 รายเกิด cutaneous rash และพบว่าผู้ที่มี CD4 สูงมีความล้มเหลวในการทำ desensitization มากกว่าผู้ที่มี CD4 ต่ำ (ร้อยละ 11 เทียบกับร้อยละ 8,p=0.008)


3) จากการศึกษาของ Rich และคณะ (2007)[8] ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จำนวน 22 รายที่เคยมีประวัติเกิดtrimethoprim/sulfamethoxazole Induced fever และ nonexfoliative skin rash ทำ desensitization โดยให้ยาแบบรับประทานและค่อยๆเพิ่มขนาดยาทุกวันเป็นระยะเวลา 8 วัน โดยวันที่ 9 จะได้ขนาดยาปกติ (1 double strength (DS) tablet/day) โดยตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 7 จะให้ยาในความเข้มข้นที่ต่างกันและในหนึ่งวันจะมีการให้ยา 3 ครั้งในปริมาตรที่แตกต่างกัน คือ 1 ml, 3 ml และ 7 ml ส่วนในวันที่ 8 ผู้ป่วยจะได้รับยา 5 ml ,10 ml และ 20 ml รายละเอียดดังตารางที่ 3 ตามไฟลืแนบ

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจำนวน 19 ราย (ร้อยละ 86) สามารถทำ desensitization ได้สำเร็จ ในระหว่างการทำ desensitization มี 8 รายเกิด mild-moderate rash และ fever โดยไม่มี hypotension โดยมี 5 รายสามารถทำ desensitization ต่อไปได้ (มีการให้ prednisolone ร่วมด้วย) แต่อีก 3 รายต้องหยุดยาเนื่องจากมี 1 รายเกิดผื่นและอาเจียน และอีก 2 รายเกิด nonexfoliative rash และมีไข้ (102-103 ๐F)

โดยสรุปการทำ desensitization จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งขนาดยาที่ใช้และระยะเวลาการทำdesensitization ตามรายละเอียดข้างต้น การทำ desensitization มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่มีเคยประวัติการแพ้ยาแบบ desquamative หรือ exfoliative reaction,SJS หรือการแพ้ยาที่มีลักษณะอาการคล้ายกัน[4] และจากแนวทางการตรวจรักษาและป?องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ป? 2560 ได้แนะนำการทำ rapid desensitization โดยใช้ยา TMP-SMX ในความเข้มข้นต่างๆกัน[6]

เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand, Bactrim, [online], 2017.
2. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman PP, Lance LL. Drug information handbook with international trade names index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 2016. p.526-527
3. .Kastrup EK, Johnson PB, Meives CA, Cohn CM, Williams AL, Kennedy M, et al. Drug Facts and Comparisons, St. Louis: Wolters Kluwer Health; 2012. 2,367
4. Dibbern DA Jr, Montanaro A. Allergies to sulfonamide antibiotics and sulfur-containing drugs. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Feb;100(2):91-100
5. Chantachaeng W, Chularojanamontri L, Kulthanan K, Jongjarearnprasert K, Dhana
N. Cutaneous adverse reactions to sulfonamide antibiotics. Asian Pac J Allergy Immunol. 2011 Sep;29(3):284-9
6.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการตรวจรักษาและป?องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด; 2560
7. Caumes E, Guermonprez G, Lecompte C, et al. Efficacy and safety of desensitization with sulfamethoxazole and trimethoprim in 48 previously hypersensitive patients infected with human immunodeficiency virus. Arch Dermatol. 1997;133:465– 469
8.Rich JD, Sullivan T, Greineder D, Kazanjian PH. Trimethoprim/sulfamethoxazole
incremental dose regimen in human immunodeficiency virus-infected persons. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997 Nov;79(5):409-14
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : co-trimoxazole,desensitization,sulfonamide
เอกสารประกอบความเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved